Firemní nabídka FBE Praha, s.r.o.

  • TOP
  • Adresa

  • Baarova 13, 14000 Praha 4

  • Kontakty

  • Tel.: 241484723
  • Fax: 241 484 522
  • E-mail: fbe@fbe.cz
  • Web:
  • IČ: 62959379
  • DIČ: CZ62959379

Výpis kurzů na míru EduCity

Manažerské kurzy

Cíle představit ucelený komplex poznatků z oblasti vyjednávání rozvinout dovednosti potřebné pro kvalitní přípravu, efektivní argumentaci a…
Cíle uvědomit si, co od vedoucího očekávají obchodní zástupci zdokonalit se ve stanovování cílů a tvorby plánů prodeje naučit se identifikovat…
Cíle uvědomit si důležitost tréninku a koučování obchodních zástupců naučit se techniky tréninku a poskytování zpětné vazby formou pozitivního…
Cíle prohloubit a vylepšit komunikační dovednosti potřebné pro komunikaci s kolegy i klienty uvědomit si důležitost zpětné vazby jako prevence možných…
Cíle zvládnou postupy, které vytvářejí větší přesvědčivost v osobní komunikaci zdokonalit řečnické dovednosti i působení jednotlivce jako celku v…
Cíle seznámit s pojmem empatie a s možností jejího využití v mezilidských vztazích umět rozlišit zdroje, které můžeme použít pro zpracování stupňů a…
Cíle zdokonalit schopnosti pracovníků v komunikaci s kolegy, podřízenými a nadřízenými vylepšit se v řešení konkrétních komunikačních situací (situace…
Cíle zvládnout dovednosti důležité k efektivnímu řízení pracovních týmů zdokonalit se v komunikačních dovednostech potřebných k řízení pracovních týmů…
Cíle uvědomit si různé role jednotlivých členů týmu a jejich přínos do skupiny; uvědomit si, že jistá míra napětí ve skupině vytváří předpoklady pro…
Cíle rozvinout schopnost pracovníků efektivně se vyrovnávat s problémovými a konfliktními situacemi zvládnout techniky řešení konfliktu zdokonalit způsob…
Cíle rozvinout schopnost manažerů profesionálně prezentovat nacvičit přípravu prezentace (jednoduchá, logická, přesvědčivá) naučit účastníky zaujmout…
Cíle zdokonalit a rozvinout schopnosti manažerů prosazovat a řídit změny v organizaci porozumět důvodům proč vzniká odpor vůči změnám, obeznámit se s…
Cíle pochopit filozofii a prakticky zvládnout nástroje projektového managementu z pozice vedoucích a členů projektových týmů vytvořit předpoklady pro…
Cíle zdokonalit postupy a techniky, které účastníkům umožní lépe využívat pracovní čas rozvinout schopnosti účastníků určovat priority úkolů na základě…
Cíle efektivně zvládnout proces delegování minimalizovat ztráty způsobené nedorozuměním při zadávání úkolů seznámit se a zvládnout principy koučinku…
Cíle zvládnout efektivně připravit a vést pracovní porady rozvinout sociální dovednosti potřebné k vedení diskuse tak, aby směřovala ke stanoveným cílům…
Cíle zdokonalit se ve vedení hodnotícího rozhovoru zlepšit se v aktivním naslouchání a v přiměřené reakci na námitky spolupracovníků zvládnout postup při…
Cíle Pomoci účastníkům hlouběji porozumět principům a nástrojům týmové práce a být schopni je aplikovat ve své organizaci jako součást metod neustálého…
Cíle osvojit si asertivní styl komunikace, který slouží  k tomu, aby vztahy s ostatními byly otevřenější řešit mezilidské situace na pracovišti, jasně…
Cíle zvládnout identifikaci a vyhodnocování problémových oblastí koučovaných vylepšit nebo získat dovednosti pro dávání efektivní zpětné vazby zdokonalit…
TQM I. a Six Sigma - Plánování zlepšování TQM II. a Six Sigma - Postupy zlepšování   Cíle na konkrétních příkladech zprostředkovat porozumění a…
Cíle pomáhat účastníkům k porozumění a schopnosti implementovat metody reengineeringu jako nástroje radikálního zvyšování efektivnosti a kvality…
Cíle účastníci kurzu získají přehled o postupech, nástrojích a praktických přínosech metodiky „Six sigma" účastníci si na konkrétních příkladech ukážou…
Cíle Poskytnout efektivní postupy a posilnit schopnost zavádět do praxe metody vytváření zákaznicky orientovaného procesního modelu organizace…
