Ako napísať efektívne firemné smernice

Kurz na míru

Základní info

Zaoberali ste sa niekedy otázkami typu:

 • Prečo vlastne potrebujeme smernice?
 • K čomu smernice vo firme slúžia?
 • Do akej miery súvisia smernice s expanziou?
 • Čo sa deje vo firme, keď smernice neexistujú?
 • Súvisia smernice aj s produkciou zamestnancov?
 • Prečo ľudia smernice nepoužívajú?
 • Ako súvisia smernice s vydávaním príkazov?
 • Prečo je lepšie mať aspoň zlú smernicu ako žiadnu?
 • Ako postupovať pri tvorbe smerníc?
 • Čo všetko musí smernica obsahovať?
 • Čo nasleduje po spísaní smernice?
 • Ako môžu podriadení prispieť pri tvorbe smerníc?


V tomto kurze získate množstvo podnetov k odpovediam na tieto i ďalšie otázky.

Cieľ
Naučiť účastníka vytvárať efektívne a funkčné smernice pre akúkoľvek organizáciu.

Účel
Poskytnúť riadiacim pracovníkom praktické hľadisko pre tvorbu a uplatnenie smerníc.

Pre koho je určený
Vedúcim pracovníkom a tvorcom smerníc
Strednému manažmentu

Predpoklad
Pre hodnotné využitie obsahu kurzu je potrebné absolvovať „Motivačný seminár pre vedúcich pracovníkov“ alebo „Motivačný seminár pre stredný manažment“.

Popis
Smernice, základné pravidlá, postupy – to všetko je základom zníženia rizika nejasností, zmätkov, konfliktov, či finančných strát. Smernice sú často chápané ako nepotrebná, nadbytočná byrokracia, ktorá otravuje. Pravdou však je, že správne vytvorené smernice pomá-hajú expandovať bez potreby zvýšenia množstva príka-zov od nadriadených. Smernice nie sú byrokratickým papierom, ale jedným z hlavných nástrojov manažmen-tu, ktorý buduje stabilnú a úspešnú organizáciu. Na tomto kurze sa dozviete, ako súvisia smernice s expan-ziou, ako by mali byť správne spísané a ako môžu zamestnanci prispieť k ich vzniku.

Výsledok
Pracovník, ktorý chápe účely smerníc a ktorý dokáže navrhovať a formulovať firemné smernice, podporujúce rast a produktivitu firmy.


Podoba
Individuálne štúdium podľa kurzovných materiálov s množstvom praktických cvičení. Vedenie kurzu má na starosti supervízor kurzu – osoba, ktorá dohliada na štú-dium a tréning účastníkov a pomáha v prípade vzniknu-tia problému. Supervízor na kurze nič neprednáša, všet-ky informácie dostane účastník vo forme písomných ma-teriálov, ktoré individuálne študuje podľa kontrolného listu – formulára stanovujúceho presné poradie krokov, ktoré má účastník počas kurzu naštudovať alebo vykonať.

Ukončenie
Absolvent kurzu získa certifikát o jeho úspešnom zvládnutí.

Dĺžka
Približne 1,5–2 dni celodenného štúdia.

Uvádzame približnú dobu, pretože každý študent postu-puje kurzom vlastnou rýchlosťou a nechceme znižovať jeho poznatky tým, že bude presne stanovená doba,
v ktorej musí kurz dokončiť. Koniec je teda vtedy, keď študent úspešne prejde všetky body kontrolného listu.

Denný časový plán štúdia
9.00–11.00 individuálne štúdium – 1. časť
11.00–11.20 prestávka
11.20–13.00 individuálne štúdium – 2. časť
13.00–14.00 obed
14.15–16.00 individuálne štúdium – 3. časť
16.00–16.20 prestávka
16.20–18.00 individuálne štúdium – 4. časť


Za spoločnosť Business Success vám prajeme veľa nových poznatkov!

Ako napísať efektívne firemné smernice

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.