PhDr. Marie Jírů

Investice do vzdělání může být měřitelná a rentabilní

Rozhovor s Marií Jírů, majitelkou společnosti Centrum andragogiky

1.2.2013 - PR článek

Základem a stavebním kamenem úspěšné existence každé firmy či organizace je kvalitní lidský potenciál, a právě jeho úroveň rozhoduje o míře její úspěšnosti a schopnosti růstu a rozvoje. Tento fakt si firmy a organizace uvědomují stále větší měrou a navazují stále častěji pravidelnou a dlouhodobou spolupráci se vzdělávacími subjekty, které zmíněný potenciál v lidech objevují, rozvíjejí a doplňují jej i o profesionální odbornost.

Mezi významné vzdělávací subjekty náleží i společnost Centrum andragogiky, s.r.o. S její majitelkou PhDr. Marií Jírů jsme pro Vás připravili následující rozhovor.

PhDr. Marie Jírů

Majitelka společnosti Centrum andragogiky, s.r.o. (společnost se zabývá vzděláváním dospělých a poradenstvím) úspěšně podniká již 17 let, z toho v oblasti vzdělávání 10 let. Na VŠ studovala andragogiku, studium ukončila rigorózní zkouškou na FF UK. Získala ocenění Manažer odvětví vzdělávání v soutěži Manažer roku.

Vaše společnost získala ocenění Vzdělávací instituce roku 2012. Co musí firma splnit, aby mohla získat toto ocenění?

Od samého začátku nám bylo jasné, že to nebude jednoduché. Kritérií, podle kterých se vzdělávací společnost roku vybírala, bylo velké množství, a jen vypracovat příslušné podklady zabralo hodně času. V soutěži bylo potřeba především vyplnit dotazník detailně hodnotící vzdělávací instituci. Ten čítal přes 40 různých kritérií. Mezi ně patřila např. prozákaznická orientace, tvorba vlastních produktů a přínos trhu dalšího vzdělávání, kvalita lektorů a jejich rozvoj, kvalita vzdělávání, certifikace, členství v profesních sdruženích, etické chování na trhu i vůči kolegům, metodika vzdělávání a samozřejmě také reference. Řadu z uvedených kritérií pak bylo potřeba nejen popsat, ale také konkrétně doložit.

Co pro Vás toto ocenění znamená a jak důležité je po Vás měření kvality vzdělávání?

Je pro nás ukazatelem, že jdeme správným směrem a že práci, kterou děláme, děláme dobře. Není to však pouze meta, které jsme chtěli dosáhnout, ale zároveň odrazový můstek pro další rozvoj našich služeb i firmy jako takové. Vždy jsme chtěli poskytovat profesionální vzdělávání v maximální kvalitě. Když se totiž kvalita ve vzdělávání sníží, sníží se motivace se vzdělávat a potenciál dřímající ve většině lidí může být promarněn, a to bychom neměli nikdy dopustit.

Ocenění Vzdělávací instituce roku 2012 je prvním krokem k systémovému měření kvality vzdělávání. Sama jsem se aktivně účastnila pracovní skupiny ,Koncept´ v Národním ústavu odborného vzdělávání, která se v rámci projektu Koncepce dalšího vzdělávání zabývala tvorbou standardů pro měření kvality vzdělávání, vzdělávacích společností a pedagogů, andragogů a lektorů. Stav, kdy se na trhu vzdělávání v České republice pohybuje mnoho tisíc vzdělávacích subjektů (často vzniklých jen pro účelové čerpání prostředků z Evropských sociálních fondů - ESF), je zcela neúnosný. Zákazník poptávající vzdělávací služby nemá téměř šanci se v této změti vyznat a vybrat si ten nejlepší poměr ceny a kvality, který potřebuje či požaduje. Jelikož časový horizont existence mé firmy vidíme na dlouhá léta, chci se zasadit a všemi silami budu o to usilovat, aby i úplný laik mohl v budoucnu dle transparentních a jednoznačných kritérií odlišit od sebe vzdělávací subjekty a vybrat si pro sebe ten nejvhodnější.

