Člověk a kůň aneb kůň lektorem

Kurz na míru

Základní info

Proč zrovna koně?
Častokrát jsme s kolegy lektory přemýšleli nad tím, jak přidat do seminářů zabývajících se týmovou a mezilidskou komunikací větší autentičnost. Při simulovaných situacích či rolových hrách vždy všichni zúčastnění vědí, že situace není reálná. To má samozřejmě řadu výhod, z nichž nejdůležitější je pocit bezpečí a možnost nastavovat různou obtížnost aktivity. Jenže po bezpečném nácviku by bylo třeba vyzkoušet nabyté dovednosti v praxi. Tam hraje velkou roli zdánlivá nevypočitatelnost druhé strany, vlastní tréma, strach, předsudky atd.

Postupným vývojem s řadou pokusů jsme došli až ke spolupráci s polodivokým stádem koní. A je důležité to slovo "polodivokým". Takovéto stádo se chová instinktivně, odkrývají se schopnosti a dovednosti dané miliony let trvajícím vývojem. Kůň nepřemýšlí o rozdělení rolí ve stádě, o jeho hierarchické struktuře. Jenom "žije". A je až s podivem, kolik věcí z tohoto instinktivního stádového chování je vlastní i nám, lidem. Například protekce, to, že si vůdce stáda oblíbí jiného člena stáda (třeba i vlastního potomka), který pak má určité výhody oproti ostatním, vymezování osobních teritorií, projevy vedení i podřizování apod.

Pokud určitou nacvičenou týmovou dovednost aplikujeme na stádo koní, to reaguje přirozeně, nehraje. Pokud nám půjde například o zdůraznění a posílení autority neformálního vůdce, je při simulovaných hrách s lidmi někdy těžké odhadnout, zda neformální vůdce má dostatečnou autoritu. Ale při kontaktu s koňmi se to projeví velmi rychle. Kůň pozná "vůdce", autoritu, a přirozeně na něj reaguje. "Nepřehrává", nepomáhá, chová se přirozeně.

Semináře se zapojením koní mají dvě nenahraditelné složky. První z nich je uvědomění si a pojmenování sociálních jevů objevujících se ve skupině (stádu koní, týmu). Druhou je zkušenost ovlivnit týmové chování autenticky se chovající skupiny - stáda koní. Toto chování vykazuje překvapivou podobnost s chováním lidského týmu.

Jak to u nás "chodí"?
Semináře vedeme interaktivním způsobem třemi lektory. Účastníci jsou maximálně zapojováni do jednotlivých aktivit, využíváme skupinovou, skupinkovou i individuální práci. Celý program se vyznačuje žánrovou pestrostí. V programu lze nalézt fyzicky a psychicky náročné aktivity, výtvarné aktivity, tvořivé aktivity či aktivity zaměřené na týmové hledání řešení.

Velký důraz klademe na pohodovou atmosféru našich seminářů. Protože být na statku s koňmi je poněkud méně komfortní, dbáme na skvělé ubytování v nedalekém hotelu a vynikající jídlo. Proto je členem podpůrného týmu profesionální kuchař.

Témata našich seminářů
Tvorba týmu
Tento seminář je vhodný pro nově utvářené týmy. Pod odborným dohledem pomůžeme každému členu nového týmu najít si svou týmovou roli, společně s týmem vytvoříme standardy týmového chování a celý tým posuneme z počáteční neefektivní fáze nejistoty do fáze maximální produktivity.

Oživení týmu
Seminář je určen pro týmy, které již delší dobu fungují a potřebují najít novou energii pro další existenci. Přirozenou součástí programu se tak stávají relaxační techniky a techniky zvládání stresu.

"Nabouraný" tým
Ve chvíli, kdy to v týmu neklape, je třeba něco udělat. Tento seminář je jednou z možností, jak se se situací vypořádat. Skupinové identifikování problému a nacházení možných řešení v konfliktních situacích jsou hlavní náplní tohoto programu. Program je dlouhodobější a součástí jsou i individuální konzultace.

Manažeři týmů, leadership (vůdcovství)
Tohoto semináře se neúčastní celé týmy, ale pouze jejich vedoucí. Hlavní náplní semináře bude zvládání a vedení týmu. Do programu se dostávají techniky koučování, neverbality a posilování přirozené autority.

Výjezdní týmová porada
Úkolem tohoto programu je spojit příjemné s užitečným. Relaxace, posílení týmové spolupráce a facilitovaná (naším lektorem řízená) porada. V příjemné a bezpečné pracovní atmosféře se snáze řeší i velmi nepřehledné situace.


Jaké jsou přínosy přítomnosti koňského stáda?
rozšíření vnímavosti k lidským sociálním jevům ve skupině a pracovním týmu
osvojení a pojmenování sociálních jevů důležitých pro profesionální práci
prožitek ovlivňování autentického chování skupiny koní i vlastního týmu
využívání poznatků evoluční psychologie
zvyšování sebevědomí a sebehodnocení jednotlivce i týmu jako celku
relaxační efekt plynoucí z prostředí a prováděných aktivit
znalosti o koních
dovednosti zacházení s koňmi
základy jízdy na koních

Člověk a kůň aneb kůň lektorem

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.