Cíle pochopení filozofie a praktické zvládnutí nástrojů projektového managementu z pozic vedoucích a členů projektových týmů v souladu s požadavky…
Cíle Poskytnout vedoucím týmů znalosti o neustálém zlepšovaní, jeho postupech a nástrojích. Přesvědčit vedoucí týmů o potřebě a smyslu uskutečňování…
Cíle prostřednictvím osvojení si znalostí a schopnosti využívat v praxi metodologii „Balanced Scorcard" zefektivnit ve firmě procesy plánování a řízení…
Cíle Objasnit hlavní zásady TPM a na praktických příkladech procvičit jejich aplikaci v praxi. Naplánovat další postupy uplatnění TPM v okruhu…
Cíle poskytnout vrcholovému a střednímu managementu porozumění a schopnosti využívat v praxi EFQM Excellence Model, metody a nástroje sebehodnocení…
Cíle motivovat obchodní zástupce k systematickému a tvořivému plánování zpracovat standardní statistiku kontaktů, jednání, získaných objednávek a…
Cíle u obchodních zástupců dosáhnout porozumění pro sběr informací z terénu a jejich poskytování marketinkovému oddělení zvýšit u pracovníků marketinku…
Cíle zpracovat tvořivý návrh řešení konkrétního problému nebo úkolu zadaného objednavatelem zvládnout metodiku a některé nástroje tvořivého řešení…
Cíle rozvinout poznatky o významu práce v týmu; uvědomit si různé role jednotlivých členů týmu a jejich přínos do skupiny zlepšit komunikaci v rámci…
Cíle zvládnout důsledně aplikovat manažerský cyklus do své práce rozvinout systémový přístup ke kontrole a vedení spolupracovníků k důslednosti zlepšit…
Cíle identifikovat osobní preferovaný styl řízení, uvědomit si jeho přednosti a také situace, pro které není/je vhodný seznámit se s různými styly…
Cíle naučit se používat metody rozvoje kreativního potenciálu a pravidelně rozvíjet kreativní dovednosti a potenciál svých spolupracovníků (např…
Cíle prostřednictvím zážitkového tréninku ukázat a prakticky si procvičit postupy a nástroje budovaní štíhlé organizace s maximální přidanou hodnotou s…
Cíle definovat strategickou vizi a strategický plán pro zvýšení výkonnosti firmy definování strategických cílů a měření jejich naplňování Workshop je…
Cíle účastníci tréninku během hry PoleStar získají prakticky aplikovatelné postupy a na základě vlastní zkušenosti si ověří význam klíčových prvků ITIL…
Cíle pochopit řízení projektu ve vzájemných vazbách mezi prvky, jako je operativní, strategický management, řízení kvality, procesů a vedení lidí v…
Cíle Poskytnout standardizovanou metodiku řešení problémů Global 8D (8 disciplín). Na vybraný problém z procesů firmy aplikovat týmovou metodiku řešení…
Cíle trénink je zaměřený na efektivní zvládnutí postupu nasazování statistických metod řízení ve firmách v oblasti výroby a služeb účastníci se seznámí…
Cíle Zážitkovou formou ukázat pozitivní efekt nasazení základních prvků štíhlé výroby. Prostřednictvím simulační aktivity identifikovat a procvičit…
Náplň Tento dlouhodobý kurz splňuje mezinárodní standardy pro certifikovaný výcvik v koučování a právě prochází procesem akreditace v České asociaci…
Cíle rozvinout analytické schopnosti účastníků změnit přístup pracovníků z kvantitativního na kvalitativní naučit se rozpoznávat souvislosti…
Metody a nástroje identifikace rizik a nalezení slabých míst v procesech a systémech s cílem navrhnout opatření na jejich eliminaci nebo snížení…
Cíle souladu s požadavky ISO 9001:2000 a ISO TS 16949 účastníci kurzu získají praktický návod k využití nástrojů identifikace a eliminace známých…
Cíle analyzovat konkurenční prostředí firmy a jejich produktových skupin vytvořit akční plán pro zvýšení ziskovosti produktových skupin určením…
Cíle identifikovat a naučit se korigovat své reakce ve stresových situacích rozvinout schopnosti potřebné ke zvládání stresu a stresových situací…

