Účetnictví pro začátečníky

kurz

Základní info

Seminář je určen:
* začínajícím účetním,
* účetním, které si chtějí účetnictví zopakovat,
* účetním, které mají na starosti účetnictví celé společnosti.
Obsah semináře:

1. Úvod

Podvojné účetnictví
* Legislativní úprava, forma, rozsah
* Účet jako symbolický zápis pro aktiva, pasiva, náklady, výnosy
* účet syntetický a analytický, účetní osnova
* aktivní, pasivní, nákladový a výnosový účet
* deník (předkontace) a hlavní kniha (t-grafy)
* pravidla pro tvorbu předkontace

2. Obsah
* Dlouhodobý majetek

členění dlouhodobého majetku, výpočet odpisů, účtování o pořízení, zařazení a vyřazení dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku formou leasingu nebo spotřebním úvěrem + příklady z praxe
* Zásoby

členění zásob; účtování materiálu, zboží, vlastní výroby (příjemky, výdejky); vyplnění skladové karty, výroba, spotřeba, prodej + příklady z praxe
* Finanční majetek

účtování pokladny, bankovních výpisů, krátkodobých bankovních úvěrů, krátkodobého finančního majetku + příklady z praxe
* Závazky a pohledávky

účtování závazků, pohledávek, časového rozlišení, kurzové rozdíly + příklady z praxe
* Závazky vůči finančnímu úřadu

daň z příjmů fyzických a právnických osob, DPH, ostatní daně + příklady z praxe
* Zaměstnanci

průměry, náhrady za nemoc, dovolená, odvody SP a ZP, roční zúčtování srážkové a zálohové daně + příklady z praxe
* Hospodářský výsledek

pojem základní kapitál, rezervní fond, kapitálové fondy, nerozdělený zisk nebo ztráta z minulých let + příklady z praxe
* Daňové a nedaňové náklady, auto v podnikání, silniční daň + příklady z praxe
* Daňové a nedaňové výnosy + příklady z praxe
* Závěrkové operace, závěrka roku, účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty

3. Závěr + diskuse
* Komplexní příklady

Účetnictví pro začátečníky

Vybraný termín:

27.11.2023 –  28.11.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.