Vyhledat v nabídce této firmy

Služby této firmy

Firemní nabídka Studio W

 • TOP25
 • Adresa

 • Na Hřebenkách 72, 150 00 Praha 5

 • Kontakty

 • Tel.: 261 212 833, 606 610 126
 • Fax: 261 212 808
 • E-mail: studiow@studiow.cz
 • Web:
 • Kontaktní osoba: klientský servis
 • IČ: 60490306
 • DIČ: CZ60490306
 • Č. účtu: 1926789329/0800, Česká spořitelna, a.s.

Výpis kurzů na míru EduCity

Účetní a daňové kurzy

Obsah: * Právní vymezení a klasifikace cenných papírů * Akcie * Účtování akcií klasifikovaných jako dlouhodobý finanční majetek * Účtování akcií k…
Obsah: * Konstrukce základu daně z příjmů právnických osob * Obecná úprava daňových a nedaňových nákladů, ustanovení § 24 a § 25 zákona o daních z…
Obsah: Během semináře budou účastníci seznámeni se zkušenostmi z praxe při aplikaci českých účetních standardů pro podnikatele s vazbou na daň z…
Určeno pro vedoucí účetních oddělení, samostatné účetní, případně ekonomické manažery. Obsah: Obsah semináře bude upraven podle aktuálních změn v…
Cíl: * Jednotlivé změny a jejich uplatnění v praxi * Další aktuální problémy praxe a jejich řešení Obsah: * Důvody přijetí změn v oblasti daně z…
Určeno pro hlavní účetní a samostatné účetní. Obsah: * V průběhu tohoto semináře se budeme zabývat výpočtem základu daně z příjmů právnických i…
Obsah: * Zavedení rovné daně, úprava základu daně (základu pro výpočet zálohy) a definice „superhrubého“ příjmu * Nové částky slevy na dani podle §…
Obsah: * Charakteristika daně * Zavedení rovné daně, úprava základu daně (základu pro výpočet zálohy) a definice „superhrubého“ příjmu * Nové částky…
Určeno pro účetní, ekonomy všech subjektů. Obsah: * Seznámení se základními termíny, zásadami s vazbou na praxi * Účastníci daňového řízení * Daňová…
Obsah: * Nájemní smlouvy * Smlouvy o dílo * Kupní smlouvy * Zprostředkovatelské smlouvy * Provize Celý seminář bude zaměřen vždy u každého typu…
Obsah: * Pořízení majetku nákupem, vkladem, darem * Ocenění majetku a náklady související s pořízením * Nabytí majetku vkladem * Vklad fyzické osoby…
Určeno pro mírně pokročilé a pokročilé účetní, ekonomy a vedoucí pracovníky podnikatelských subjektů. Obsah: * Základní vymezení majetku a…
Určeno pro manažery, vedoucí ekonomických útvarů, pracovníky účtáren a daňových útvarů podniků, obchodníky firem a podnikatele - fyzické osoby,…
Cíl: Seminář přiblíží na praktických příkladech tuzemské uplatňování DPH v roce 2008 a je určen především pokročilejším účetním. Obsah: * Předmět…
Obsah: * Přehled předpisů – informace o všech změnách přijatých v posledním období * Doby pojištění, náhradní a vyloučené doby pojištění, dobrovolné…
Obsah: * Okruh pojištěných osob se zaměřením na poslední změny * Základní zásady vedení ELDP – upozornění na poslední úpravy Všeobecných zásad…
Určeno pro všechny pracovníky, kteří vystavují, přijímají, zpracovávají, účtují doklady při fakturaci. Cíl: Seznámení s postupy a povinnými doklady…
Určeno pro fakturanty a skladové účetní. Obsah: * Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv * Části obchodních smluv důležité pro fakturaci *…
Určeno pro ekonomy, personalisty, pracovníky účtáren, odborové funkcionáře a všechny, kteří přicházejí do kontaktu s hospodařením s těmito fondy.…
Obsah: Tento seminář je věnovaný účetní a daňové problematice přechodu z kalendářního roku na hospodářský rok a naopak, a to jak z pohledu právnické…