Výpis kurzů na míru EduCity

Komunikační a prezentační dovednosti

Cíle posilnit porozumění nutnosti zákaznické orientace pracovníků, kteří přicházejí do kontaktu se zákazníkem zdokonalit se v přesném, věcném a…
Cíle prohloubit a vylepšit komunikační dovednosti potřebné pro komunikaci s kolegy i klienty uvědomit si důležitost zpětné vazby jako prevence možných…
Cíle rozvinout schopnost pracovníků efektivně se vyrovnávat s problémovými a konfliktními situacemi zvládnout vybrané techniky řešení konfliktů…
Cíle zvládnou postupy, které vytvářejí větší přesvědčivost v osobní komunikaci zdokonalit řečnické dovednosti i působení jednotlivce jako celku v…
Cíle osvojit si asertivní styl komunikace, který slouží  k tomu, aby vztahy s ostatními byly otevřenější naučit se řešit mezilidské situace na…
Cíle seznámit s pojmem empatie a s možností jejího využití v mezilidských vztazích umět rozlišit zdroje, které můžeme použít pro zpracování stupňů a…
Cíle zdokonalit schopnosti pracovníků v komunikaci s kolegy, podřízenými a nadřízenými vylepšit se v řešení konkrétních komunikačních situací (situace…
Cíle rozvinout schopnost manažerů profesionálně prezentovat nacvičit přípravu prezentace (jednoduchá, logická, přesvědčivá) naučit účastníky zaujmout…
Cíle Pomoci účastníkům hlouběji porozumět principům a nástrojům týmové práce a být schopni je aplikovat ve své organizaci jako součást metod neustálého…
Cíle zvládnout identifikaci a vyhodnocování problémových oblastí koučovaných vylepšit nebo získat dovednosti pro dávání efektivní zpětné vazby zdokonalit…
Cíle zdokonalit se v telefonickém kontaktu, neboť je vizitkou firmy příprava na standardní rozhovory naučit se jednat s nepříjemnými zákazníky vylepšit se…
V tomto přehledu jsou volně popsány některé tréninkové kurzy pro pracovníky Call Center (dále jen CC). Tyto popisy slouží jako inspirace pro načrtnutí…
Cíle zvýšit psychickou odolnost pracovníků přepážek při možném vzniku krizových situací (loupežné přepadení, výhružné telefonáty apod.) tréninkem…
Cíle rozvinout poznatky o významu práce v týmu; uvědomit si různé role jednotlivých členů týmu a jejich přínos do skupiny zlepšit komunikaci v rámci…
Cíle naučit se používat metody rozvoje kreativního potenciálu a pravidelně rozvíjet kreativní dovednosti a potenciál svých spolupracovníků (např…
Náplň Tento dlouhodobý kurz splňuje mezinárodní standardy pro certifikovaný výcvik v koučování a právě prochází procesem akreditace v České asociaci…
Cíle identifikovat a naučit se korigovat své reakce ve stresových situacích rozvinout schopnosti potřebné ke zvládání stresu a stresových situací…