Představme si blíže Centrum andragogiky. Kdy vznikla Vaše firma a v čem spočívala její zakladatelská idea?

Společnost Centrum andragogiky vznikla v únoru 2006 a impulsem byly moje mnohaleté zkušenosti konzultanta a široká spolupráce s firmami v oblasti vzdělávání. Problematika vzdělávání dospělých mne zaujala natolik, že jsem se rozhodla založit firmu, která bude poskytovat komplexní systematické firemní vzdělávání.

Byl tehdy zájem o podobné služby a měli vůbec Vaši potenciální zákazníci představu o produktu, který nabízíte?

Původně jsme se věnovali pouze vzdělávání v oblasti soft skills, tedy v oboru tzv. měkkých dovedností. V době, kdy jsem začínala, poptávka po těchto službách pomalu začínala růst, ruku v ruce se zvyšujícím se povědomím, co to soft skills jsou. Snažila jsme se poukazovat na to, že se jedná o vzdělávání vhodné nejen pro manažery a obchodní zástupce, ale pro velmi široké spektrum pracovních pozic.

S rozvojem mé firmy a v souvislosti s novými požadavky od klientů vznikla v následujících několika letech nabídka komplexních služeb, kterou jsme nazvali Global skills®. Jde nám o opravdu komplexní a systematický pohled na firmu, který zahrnuje nabídku od již zmíněných měkkých dovedností přes profesní vzdělávání – to znamená profesní optimalizaci, dnes hodně skloňované téma – až po inovace, úspory a v neposlední řadě po velmi odborná témata, v nichž se firmy musí vzdělávat podle svého oboru. Proto má dnes Centrum andragogiky i své divize, které se zaměřují úzce na jednotlivé oblasti. Například divize zdravotnictví spolupracuje s nemocnicemi a dalšími zdravotnickými zařízeními, divize školství se věnuje vzdělávání pedagogických pracovníků, jiná divize se zaměřuje na vzdělávání sociálních pracovníků, další na hotelnictví a cestovní ruch. Největší divize je podnikatelská, kterou dělíme na výrobní a nevýrobní firmy a dále na banky a pojišťovny.

Můžete více rozvést, co je Global skills®?

Metodika Global skills® je postavena na 3 nosných pilířích – prvním je harmonické propojení a kontextová provázanost soft a hard skills neboli globální dovednost, druhým diagnostika vzdělávacích potřeb a měření úspěšnosti vzdělávání neboli globální výsledek a třetím pak holistický management neboli globální (celostní) pohled.

Jednotlivé pilíře je možné aplikovat samostatně či v různých kombinacích na základě zjištěných či vyřčených potřeb a přání zákazníka. Ideální je však jejich systematické propojení v rámci uceleného neboli globálního vzdělávacího a rozvojového projektu. Chceme tím zdůraznit, že žádoucí je opravdu pohled komplexní, celostní. V medicíně také nelze léčit pouze nemocný palec a ignorovat, že pacient umírá na infarkt. V mnohých firmách se však, co se týče vzdělávání, s mírnou nadsázkou právě toto děje. Řeší se pouhé symptomy skutečných problémů. Ty jsou sice snadněji identifikovatelné a většinou se dají zdánlivě léčit rychleji, levněji. Efekt je však krátkodobý a navíc je skutečným příčinám umožněno dlouhodobě a skrytě růst. V praxi to například znamená, že manažer bez celostního přístupu vyřeší problém vzniklý v jeho oddělení tak, že v důsledku jím zvoleného řešení vzniknou jiné problémy ve vedlejších odděleních.

Proto se stále snažíme firmy přesvědčovat, aby i v oblasti vzdělávání pohlíželi na firmu jako na celek, prostě globálně. Jedině tak může být vzdělávání opravdu efektivní a přinášet výsledky.

Vidí firmy ve vzdělávání investici? Může vzdělávání přinést vyčíslitelné úspory? Ty dnes zajímají snad každou firmu.

