MANAŽERSKÁ RÉTORIKA - řečnický trénink techniky a kultury řeči

Základní info

Cíl
Umožnit intenzivní a kvalifikovaný trénink kultivovaného mluveného projevu a řečnických dovedností směřující k přirozené, uvolněné a sebejisté řeči pro manažery, podnikatele, obchodníky a další profese, jimž záleží na jejich prezentaci a image.

Forma

více denní trénink

Metody
Výklad, cvičení, skupinová i individuální práce, prezentační vystoupení, videotrénink, zpětná vazba, analýza projevu každého účastníka na začátku i na konci kurzu

Obsah

1. Základní zásady rétoriky
technika řeči (dýchání, držení těla, práce s hlasem)
úvodní analýza projevu účastníků - krátká prezentace posluchačů
artikulace
modulace hlasu
Trénink: nácvik správného držení těla, dechová cvičení, zvyšování dechové kapacity, rozvcičení mluvidel, jazykolamy, posazení hlasu, vokály

2. Zvukové a jazykové prostředky mluveného projevu
frázování (logické členění vět, pauzy, důraz)
čtený a mluvený text
příprava prezentace - osobnost řečníka, téma, osnova
prezentace na připravené i nepřipravené téma
Trénink: artikulační gymnastika, cvičení hlasová, řečová, řečnická

3. Tvorba mluvního projevu a stylu
Podtext a sdělování obsahu
Mluvní styl řečníka
Umění vyprávět - struktura, gradace a poenta
Situace, chování a řeč - vědomé ovlivňování situace s užitím odpovídajího mluvního stylu a posazení hlasu
Trénink: dialog, vyprávění anekdot, mluvní zrcadlo - naslouchání a empatie, oslovování, zdravice,
reklamní texty, ohlášení programu, přípitek, trénink vlastního vystoupení – prezentace

4. Prezentace - veřejné mluvené vystoupení
videotrénink se zpětnou vazbou a závěrečným hodnocením a doporučením dalšího vývoje
rétorických dovedností

MANAŽERSKÁ RÉTORIKA - řečnický trénink techniky a kultury řeči

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a devět ? Součet zapište číslicemi.