Výpis kurzů na míru EduCity

Obchodní dovednosti

Cíle posilnit porozumění nutnosti zákaznické orientace pracovníků, kteří přicházejí do kontaktu se zákazníkem zdokonalit se v přesném, věcném a…
Cíle zdokonalit se ve vytváření příjemné atmosféry obchodního jednaní a vybudovaní vztahu se zákazníkem naučit se identifikovat různé typy zákazníků a…
Cíle získat a zdokonalit znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému prodeji položit základy k vytvoření profesionálních návyků pro úspěšnou práci…
Cíle zdokonalit obchodní zástupce v efektivní komunikaci se zákazníky prostřednictvím telefonu naučit účastníky využívat na zákazníka orientované…
Cíle identifikovat rezervy ve využívaní času a zvládnout techniky plánování času, které účastníkům umožní dosáhnout vyšší výkon zdokonalit plánovaní…
Cíle představit ucelený komplex poznatků z oblasti vyjednávání rozvinout dovednosti potřebné pro kvalitní přípravu, efektivní argumentaci a…
Cíle uvědomit si, co od vedoucího očekávají obchodní zástupci zdokonalit se ve stanovování cílů a tvorby plánů prodeje naučit se identifikovat…
Cíle uvědomit si důležitost tréninku a koučování obchodních zástupců naučit se techniky tréninku a poskytování zpětné vazby formou pozitivního…
Cíle zdokonalit postupy a techniky, které účastníkům umožní lépe využívat pracovní čas rozvinout schopnosti účastníků určovat priority úkolů na základě…
Cíle zdokonalit se v telefonickém kontaktu, neboť je vizitkou firmy příprava na standardní rozhovory naučit se jednat s nepříjemnými zákazníky vylepšit se…
V tomto přehledu jsou volně popsány některé tréninkové kurzy pro pracovníky Call Center (dále jen CC). Tyto popisy slouží jako inspirace pro načrtnutí…
Cíle dokázat udělat v úvodu obchodního jednání dobrý první dojem zvládnout první minuty obchodního jednání podle pravidel obchodní etikety naučit se číst…
Cíle zdokonalit schopnosti obchodních zástupců uzavřít obchod využitím vhodné techniky a přiměřeného tlaku na rozhodnutí zákazníka naučit se efektivněji…
Cíle zpracovat standardní postupy vyhledávání zákazníků zpracovat nebo upravit kartu zákazníka identifikovat segmenty trhu a charakterizovat klíčová…
Cíle zvýšit finanční objem objednávek získaných obchodním zástupcem celkový rozvoj obchodních zástupců v technikách prodeje, psychologii prodeje…
Cíle * zvýšit finanční objem objednávek získaných obchodními skupinami * celkový rozvoj vedoucích obchodních skupin v řízení obchodní skupiny, plánování…
Cíle zaměřit pozornost obchodníků na potřeby zákazníků naučit obchodníky prezentovat produkt jako prostředek k naplnění potřeb a očekávání…
Cíle sestavit seznam nejčastěji se vyskytujících námitek zpracovat argumentaci na vybrané námitky intenzivním tréninkem zdokonalit techniku…
Cíle zdokonalit se nebo zvládnout techniku prvního kontaktu po telefonu zpracovat písemnou přípravu pro telefonický rozhovor, jehož cílem je …

Výpis kurzů na míru EduCity

Marketingové kurzy

Cíle uvědomit si hodnotu klíčových zákazníků zdokonalit se ve věcné a osobnostní analýze klíčového zákazníka zlepšit se ve stanovování efektivní…