A jsme u klíčové debaty: je vzdělávání investice nebo vyhazování peněz? Vždyť jakákoliv investice by se firmě měla vrátit, respektive platí, že by firma měla takto investici vnímat. Pokud se pracuje s investicí do vzdělání důsledně, vynaložené peníze se vrací a následně tak firmy na jedné straně šetří a eliminují plýtvání a na straně druhé rostou a bohatnou. Dnes pod pojmy optimalizace, efektivita nebo inovace rozumíme prioritně právě firemní úspory a zejména růst a bohatnutí. My umíme „naučit zaměstnance selsky myslet“, motivovat je, aby přicházeli s nápady, aby činnost, kterou vykonávají léta, inovovali a pracovali lépe a rychleji, a tím vlastně šetřili, aby se každý jednotlivý pracovní proces zkracoval (ale ne na úkor kvality), aby zaměstnanci v rámci své pracovní doby byli schopni udělat více práce. Vzdělávání opravdu přináší vyčíslitelné úspory.

Jak firmy přesvědčíte, že investovat do vzdělání jejich zaměstnanců má smysl?

Při zvažování, zda bude firma investovat do vzdělávání, je klíčovým momentem vysvětlení, že se nejedná jen o nákladovou položku, ale že tato investice může být vratná a jak si to spočítají. Pokud daný vzdělávací projekt realizuje naše společnost, nastavíme nejdříve měřitelné cíle a mechanizmy, které zajistí relevantní vyhodnocení úspěšnosti celého projektu. Tak například investuje-li se sto tisíc korun do vzdělávání, tak nejen že oněch sto tisíc by se mělo vrátit, ale čísly i pohledem měřitelný přínos by měl být mnohem vyšší.

Vzdělávání jako investici pochopila i Evropská unie a část dotací také plyne tímto směrem.

V posledních letech jsou v tomto ohledu aktuální Evropské sociální fondy (ESF). Možnosti, aby firmy získaly podporu na vzdělávání zaměstnanců, tu tedy jsou. My se této oblasti věnujeme velmi intenzivně, k tomu účelu jsme zřídili i samostatnou divizi. Prostřednictvím této divize rovněž nabízíme poradenství pro firmy, jakým způsobem dotace získat, pomáháme jim s přípravou žádostí i s řízením projektu, následně je provádíme labyrintem jednotlivých výzev a prioritních os a souvisejícím dotačním managementem. Co však vnímáme jako nejpodstatnější v této oblasti je naše snaha vysvětlovat, přesvědčovat a nastavovat vzdělávání tak, aby dotace pouze neprotekla danou firmou bez jakékoliv účinnosti. Často formálně nastavené vzdělávání měníme do smysluplnější podoby takovým způsobem, aby se jednalo o návratnou investici bez ohledu na výhodný zdroj kapitálu.

Vyhledáváte klienty, nebo už si Vás nacházejí sami?

Je to pokaždé jinak. Samozřejmě nejjednodušší je, pokud na nás dostane klient doporučení a přímo nás osloví, ale jsou i jiné cesty. Pravidelně pořádáme konference, kulaté stoly, besedy zaměřené na různá aktuální témata či jednotlivé pracovní pozice jako např. pro personalisty, jednatele firem, výrobní ředitele, nově připravujeme kampaň pro cílovou skupinu finančních ředitelů. Na těchto setkáních diskutujeme o tématech, která oslovené skupiny nejvíce pálí, a často je inspirujeme při řešení nějakého konkrétního problému. Tím se jejich představitelé poprvé seznámí s našimi aktivitami a můžou se rozhodnout, jestli se staneme jejich plnohodnotným partnerem. Tak nejčastěji začíná vzájemná spolupráce.

Má české firemní vzdělávání ve srovnání s jinými zeměmi nějaké zvláštnosti?

