Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. - zkouška

Základní info

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá-
koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností
a oprávnění zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům a odborovým organi-
zacím. Povinnosti zaměstnavatele jsou přitom přirozeně nejrozsáhlejší.
Zajištění zdravého a bezpečného pracoviště a maximální možné vyloučení
zdravotních a bezpečnostních rizik patří mezi základní povinnosti každého
pracovníka podniku; povinností managementu je dosáhnout norem bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci, které jsou vyžadovány zákony. Zajištění
odpovídající úrovně BOZP prostřednictvím správně nastaveného systému
řízení je velmi důležité a oblast BOZP ovlivňuje také výkonnost podniku
a jeho ekonomické výsledky.

Požadavky na uchazeče

Splnění jednoho z následujících kritérií:
• střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky provozní praxe v prevenci
  rizik nebo v oblasti BOZP (zašlete prosím kopii maturitního vysvědčení)
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním
  programu v oblasti BOZP a 1 rok provozní praxe v prevenci rizik nebo
  v oblasti BOZP. Odborná praxe musí být potvrzena subjektem, pro který
  tuto činnost fyzická osoba vykonávala, i když ji z důvodu nedostatečné
  odbornosti nevykonávala sama, ale pod dozorem

Časový harmonogram zkoušky

Písemný test: 60 minut
Příprava na ústní zkoušku: 30 minut
Ústní zkouška: 30 minut

Co Vám složení zkoušky přinese

Získáte osvědčení koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006
Sb. od společnosti akreditované u MPSV, a tím kvalifikaci pro výkon této
funkce.

Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. - zkouška

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.