Metodické kurzy pro učitele cizích jazyků-Angličtina

Kurz na míru

Základní info

Odborné a motivační vzdělávání učitelů angličtiny základních škol .
Obsah výuky:

Gramatické struktury: ačkoliv zůstávají v centru
náplně jazykové výuky, nejsou nikdy vyučovány
samoúčelně, bez navázání na určité téma či kontext

Tematické a konverzační rozvržení: obsah výuky
slovní zásoby je spojen s tematickými okruhy, které
se v kurzu probírají, neboť osvojování celých skupin
slovní zásoby k danému tématu je pro zapamatování
jednodušší. Stále větší pozornost se soustřeďuje
na výuku řečových funkcí, které jazyk plní. Typické
řečové funkce zahrnují například představování se,
pozdravy, reakce na určité typy otázek atd.

Psaní: v každodenní komunikaci jsou 4 jazykové
dovednosti - poslech, mluvení, čtení a psaní -
obvykle kombinovány různým způsobem. Například
konverzace zahrnuje poslech stejně jako mluvení, vyplňování formuláře zahrnuje čtení i psaní.Stejně
je tomu i při vyučování a bylo by nepřirozené
se snažit tyto dovednosti oddělit.

Poslech: považujeme za velmi důležité používat
ve vyučování angličtinu co nejvíce. Součástí
poslechových dovedností je tzv.intenzivní poslech,
tj. studenti musí rozumět každému slovu, které
lektor řekne. Poslouchá-li se z kazety delší text,
nemusí studenti pro celkové pochopení rozumět
každému slovu. Měli by porozumět hlavní myšlence
(gist) a tomu se říká extenzivní poslech.

Čtení: čtení bude věnován jednak určitý čas
v hodinách, a to hlavně kvůli metodice práce
s textem, a jednak čtení povídek a knížek bude
posluchačům ukládáno jako domácí úkol.

Metodika vyučování: každý měsíc budou nedílnou
součástí odborného a motivačního vzdělávání
učitelů angličtiny metodické aktivity.

(např.pár témat z metodiky):

Jaké učebnice používat a proč ?
Motivační aktivity na začátek hodiny
nebo při klesající soustředěnosti žáků
Vyučování pomocí tzv."Sandwich method"
Několik způsobů jak efektivně vyučovat
pomocí obrázků, fotografií, plakátů
Jak využít"Easy Readers"

Hodinová dotace: 80 hodin, tj. 1 x týdně 2 vyuč.hodiny

Metodické kurzy pro učitele cizích jazyků-Angličtina

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a jedna ? Součet zapište číslicemi.