Interní konzultant zlepšování procesů

Kurz na míru

Základní info

Při zavádění neustálého zlepšování procesů je užitečné vytvořit jádrovou skupinu lidí se specifickou metodickou i praktickou výbavou, a to jak z oblasti zlepšování procesů a kvality, tak i z oblasti týmové práce, kteří by byly iniciátory a koordinátory změn v terénu. Jejich činnost by výrazně ulehčila, urychlila a zefektivnila proces standardizace systému zlepšování procesů a kvality v celé společnosti, a navíc by se mohli stát nositeli postupné soběstačnosti podniku v oblasti vzdělávání, výcviku a poradenství pokud jde o zlepšování procesů a týmovou práci.
CÍLE
Hlavním cílem je připravit skupinu interních konzultantů společnosti pro plnění běžných úkolů v oblasti zabezpečování kvality. Běžnými úkoly se přitom rozumí stanovování a rozpracovávání cílů zlepšování procesů a kvality, iniciace a vedení projektů, prosazování politiky kvality příslušné organizace na různých úrovních řízení.
Každý interní konzultant musí být schopen vést tým pracovníků v konkrétních projektech. Cílem výcviku je proto seznámit účastníky s pojmem "skupinová dynamika", dovést je k pochopení sil, jež ovlivňují individuální chování a výkon skupin a naučit je využívat základní prvky skupinové dynamiky, řídit a rozvíjet týmovou práci v rámci zlepšování procesů a kvality i mimo něj.
Tato skupina lidí musí zřetelně chápat principy moderního zabezpečování kvality, zejména s ohledem na implementaci zlepšování procesů a kvality v rámci své organizace. Musí být schopni úspěšně prezentovat výsledky své činnosti, přesvědčovat pracovníky organizace o přínosech implementace zlepšování procesů a kvality, a zároveň být schopni naučit své spolupracovníky prakticky používat základní nástroje zlepšování procesů.
TÉMATA:
filozofie kvality zaměřená na trvalé a systematické zlepšování procesů a metoda zlepšování procesů
zadání procesu
role vztahů zákazník/dodavatel , nástroje určení zákazníka a dodavatele procesu
afinní diagram a diagram vzájemných vztahů
mapa procesu
zpětné vazby procesu
proměnlivost procesů
nástroje sběru dat
vybrané nástroje řízení procesů
způsobilost procesů
prezentování výsledků a hodnocení projektů zlepšování procesu
využívání formativního vlivu skupin
odlišnosti týmů od jiných sociálních skupin
cíle a normy v týmu
řízení interakčních a komunikačních procesů v týmu
struktura týmu, pozice a role
vedení týmu
řízení rozhodovacích procesů v týmu
řízení spolupráce a soudržnosti v týmu
napětí a problémy v týmu
práce s podskupinami v týmu
fáze vývoje týmu
METODA
Celý výcvikový program je postaven na kombinaci experienciálního poznávání (poznání zážitkem na sobě samém, které je výsledkem hlubokého zapojení každého člena do skupinových procesů a dynamiky ve výcvikové skupině) a klasických metod výuky, s využitím modelových situací, simulačních her, případových studií, výukových filmů a samostudia.
Další charakteristikou je kombinace dvou dimenzí výcviku, a to zvládnutí základních, tzv. "tvrdých" nástrojů řízení kvality, a vybraných sociálně psychologických dovedností, které jsou rozhodující pro efektivní ovlivňování lidí a optimalizaci týmové práce v organizaci. Pro tento účel jsou účastníci rozděleni do dvou výcvikových skupin, které program absolvují paralelně dle následujícího schématu:

Po ukončení druhého výcvikového modulu zahájí účastníci týmové řešení vlastních cvičných projektů z reálné praxe organizace.
Výcvik interních konzultantů končí jednodenním supervizním seminářem, jehož náplní je "obhajoba" písemných zpráv o provedených cvičných projektech včetně vyhodnocení úrovně týmové práce při jejich řešení. Po úspěšném absolvování tohoto semináře absolventi obdrží certifikáty.
Účastníci kurzu obdrží i studijní materiál (příručku), kde je stručně a přehledně zpracována daná problematika, a který jim v praxi poslouží jako praktický návod při výběru odpovídajících nástrojů zlepšování procesů a vedení týmů s ohledem na konkrétní situační kontexty.
DÉLKA KURZU: 3 X 3 DNY + 1 DEN (SUPERVIZE)
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 16

Interní konzultant zlepšování procesů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.