Obsah: * Podpora výzkumu a vývoje adresná a plošná * Co je to výzkum a vývoj * Jak poznáme zda jde o výzkum a vývoj * Výklad prvku novosti * Manuály…
Určeno pro finanční účetní a pokladní ve státní i podnikové sféře. Obsah: * Vymezení základních ustanovení týkajících se pracovních cest tuzemských…
Určeno pro účetní a ekonomy všech subjektů. Obsah: * Zahájení kontroly * Protokol o zahájení kontroly * Termíny, daně, období * Příprava dokumentů…
Určeno pro hlavní účetní a finanční ředitele podnikatelských subjektů, účetní a daňové poradce. Obsah: Zpracování příkladů z následujících oblastí…
Určeno pro hlavní účetní, samostatné účetní, finanční ředitele. Obsah: V průběhu tohoto semináře bude věnovaná pozornost: * Kontrolním vazbám mezi…
Obsah: Účinností nového zákona o nemocenském pojištění od 1. 1. 2009 přechází na zaměstnavatele povinnost vyplácet svým zaměstnancům v období prvních…
Seminář je sestaven z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k nesprávnému stanovení výše daňové povinnosti i nároku na odpočet DPH a následným…
Cíl: Účastníci budou upozorněni na úskalí novelizovaných ustanovení a seznámeni s možnostmi jejich řešení pomocí směrnice ES. Velký prostor bude…
Obsah: * Prameny právní úpravy včetně veškerých aktualit v oblasti nemocenského pojištění * Dávkový systém nemocenského pojištění * Způsob stanovení…
Určeno pro účetní, podnikatele, pracovníky realitních kanceláří, soukromé osoby, které disponují nemovitostmi. Obsah: * Nemovitosti a daně z příjmů:…
Obsah: Od 1. 1. 2009 je navržena účinnost poměrně rozsáhlé novely zákona o DPH, která přináší změny např. v následujících oblastech: * Územní…
Obsah: * Přehled hlavních změn zejména v daních z příjmů pro rok 2009 * Změny v DPH * Rámcové změny v ostatních daních Výklad bude směřovat k…
Obsah: Nový zákon o nemocenském pojištění: * Principy nového zákona * Výpočet denního vyměřovacího základu * Podmínky nároku na dávky * Nemocenské *…
Obsah: * Postup při výpočtu průměrného výdělku, hrubá mzda (co je mzdou či platem), odpracovaná doba, rozhodné období, změna při sjednání mzdy s…
Určeno pro ekonomy, finanční účetní a správce pohledávek. Obsah: * Novinky roku 2008 * Závazky pohledem roku 2008 * Pohledávky, jejich právní…
Určeno pro pokladní a účetní všech podnikatelských subjektů. Obsah: * Směrnice pro pokladnu * Činnost pokladny a její vazba na účetnictví *…
Obsah: * Aktuální výklad poskytování cestovních náhrad * Jednotlivé druhy náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách * Výpočet stravného…
Obsah: Seminář se bude věnovat hlavním druhům zaměstnaneckých benefitů a jejich posuzování z pohledu daňových dopadů na straně zaměstnance a…
Obsah: * Právní úkony v pracovněprávních vztazích * Pracovněprávní vztahy a rozdíly mezi nimi * Právní úprava vzniku, změn a skončení pracovního…
Obsah: * Daňová soustava - přehled platné daňové legislativy * Základní znalosti problematiky silniční daně, daně z nemovitostí, daně z převodu…
Obsah: V průběhu tohoto semináře bude pozornost věnovaná: * Operacím, na které nesmíme zapomenout před uzavřením daňové evidence (finanční leasing,…
Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů s dobrou znalostí účetnictví. Obsah: * Obsah účetní závěrky – rozvaha, výsledovka, výkaz…
Cíl: Stanovení hospodářského výsledku před zdaněním a jeho následné úpravy včetně praktických příkladů ve znění zákona o daních z příjmů platného pro…
