Management pro manažery střední úrovně řízení

Kurz na míru

Základní info

Studium je akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Charakter programu
Vzdělávací program je určen pro manažery střední úrovně řízení , kteří si potřebují rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti managementu. Studium je zaměřeno prakticky s tím, že kromě nejnovějších teoretických poznatků využívá zkušenosti z bohaté praxe lektorů a dává prostor pro vzájemné předávání praktických zkušeností i ze strany účastníků. Praktické použití získaných znalostí a dovedností je ověřeno zpracováním písemného projektu, který řeší určitý problém vysílající organizace.

Obsah programu
Program Management pro manažery střední úrovně řízení je rozvržen na jeden rok a obsahuje následujících devět oborů:

Efektivní komunikace
Komunikační proces, jednosměrná a dvousměrná komunikace, komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, komunikace v osobním kontaktu.

Přístupy k vedení lidí
Názory na vedení lidí, úspěšný vedoucí - schopnosti, znalosti, dovednosti, způsoby jednání s lidmi, styly vedení, ukládání úkolů, organizační kultura a vedení lidí.

Organizace práce a techniky řízení
Techniky organizace vlastní činnosti a řízení času, uplatňování techniky delegování, bariéry delegování, přístup k řešení problémů, kroky řešení problémů, řízení změn.

Pracovní právo
Úvod do pracovního práva, pracovní poměr - vznik a změna, zánik pracovního poměru, pracovní kázeň, pracovní doba, dovolená, mzda, škoda v pracovním právu.

Marketing
Definice marketingu, historický vývoj a teritoriální zvláštnosti, role marketingu ve firmách, MIS, modely chování zákazníků, výběr cílových trhů, nástroje marketingu.

Činnosti ve vedení lidí
Potenciál a kompetence, personální výběr, motivování, hodnocení, plán osobního rozvoje, koučování, vzdělávání, hodnocení efektivnosti rozvoje a vzdělávání.

Finanční řízení
Základní kategorie ekonomického systému, základy tržní ekonomiky, majetková a finanční struktura firmy, český a anglosaský systém účetnictví.

Manažerské techniky
Typy porad, příprava a vedení efektivní porady, prvky rétoriky, technika řeči, technika projevu, efektivní týmová práce, řešení konfliktních situací.

Řízení projektů
Příprava projektové akce, realizace projektové akce, lidský faktor v projektovém řízení, nástroje a techniky řízení projektů, sledování a vyhodnocování projektů.

Forma studia
Kurz je postaven na kombinaci distančního a prezenčního studia každého z devíti oborů takto:

samostudium s pomocí připravených studijních textů
vyplnění odpovědí na kontrolní otázky
procvičení teoretických znalostí a rozvoj manažerských dovedností na semináři

Ověření teoretických znalostí
Ověření znalostí z jednotlivých oborů probíhá formou písemného testu, který je tvořen 3 - 5 otázkami s volnou odpovědí nebo otázkami s volbou správné odpovědi (a,b,c).
Samostatná práce - písemný projekt
Každý účastník zpracuje písemný projekt, obsahující návrh řešení praktického problému z oblasti, ve které pracuje. Zpracování interdisciplinárního pohledu na praktický problém v rámci písemného projektu slouží k ověření schopnosti praktické aplikace získaných teoretických znalostí.

Zadání písemného projektu je konzultováno s managementem firmy a zpracované projekty se stávají majetkem firmy. Během zpracování projektů mohou účastníci využít možnosti konzultací s odbornými lektory Školy manažerského rozvoje.

Management pro manažery střední úrovně řízení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.