Bezpečnost strojních zařízení

Základní info

Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu
je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou-
hrn různých metod řízení podniku postavených na eliminaci podnikových
aktivit bez přidané hodnoty. Štíhlý systém zdůrazňuje prevenci ztrát, jimiž
jsou jakýkoli čas, materiál nebo pracovní síla potřebné navíc na výrobu vý-
robku nebo na přípravu a poskytnutí služby - tedy nepřidávající hodnotu.

Komu je školení určeno

• managementu společností, které vyrábějí nebo uvádějí na trh strojní zařízení,   dovozcům strojních zařízení
• managementu společností, které provozují strojní zařízení (výrobní firmy)

Obsah školení

• základní legislativa a normy
  - NV č. 24/2003 Sb., NV č. 176/2008 Sb., NV č. 17/2003 Sb.,
  - NVč. 616/2006 Sb., NV č. 9/2002 Sb., NV č. 378/2001 Sb.
  - Zákoník práce a navazující nařízení vlády
  - Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
  - Harmonizované normy – typu A, B a C
• nová strojní směrnice – 2006/42/ES a její přílohy
  - změny oproti staré strojní směrnici 98/37/ES
  - oblast působnosti i uvádění strojních zařízení na trh a do provozu
  - předpoklad shody a harmonizované normy
  - potenciálně nebezpečná strojní zařízení
• posuzování shody, značení CE, prohlášení o shodě
  - postupy posuzování shody, systém komplexního zajištění jakosti
  - požadavky na značení CE, obsah prohlášení o shodě
  - uvedení výrobku na trh – požadavky, povinnosti a odpovědnosti
• strojní zařízení v provozu
  - základní legislativa – zákoník práce, nařízení vlády 378/2001 Sb.
  - požadavky na provozovaná zařízení, povinnosti a odpovědnosti
    provozovatele, BOZP

Co Vám školení přinese

Získáte přehled o povinnostech výrobce a provozovatele strojních zaříze-
ní v oblasti managementu rizik vyplývajících ze současné legislativy. Na
praktických příkladech se seznámíte s různými metodami hodnocení rizik
a tvorby analýzy rizik.

Bezpečnost strojních zařízení

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a tři ? Součet zapište číslicemi.