Hlavní rozdíl je asi v tom, že české firmy stále často vnímají vzdělávání jako zbytečné náklady, nevnímají ho jako investici, jak jsem o tom mluvila před chvílí. Snažíme se je přesvědčovat, že vzdělávání není luxus, který si mohou dopřávat v dobách, ve kterých se jim daří dobře, ale je to nástroj, jak dlouhodobě růst a zvyšovat konkurenceschopnost. Ne nadarmo naše motto zní: Firma je taková, jak vzdělané má lidi.

Dalším rozdílem je i to, že v českých firmách pojem „komunikace“ nebyl v době, kdy jsme začínali, příliš populární, a ještě i dnes jsou společnosti, které své pracovníky v oblasti měkkých (softových) komunikačních dovedností vůbec nevzdělávají, protože mají pocit, že lidi komunikovat, tedy „mluvit“, umí. Jedná se však o velký omyl. My neučíme lidi mluvit, ale komunikovat a navzájem si rozumět, a to i napříč celou firmou či organizací.

Když už jsme se dotkli zahraniční tématiky, věnujeme se i interkulturálnímu managementu, rozdíly ve zvyklostech jiných zemí stále ještě některé české manažery, ale obráceně i zahraniční manažery, překvapují. Ukazujeme, že správně nastavená komunikace, mezilidské vztahy a tolerance patří do firemní kultury a otvírá dveře. V mezinárodním pracovním kontaktu to pak platí dvojnásob.

Kromě Centra andragogiky, s.r.o., jste ještě založila další společnosti. Čemu se věnuje Centrum zlepšování a Šance na vzdělání?

Centrum zlepšování, s.r.o. vzniklo za účelem specializace na vzdělávání v tvrdých dovednostech, služby v oblasti optimalizace, kontinuálního zlepšování a zefektivňování činností firem a organizací – opět napříč všemi obory i segmenty trhu, které jsem zmiňovala (zdravotnictví, školství, výrobní a nevýrobní firmy atd.).

Šance na vzdělání, o.p.s. je naší neziskovou organizací. Posláním této společnosti je podpořit, díky poradenským, konzultačním a vzdělávacím programům, sociálně a zdravotně znevýhodněné osoby k sociálnímu a pracovnímu začlenění, a tím i k navýšení kvality jejich života a osobní spokojenosti. Naše aktivity v této oblasti nám dopomohly i k získání pro nás velice významných ocenění. Příkladem může být soutěž Vodafone Firma roku 2012. Tato soutěž patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi a z 298 společností jsme se již podruhé probojovali mezi desítku nejlepší firem z Královéhradeckého kraje. A právě v rámci této soutěže jsme navíc obdrželi nejvyšší možné ocenění Odpovědná firma roku 2012 Královéhradeckého kraje, a stali se tak vítězem této kategorie právě za založení neziskové organizace Šance na vzdělání, o.p.s.

Na co se letos těšíte, co připravujete do roku 2013?

Naším tématem roku 2013 je UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Jedná se o problematiku, která ovlivňuje veškeré dění ve firemní, veřejné i společenské oblasti – ovlivňuje náš veškerý život, a hlavně to, jaká bude jeho kvalita v budoucnosti a jestli vůbec nějakou budoucnost jako lidstvo máme. Těšíme se na všechny akce, které jsme v souvislosti s tím připravili pro naše stávající i potencionální klienty, a na to, že tím navážeme na předchozí roky a jejich témata – etiku, loajalitu a CSR, která společně s udržitelným rozvojem tvoří logický celek, bez něhož samotné dobývání materiálních hodnot, tvorba zisku a přidané hodnoty je pouhou cestou do záhuby.

V roce 2013 chceme také dále rozvíjet náš výše uvedený vzdělávací produkt Global skills® a s ním i související Global skills akademii. Také budeme pokračovat v podporování a rozvoji naší neziskové organizace Šance na vzdělání, o.p.s.

PhDr. Marie Jírů - majitelka a jednatelka společnosti Centrum andragogiky, s.r.o.


Tento rozhovor byl připraven ve spolupráci s firmou:Další informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím EduCity, prosíme kontaktujte p. Bartičku info@educity.cz nebo na tel. (+420) 222 744 111

Vytisknout rozhovor