Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Účetnictví pro začátečníky

Základní info

Seminář je určen:
* pro začínající účetní
* pro účetní, které si chtějí účetnictví zopakovat
* pro účetní, které mají na starosti účetnictví celé společnosti
Obsah semináře:

1. Úvod

Podvojné účetnictví
* Legislativní úprava, forma, rozsah
* Účet jako symbolický zápis pro aktiva, pasiva, náklady, výnosy
* účet syntetický a analytický, účetní osnova
* aktivní, pasivní, nákladový a výnosový účet
* deník (předkontace) a hlavní kniha (t-grafy)
* pravidla pro tvorbu předkontace

2. Obsah
* Dlouhodobý majetek

členění dlouhodobého majetku, výpočet odpisů, účtování o pořízení, zařazení a vyřazení dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku formou leasingu nebo spotřebním úvěrem + příklady z praxe
* Zásoby

členění zásob; účtování materiálu, zboží, vlastní výroby (příjemky, výdejky); vyplnění skladové karty, výroba, spotřeba, prodej + příklady z praxe
* Finanční majetek

účtování pokladny, bankovních výpisů, krátkodobých bankovních úvěrů, krátkodobého finančního majetku + příklady z praxe
* Závazky a pohledávky

účtování závazků, pohledávek, časového rozlišení, kurzové rozdíly + příklady z praxe
* Závazky vůči finančnímu úřadu

daň z příjmů fyzických a právnických osob, DPH, ostatní daně + příklady z praxe
* Zaměstnanci

průměry, náhrady za nemoc, dovolená, odvody SP a ZP, roční zúčtování srážkové a zálohové daně + příklady z praxe
* Hospodářský výsledek

pojem základní kapitál, rezervní fond, kapitálové fondy, nerozdělený zisk nebo ztráta z minulých let + příklady z praxe
* Daňové a nedaňové náklady, auto v podnikání, silniční daň + příklady z praxe
* Daňové a nedaňové výnosy + příklady z praxe
* Závěrkové operace, závěrka roku, účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty

3. Závěr + diskuse
* Komplexní příklady

Účetnictví pro začátečníky

Vybraný termín:

28.1.2020  Praha

Cena
8490 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.