KOMUNIKACE A MOTIVACE V MANAŽERSKÉ PRAXI

Kurz na míru

Základní info

"Lidé nesouhlasí s pravdou nejčastěji proto, že se cítí být uražení formou, v níž se jim pravda podává."
osobnostní komunikační typy využitelné v řízení a vyjednávání...............
strategie jednání s jednotlivými typy s cílem dosažení efektivních výsledků.........
obtížně zvladatelné komunikační typy a strategie jejich zvládání
sebeprosazení - pasivní, agresivní a přiměřené/ asertivní ...........................
neverbální komunikace a její souvislost se sebevědomím, myšlením - soulad a rozpory verbálních a neverbálních projevů
bariéry při naslouchání, při sdělování
rozhovor, jeho fáze, způsoby překonávání odporu, dohody /výhra-výhra, výhra-prohra, prohra-prohra
rozhovory z hlediska vztahových stylů /nadvláda a poddajnost / a jak jsou provázeny neverbální komunikací
efektivní argumentace a zásady efektivního
aktivní naslouchání bariéry naslouchání
zlozvyky při naslouchání i sdělování
konfliktní osobnosti v komunikaci - jak je rozpoznat a jak na ně reagovat...............
neomalená osobnost, chronický workoholik, agresivní osobnosti
jak zvládat v konfliktech sebe / konflikt management/ - pozn."konflikt" může být samostatnou dvoudenní lekcí
komunikace a její přímá souvislost s emoční inteligencí a morálkou
kdo je to emocionálně inteligentní jedinec - souvislost emocí a intelektu
jak se projevuje vnitřní rovnováha ve verbální i neverbální komunikaci
jak prosadit požadavky, záměr, dosáhnout převahy

OVLIVŇOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ VZTAHŮ JAKO KLÍČOVÁ MANAŽERSKÁ DOVEDNOST

"Důvěra a dobré vztahy jsou jednou ze základních podmínek efektivního fungování pracovního týmu"
Jak budujeme a posilujeme vztah prostřednictvím komunikace a čeho tím dosáhneme / výsledkem kooperace, podpora, zainteresovanost..../
Čím boříme a rozvracíme vztahy a k čemu to vede / k nejistotě, neklidu, snižování motivace, zamlčování problémů...../
Jak se komunikace uvnitř firmy přenáší navenek ke klientele
Vytváření výhodných a nevýhodných okolností pro vztahy mezi interními a externími zákazníky /podřízení, spolupracovníci - obchodní partneři /
Optimální poměr mezi vytvářením vztahů a soustředěním na výkon pracovníků / vysoký výkon i vztah, nízký výkon a vysoký vztah, nízký vztah a vysoký výkon-vývoj, dopady/
Otevřené /vstřícné/ komunikační ovzduší na pracovišti a jeho výhody
Rysy uzavřeného komunikačního ovzduší /lhostejnost, dogmatičnost../ a jeho dopady informace a informační kanály formální a neformální - nedostatek informací, přemíra informací,nevhodné a zneklidňující informace
komunikace - informace
důležitost zpětné vazby /pochvala, kritika, informace o kvalitě a kvantitě výkonu pro motivaci a výkonnost pracovníků/......
fakta, pocity, hodnoty a názory a jejich rozlišování, využívání
efektivní výkonová sdělení a jejich formulování / ukládání úkolů sliby, hrozby, pochvaly,tresty, přesvědčování.../
MOTIVACE
Lidské chování podmíněné potřebami
Maslowova hierarchie potřeb, Alderfererova úprava
potřeby fyziologické, bezpečnosti, sociální, ega, růstu a seberealizace
odměny a uspokojení z práce
tresty a jejich dopady
motivátory podle teorií motivace
vnitřní a vnější motivační efekty...
praktické projevy posilování vztahů v komunikaci a jejich motivační dopad
praktické projevy trestání //narušování vztahů/ v komunikaci - snižování motivace ke spolupráci, nezájem, neklid, nervozita
Alternativní přístupy k motivace
spokojenost i nespokojenost s prací s prací a dosahování výsledku
teorie očekávání, propojení výkonu s odměnou,vnitřní a vnější efekty
odstranění faktorů nespokojenosti nezvýší motivaci, může snížit nespokojenost
projektování práce a zlepšování organizace - výhody pro organizaci, management i pracovníky
motivující dimenze - rozmanitost pracovních dovedností, identita pracovního úkolu, význam pracovního úkolu, autonomie, zpětná vazba, příležitost k sociální součinnost, odpovědnost, vliv kvality nadřízených, pracovního kolektivu, stimulačních pobídek, význam úkolu /kastování /

NEGATIVNÍ MOTIVACE
Negativní motivace může prolínat průběžně celou součinností manažera se spolupracovníky
V negativně zabarvené komunikaci, která se soustředí hlavně na :
kritiku, nahodilé negativní hodnocení
Negativně působí v oblasti motivace také napjaté vztahy na pracovišti /komunikační ovzduší/
Uzavřené komunikační ovzduší
Neřešené konflikty ... destrukce...
Nedůstojné chování manažera
MANIPULACE ovlivňování pracovníků a získávání jejich zájmu s nečestnými úmysly...
MOTIVACE, OBOUSTRANNÁ VĚKOVÁ DISKRIMINACE
Kult mládí
Kult stáří
Mládí a invence, rychlost, energie...
Zkušenost a uvážlivost, rovnováha ......
Harmonické prolnutí předností znamená zvyšování výkonnosti
Období, která přejí jednostranně určitým věkovým skupinám a rizika s tím spojená
Stereotypy představ o mládí a stáří
Generační vztahy a boje o "první místo "
Destruktivní konflikty a pokles výkonnosti

KOMUNIKACE A MOTIVACE V MANAŽERSKÉ PRAXI

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.