Výpis kurzů na míru EduCity

Systémy řízení a ISO

Cíle Pomoci účastníkům hlouběji porozumět principům a nástrojům týmové práce a být schopni je aplikovat ve své organizaci jako součást metod neustálého…
Cíle * zdokonalit dovednosti účastníků ve vedení týmů zlepšování kvality * standardizovat metodiku týmového řešení problémů a úkolů jako součást…
TQM I. a Six Sigma - Plánování zlepšování TQM II. a Six Sigma - Postupy zlepšování   Cíle na konkrétních příkladech zprostředkovat porozumění a…
Cíle pomáhat účastníkům k porozumění a schopnosti implementovat metody reengineeringu jako nástroje radikálního zvyšování efektivnosti a kvality…
Cíle účastníci kurzu získají přehled o postupech, nástrojích a praktických přínosech metodiky „Six sigma" účastníci si na konkrétních příkladech ukážou…
Cíle Poskytnout efektivní postupy a posilnit schopnost zavádět do praxe metody vytváření zákaznicky orientovaného procesního modelu organizace…
Cíle pochopení filozofie a praktické zvládnutí nástrojů projektového managementu z pozic vedoucích a členů projektových týmů v souladu s požadavky…
Cíle Poskytnout vedoucím týmů znalosti o neustálém zlepšovaní, jeho postupech a nástrojích. Přesvědčit vedoucí týmů o potřebě a smyslu uskutečňování…
Cíle efektivní formou poskytnout vedoucím pracovníkům znalosti požadavků normy EN ISO 9001:2000 a ukázat, jaké praktické přínosy přináší jejich využití…
Cíle prostřednictvím osvojení si znalostí a schopnosti využívat v praxi metodologii „Balanced Scorcard" zefektivnit ve firmě procesy plánování a řízení…
Cíle Objasnit hlavní zásady TPM a na praktických příkladech procvičit jejich aplikaci v praxi. Naplánovat další postupy uplatnění TPM v okruhu…
Cíle cílem kurzu je pomoci porozumět a prakticky využívat metodu přenášení požadavků zákazníků do podnikových procesů Kurz je určen pro vedoucí týmů…
Cíle zprostředkovat poznání základních principů a podat praktický návod na využití ověřených statistických metod řízení procesů na praktických…
Cíle podat praktický návod k využití ověřených statistických metod řízení procesů se zaměřením na řešení praktických problémů aplikace SPC a…
Cíle účastníci kurzu získají v souladu s požadavky návod k využití metodiky a nástrojů benchmarkingu na konkrétních příkladech jim bude ukázáno, jak je…
Cíle poskytnout vrcholovému a střednímu managementu porozumění a schopnosti využívat v praxi EFQM Excellence Model, metody a nástroje sebehodnocení…
Cíle V souladu s požadavky ISO/TS 16949 osvojení si metodiky a procvičení nástrojů pokročilého plánování kvality, které vede ke zlepšení a zpřehlednění…
Cíle prostřednictvím zážitkového tréninku ukázat a prakticky si procvičit postupy a nástroje budovaní štíhlé organizace s maximální přidanou hodnotou s…
Cíle kurzu/prakticky orientovaného workshopu efektivní formou vysvětlit podstatu systému managementu kvality (SMK) a poskytnout postupy vytváření a…
Cíle definovat strategickou vizi a strategický plán pro zvýšení výkonnosti firmy definování strategických cílů a měření jejich naplňování Workshop je…
Cíle účastníci tréninku během hry PoleStar získají prakticky aplikovatelné postupy a na základě vlastní zkušenosti si ověří význam klíčových prvků ITIL…
Tréninky aplikace SPC v softwaru SPC pro Excel, SPC Six Sigma nebo s využitím jiného nástroje, který využívá klient, jako je Minitab®.   Podrobnější…
Cíle pochopit řízení projektu ve vzájemných vazbách mezi prvky, jako je operativní, strategický management, řízení kvality, procesů a vedení lidí v…
Cíle Získat metody a praktické nástroje pro spolupráci vysoce výkonných týmů, jejichž členové kvůli vzdálenosti nebo různému časovém režimu práce často…
Cíle Poskytnout standardizovanou metodiku řešení problémů Global 8D (8 disciplín). Na vybraný problém z procesů firmy aplikovat týmovou metodiku řešení…
Cíle Zdokonalení se v moderování procesních a projektových týmů přináší schopnost zaměřit se na nejdůležitější úkoly týmu a efektivně využít dobu…
Cíle trénink je zaměřený na efektivní zvládnutí postupu nasazování statistických metod řízení ve firmách v oblasti výroby a služeb účastníci se seznámí…
Cíle Zážitkovou formou ukázat pozitivní efekt nasazení základních prvků štíhlé výroby. Prostřednictvím simulační aktivity identifikovat a procvičit…
Cíle podat  praktický návod na prověření kontrolních postupů používaných na zabezpečení kvality procesů, odvozených od nejnovějších doporučení skupin…
Tréninky aplikace FMEA s využitím softwarových nástrojů, který využívá klient, jako je APIS IQ nebo SCIOTM firmy PLATO.   Podrobnější informace o obsahu…
Cíle kurzu Pomoci účastníkům k porozumění a schopnosti zavádět do praxe metody „5S". Vytvořit a na praktických příkladech procvičit aplikaci 5S na…
Metody a nástroje identifikace rizik a nalezení slabých míst v procesech a systémech s cílem navrhnout opatření na jejich eliminaci nebo snížení…
Cíle osvojit si praktický návod k využití metody DOE - Design of Experiments ke zlepšování procesů a výrobků s využitím software MINITAB na…
Cíle souladu s požadavky ISO 9001:2000 a ISO TS 16949 účastníci kurzu získají praktický návod k využití nástrojů identifikace a eliminace známých…
Cíle osvojit si principy a praktické postupy hodnotové analýzy - zvyšování efektivity zabezpečením požadované funkce výrobku při nižších nákladech…
Cíle analyzovat konkurenční prostředí firmy a jejich produktových skupin vytvořit akční plán pro zvýšení ziskovosti produktových skupin určením…

Výpis kurzů na míru EduCity

Školení interních lektorů

Cíle zdokonalit nebo naučit trenéry jak vést tréninkové setkání, aby bylo efektní a dosáhlo stanovené cíle naučit se, jak zaujmout a být přesvědčivý…


Kontaktovat firmu - FBE Praha, s.r.o.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a osm ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace