KOUČOVÁNÍ

Kurz na míru

Základní info

CÍL TÉNINKU: posílení manažerské dovednosti zvyšovat výkon, zlepšovat vztahy s podřízenými prostřednictvím efektivnějšího vedení lidí.
PROSTŘEDKY K DOSAŽENÍ CÍLE
Analýza očekávání posluchačů - řešení praktických problémů souvisejících s tématem
Osvojení potřebných teoretických poznatků i zkušeností přednáškovou i zážitkovou formou
Diskuse, srovnávání, vyvozování závěrů pro vlastní manažerskou praxi - opora v písemném materiálu, který posluchači dostanou
Trénink praktických dovedností /možno i s kamerou /, srovnání s profesionálními videozáznamy
Diskrétní testování vlastního chování, postojů, hodnot a empatie za účelem sebereflexe i podpory sebedůvěry
Sebereflexe vede posluchače k náhledu, do jaké míry je osobnostně vybaven koučování využívat přirozeně bez pocitu přetvářky a s přesvědčením, že jde o metodu efektivnější než jiné. Někteří posluchači dokonce zjistí, že mnohé prvky ve svém kooperativním stylu řízení již využívali a mohou svůj přístup zdokonalit.
OBSAH A ROZVRŽENÍ TÉMATU
"koučování jako nový přístup k managementu a rozvoji dovedností "
Vyjádření posluchačů - závažnost jednotlivých oblastí tématu, praktické souvislosti s jejich manažerskou prací
Co je to koučování
Podstata koučování - uvolňovat potenciál člověka, učit lidi myslet, maximalizovat tak výkon
Sebekoučování jako bezpečný způsob, jak rozvíjet dovednosti potřebné pro koučování
Sebehodnocení a dovednost vytvářet vztah
Máme-li být plně akceptování, potřebujeme vytvořit partnerský vztah
Co obnáší partnerský vztah mezi manažerem a jeho spolupracovníky
Jaké chování vztahy posiluje a boří
Manažer jako kouč - kvality kouče
Kouč jako expert
Efektivní motivace - vnitřní motivace, sebemotivace
Vztah kouče a koučovaného - důvěra, bezpečí, hledání cesty minimálního nátlaku
Komunikační kontinuum - orientace na vedoucího, orientace na nositele výkonu
Nařizování, přikazování, sdělování
Přesvědčování, sdílení, vybavení pravomocemi
Zdokonalování - přenášení větší odpovědnosti blíže vykonávané práci
Odpovědnost a její dobrovolné přijímání
Strach ze změn - přežívající stereotyp
Změna jako norma
Řízení změny prostřednictvím jasných strategií
Náročnost změny v řízení lidí
Metody komunikace s koučovanými
Metoda otázek - klíčová
Objasňování, upřesňování a hledání alternativ
Úskalí a nebezpečí kritiky v souvislosti s koučováním
Sebehodnocení koučovaného
Stanovování cílů - spolupráce koučovaných
Vlastnosti rozumných cílů
Přihlášení se k cílům
Cíle spojené s výkonem
Cíle týkající se fungování

Koučování týmu
Rozdíl mezi pracovní skupinou a týmem
Vývoj skupiny v tým - stupně rozvoje týmu, Maslowova hierarchie potřeb a její projevy ve spolupráci, prosazování a začlenění
Charakteristiky vysoce výkonného týmu
Koučování příkladem
Shoda na společných cílech týmu
Společné zpracování principů fungování týmu
Společná příprava na rozvoj vlastností a dovedností
Jsou žádoucí společné aktivity ?
Diskuse o individuálních a kolektivních záměrech
Využití koučování při hodnocení pracovníků, rozhodování, plánování....
Co brání úspěšnému koučování
Změna - chápat každého člověka jako někoho, kdo má potenciál
Vnější bariéry - nedůvěra, cynismus,podezíravost......
Čas ??
Zvyk na přesné pokyny
Obavy o autoritu.........
Vnitřní bariéry - nedůvěra v měkké přístupy, obavy z vlastního selhání, přeceňování tvrdosti a peněz, .....
Co koučování přináší - zdokonalení schopnosti učit se, lepší vztahy, tvůrčí myšlení, rychlejší a efektivnější zpětná vazba..........
Rizika koučování - nedostatečná komunikační obratnost manažera a její důsledky, problémy se sebevědomím u manažera...

KOUČOVÁNÍ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.