Právní terminologie v angličtině

Kurz na míru

Základní info

Výuka odborného jazyka je rozdělena do dvou bloků. První z nich je zaměřen na rozšíření a upevnění lexikálních znalostí – terminologii z dané oblasti (právo, EU apod.). K tomuto účelu jsou využívány různé typy cvičení (modelová, transformační, překladová, strukturální). Druhá část kurzu je věnována komunikaci, rozvoji konverzačních schopností účastníků a rovněž práci s odbornými texty a nahrávkami a diskusi nad nimi.Nedílnou součástí výuky je i simulace reálných situací. Důraz je kladen na praktické využití poznatků a dovedností načerpaných v první části kurzu a na schopnost studentů samostatně se vyjadřovat k nejrůznějším otázkám z dané oblasti.

1) Ústavní právo
a) Ústava
b) Lidská práva

2) Občanské právo hmotné
a) Věcná práva
b) Vlastnické právo
c) Závazkové právo
d) Rodinné právo
e) Právo duševního vlastnictví

3) Občanské právo procesní
a) Soudy a soudnictví
b) Proces

4) Trestní právo
a) Trestní právo – obecná část
b) Trestné činy, vyšetřování
c) Trestní řád

5) Obchodní právo
a) Základní pojmy obchodního práva (podnikatel, podnikání, podnik apod.)
b) Právní úprava podmínek podnikání
c) Obchodní rejstřík
d) Obchodní společnosti a družstva
e) Hospodářská soutěž a její ochrana
f) Obchodní závazkové vztahy a obchodní smlouvy
g) Průmyslová práva
h) Cenné papíry, burzy a burzovní obchody

6) Právo EU
a) Struktura a orgány ES
b) Evropské právo
c) Úprava ekonomických základů společenství
d) Společný trh
e) Vnější vztahy, Evropská dohoda
f) Evropská unie

7) Finanční právo
a) Finance a finanční činnosti
b) Daně
c) Právo bank a finančních institucí
d) Cenné papíry

8) Pracovní právo
a) Individuální pracovní právo
b) Kolektivní pracovní právo
c) Zaměstnanost
d) Právo sociálního zabezpečení

9) Mezinárodní právo, mezinárodní organizace
a) Mezinárodní právo veřejné – obecná část
b) Právo mezinárodních smluv
c) Lidská práva a svobody
d) Mezinárodní organizace
e) Diplomatický protokol

10) Správní právo
a) Správní soudnictví
b) Veřejný ochránce práv

Právní terminologie v angličtině

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.