Individuální výuka jazyků

Kurz na míru

Základní info

1) Projektová struktura komplexního řešení
Klient v úvodním pohovoru s jazykovým expertem označí požadovanou úroveň svého jazykového potenciálu a popíše své dosavadní zkušenosti. Na základě vyhodnocení takto získaných informací jazykový expert navrhne ucelený projekt, v němž je vždy jasně definována výchozí situace, cíl projektu, navržený postup řešení, časový harmonogram, výstupní certifikace, grafické schéma a rozpočet. Každý vzdělávací projekt tudíž ztělesňuje komplexní řešení a je vůči klientovi zcela transparentní, což klientovi umožňuje průběžně kontrolovat kvalitu výstupů v průběhu realizace. Poskytovaným produktem proto není vyučovací hodina, nýbrž ucelená znalost jazyka na požadované rovni. Každý vzdělávací projekt je "ušitý na míru" přesně podle klientových potřeb a dosavadních znalostí.

2) Nejvýkonnější jazykovědná koncepce v dějinách lingvistiky
Celá jazykovědná koncepce České vzdělávací projekty je postavena na předpokladu, že poznatky, které si sami odvodíme, si nemusíme pamatovat, neboť je chápeme jako přirozené. Koncepce obsahuje důkazy o tom, že gramatika všech západoevropských jazyků je tvořena ryze logickými souvislostmi a je proto jednoduše odvoditelná. Vzdělávání proto probíhá tak, že jazykový expert klade klientovi jednoduché otázky a klient na ně přirozeně odpovídá. Tím si odvodí celý gramatický systém požadovaného jazyka sám, aniž by se setkal s jakýmkoliv učením pouček nazpaměť. Jako nástroj k analytickému zkoumání jevů uvnitř cizího jazyka je při překladech používán velmi propracovaný "mezijazyk", který používá cizojazyčnou gramatiku, morfologii i syntax, avšak českou slovní zásobu, aby klient snadno pochopil podstatu vnitřního řádu cizího jazyka, aniž by byl zatížen cizí slovní zásobou. Teprve z tohoto mezijazyka je poté - již doslovně - překládáno do konečné podoby.

3) Inteligentní členění vzdělávacího projektu
V první fázi jazykový expert přivede klienta kladením jednoduchých otázek k tomu, aby si postupně sám logicky odvodil veškerý gramatický řád cílového jazyka. Ve druhé fázi klient získá slovní zásobu, která je tak dosazena do vytvořeného gramatického řádu. Ve třetí fázi se vše důkladně procvičí tak, aby klient dokázal v cílovém jazyce myslet.

4) Kvalitní studijní materiály nepoškozené komercí
Pro profesionální znalosti lingvistiky a gramatiky využíváme speciální jazykovědné koncepce České vzdělávací projekty. Slovní zásoba je čerpána z kvalitních studijních materiálů, určených ke studiu jazyka na filosofických fakultách.

K výuce nepoužíváme zahraniční učebnice, protože nejsou cíleně určeny česky mluvící populaci, nýbrž populaci celosvětové, takže neumožňují zaměřit se na konkrétní problémy typické pro česky mluvící studenty. Vyhýbáme se takovým komerčním materiálům, které jsou sice bohaté na ideologicky podbízivé obrázky, avšak chudé na skutečný výukový obsah. Nikdy nepracujeme s podklady, které neposkytují důkladnou slovní zásobu a představují spíše jakési "sbírky cvičení", než skutečné učebnice.

5) Časová úspornost a flexibilita vůči klientovi
Firma České vzdělávací projekty počítá s vysokými nároky svých klientů na časovou organizaci. Klient proto není nucen přizpůsobovat se rozvrhu jednostranně stanovenému vyučujícím. Časový harmonogram je vytvořen v souladu s jeho momentálními možnostmi a podmínkami a je nedílnou součástí každého konkrétního vzdělávacího projektu.

6) Místo realizace volí klient
Časová úspornost je maximalizována tím, že klient nemusí trpět žádné časové ztráty způsobené cestováním na místo výuky. Jazykový expert se vždy v dohodnutých termínech dostavuje na místo, které si klient k realizaci projektu zvolí.

7) Šetrný a ohleduplný výklad individuálním přístupem
Vše je vysvětleno precizní, laikům srozumitelnou češtinou. Klient není nikdy vystavován stresu a jeho případné nesnáze jsou brány jako problém, který musí řešit jazykový expert, jenž jej vzdělává. Jazykový expert vždy pochopí způsob klientova uvažování i zaměření a na jejich základě poté realizuje výuku.

Individuální výuka jazyků

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.