Finanční řízení pro manažery - neekonomy

Kurz na míru

Základní info

Určeno
Kurz je určen majitelům firem a manažerům na různých stupních řízení - neekonomického zaměření, kteří potřebují při řízení jim svěřených úseků uplatnit zásady ekonomického řízení.

Cíl
Seznámit se se základními pojmy finančního řízení a jeho strukturou, finančním rozhodováním a jeho riziky, se základy řízení likvidity, finančním plánem a řízením investic
Pochopit, jak lze měřit výsledky podnikatelské činnosti
Orientovat se v základních postupech při analýze ekonomických dat, porozumí finančním a účetním výkazům. Účastník bude schopen jejich analýzu využívat pro svou práci, pochopí vztah controllingu, finančního a manažerského účetnictví

Obsah
Podnikový účetní systém a manažer
co je třeba vědět o finančním účetnictví
základní účetní výkazy - rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow
základní pojmy - výnos, tržba, obrat, náklad, výdaj, přidaná hodnota, pracovní kapitál, cena pracovní síly
manažerské účetnictví - náklady - výnosy, třídění a povaha nákladů, kalkulace nákladů
kalkulační systém, hospodářská střediska, tvorba cen, BEP - analýza bodu zvratu
Finanční řízení podniku
základní pojmy finančního řízení, struktura a organizace finančního řízení podniku
vztah mezi finančním účetnictvím, manažerským řízením a finančním řízením
riziko finančního rozhodování
základy řízení likvidity, pohledávek, zásob, závazků a peněžních prostředků
finanční plán, řízení investic
controlling jako moderní systém podnikového řízení.
Základy finanční analýzy
základy finančního zdraví, uživatelé, funkce finanční analýzy, vstupní údaje, metody finanční analýzy
nejčastěji užívané finančně analytické ukazatele, syntetické ukazatele, úskalí analýz

Finanční řízení pro manažery - neekonomy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.