IBM® SPSS® STATISTICS BASE: VIACROZMERNÁ ŠTATISTIKA

Kurz na míru

Základní info

 • Termín: 12. 6. - 14. 6. 2017
 • Miesto: Bratislava
Cena:
 • 13200 Kč + DPH
 • 480 € + DPH

Počet výukových dní:
3 (24 výukových hodín)

Výuka prebieha v jazyku:
slovenčina

Náročnosť kurzu:
pokročilý

Kurz predstaví pokročilejšie štatistické procedúry modulu IBM SPSS Statistics Base. Zameriame sa na metódy určené pre viacrozmernú analýzu dát, predovšetkým na faktorovú analýzu, zoskupovaciu analýzu, mnohorozmerné škálovanie a diskriminačnú analýzu. Dôraz je kladený na výuku programu (spôsob zadávania, možnosti nastavení a porozumenie výstupom), jednotlivé metódy sú však stručne predstavené a vysvetlený ich princíp. Kurz voľne nadväzuje na „IBM® SPSS® Statistics Base: Základné štatistické procedúry“.

HLEDALA JSEM KVALITNÍ PRAKTICKÉ VZDĚLÁNÍ V OBLASTI PRÁCE S DATY, KTERÉ BY PROPOJOVALO VYUŽITÍ SW SE STATISTICKÝMI METODAMI. V KURZECH ACREA JSEM NAKONEC NAŠLA MNOHEM VÍC - NEJEN SKVĚLE PŘIPRAVENÉ A ZAJÍMAVÉ KURZY, ALE TAKÉ LEKTORY, KTEŘÍ DOKÁZALI TÉMA PODAT ZAJÍMAVĚ A POUTAVĚ.

ING. RADKA PITTNEROVÁ
VEDOUCÍ INOVAČNÍHO A TECHNOLOGICKÉHO CENTRA, VÚTS, A.S.

CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:

Cieľom kurzu je zoznámiť užívateľov IBM SPSS Statistics Bases pokročilejšími štatistickými procedúrami tohto modulu.

KURZ JE URČENÝ:

Kurz je určený pre užívateľov, ktorí už majú určité skúsenosti so štatistikou, zaujímajú sa o preberané metódy aj spôsob zadávania v IBM SPSS Statistics.

PREDPOKLADY:

Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je bežná skúsenosť s ovládaním softvéru IBM SPSS Statistics Base a prehľad o základných štatistických metódach na úrovni absolventa kurzu „IBM® SPSS® Statistics Base: Základné štatistické procedúry“.

PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE:

Účastníci pochopia princíp a naučia sa aplikovať viacrozmerné štatistické metódy obsiahnuté v module IBM SPSS Statistics Base.

POPIS OBSAHU A POSTUPU:

Výuka ovládania programu so zameraním na viacrozmerné štatistické procedúry obsiahnuté v module IBM SPSS Statistics Base. Pri jednotlivých metódach je tiež vždy stručne vysvetlený ich princíp. Témy sú demonštrované na praktických príkladoch, účastníci si všetko priebežne skúšajú na vlastných počítačoch.

PROGRAM KURZU*:

 1. faktorová analýza
 2. pojem vzdialenosti z hľadiska štatistiky, matica vzdialeností
 3. zoskupovacia analýza
 4. mnohorozmerné škálovanie
 5. mnohonásobné odpovede
 6. ROC krivky
 7. diskriminačná analýza

* Vo výnimočných prípadoch zmena programu vyhradená podľa zamerania a skúseností danej skupiny účastníkov.

POUŽÍVANÝ SOFTVÉR:

IBM SPSS Statistics Base.

IBM® SPSS® STATISTICS BASE: VIACROZMERNÁ ŠTATISTIKA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.