Určeno pro účetní, auditory, finanční a ekonomické pracovníky, kteří se potřebují seznámit se změnami v přehledu o peněžních tocích (cash flow).…
Určeno pro: účetní podnikatelských subjektů. Obsah: Na semináři budou probrány souvztažnosti účtování na konkrétních příkladech s vazbou na daně z…
Cíl: Vysvětlit rozdíl mezi opravou (daňově uznatelný náklad) a technickým zhodnocením (odpis v rámci investičního majetku za určitých podmínek).…
Cíl: * Účetní a daňové doklady dle zákona o účetnictví, zákona o DPH a obchodního zákoníku * Legalizace účetních operací s vazbou na účetní a daňové…
Určeno pro pracovníky, kteří zpracovávají účetní operace ve vztahu k zahraničí a zabývají se problematikou zahraničních pracovních cest. Obsah: *…
Určeno pro účetní, ekonomické a daňové poradce i podnikatele. Obsah: Na praktických příkladech budou řešeny metodické postupy a principy účtování…
Určeno pro účetní podnikatelských subjektů. Obsah: * Vymezení pojmu dotace * Dotace v právních předpisech * Rozhodnutí o poskytnutí dotace * Dotace…
Obsah: * Vymezení pojmů materiál a zboží včetně novinek roku 2008 * Oceňování * Kdo může od roku 2008 použít způsob B účtování o zásobách * Účtování…
Určeno pro účetní, auditory, finanční, ekonomické a řídící pracovníky, kteří pracují s informačním a kontrolním systémem firmy. Obsah: Během tohoto…
Obsah: Cílem semináře je získat základní přehled platné právní úpravy: * V oblasti důchodového pojištění (dávky důchodového pojištění, doby…
Určeno pro zaměstnavatele (právnické i fyzické osoby), personalisty, mzdové účetní, ekonomy. Cíl: * Připomenutí možností, jak poskytnout…
Určeno pro vedoucí pracovníky, právníky a referenty ekonomických, investičních útvarů a účtáren. Cíl: Seznámení se statistickými klasifikacemi a…
Obsah: Tento seminář je zaměřen především na problematiku přechodu na IFRS a na analýzu hlavních rozdílů mezi IFRS a českými předpisy, které budou…
Obsah: * Účast ve veřejném zdravotním pojištění – pojištěnci, specifika účasti cizinců, pojištěnci a plátci v EU * Plátci pojistného: zaměstnanci,…
Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů se znalostí podvojného účetnictví a daní. Cíl: Poskytnout účastníkům přehledné informace…
Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů se znalostí podvojného účetnictví a daní. Cíl: * Na praktických příkladech ukázat a…
Obsah: Problémové případy ve mzdovém účetnictví v r. 2008 * Upozornění na nejčastější chyby při nástupu zaměstnance – vhodná potvrzení a prohlášení *…
Obsah: * Zásadní odlišnosti v systému tvorby účetních a daňových rezerv, chyby vzniklé uplatňováním účetních rezerv v základu daně * Tvorba a čerpání…
Obsah: * Stanovení vyměřovacího základu zaměstnance – změny platné od 1. 1. 2008, odchylky ve stanovení vyměřovacího základu oproti sociálnímu…
Určeno pro účetní zejména. Obsah: V průběhu semináře bude věnovaná pozornost účetní a daňové problematice pohledávek a závazků * Pohledávky (…
Obsah: * Částky slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů a daňového zvýhodnění na dítě pro rok 2008, způsoby jejich prokazování u…
Obsah: * Zákonná úprava inventarizací * Charakteristika inventarizace a inventur * Etapy inventarizace * Způsob oceňování inventarizovaného majetku a…
Obsah: * Přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdové účetní * Agenda spojená s přijetím zaměstnance podle formy pracovněprávního vztahu…


Kontaktovat firmu - Studio W

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.