Účetnictví příspěvkových organizací pro začátečníky • čtyřdenní kurz • 8.+ 9. 9. a 15.+ 16. 9. 2022

Kurzem Vás provede PARDOVSKÁ Marcela Ing., MADEROVÁ VOLTNEROVÁ Karla Mgr. et Mgr.

Základní info

Určeno pro: začínající účetní nebo účetní s malou praxí, které účtují příspěvkové organizace (nebo jejich účetnictví kontrolují). Předpokladem je znalost podvojného účetnictví. Seminář je určen pro omezený počet účastníků.

Seminář se koná ve dnech 8. 9. a 9. 9., 15. 9. a 16. 9. 2022 od 9.00 – 15.30 hod.

Účastníci semináře dostanou aktuální publikaci k dané tématice, ukázkové číslo časopisu Účetní a daně a obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

1. den • 8. září 2022 • přednáší Ing. Marcela PARDOVSKÁ

 • Právní rámec příspěvkových organizací
 • Základní dokumenty, zřizovací listiny
 • Základní účetní operace – účtování o nákladech a výnosech
  nákup materiálu, nákup služeb, mzdové náklady, tržby za prodej výrobků, zboží a služeb, časové rozlišení

2. den • 9. září 2022 • přednáší Ing. Marcela PARDOVSKÁ

 • Základní evidence a kontrolní mechanismy
  zásoby a skladová evidence, pokladna a pokladní kniha, ceniny a evidence cenin, pohledávky a správa pohledávek, majetek a evidence majetku
 • Základní operace – účtování o dlouhodobém majetku a zásobách
  zásoby - účtování způsobem A, zásoby - účtování způsobem B, prodej zásob, inventarizační rozdíly, členění dlouhodobého majetku v rozvaze, účtování o drobném dlouhodobém majetku

3. den • 15. září 2022 • přednáší Mgr. et Mgr. Karla MADEROVÁ VOLTNEROVÁ

 • Hospodaření příspěvkových organizací
  dotace, příspěvky, granty, peněžní fondy - jejich tvorba a čerpání, rezervní fond, fond investic, fond odměn, FKSP
 • Rozpočet a střednědobý výhled
 • Účtování o dlouhodobém majetku a fondech
  pořízení, odepisování, vyřazení dlouhodobého majetku, tvorba čerpání rezervního fondu, tvorba a čerpání fondu investic, tvorba a čerpání fondu odměn, tvorba a čerpání FKSP

4. den • 16. září 2022 • přednáší Mgr. et Mgr. Karla MADEROVÁ VOLTNEROVÁ

 • Účtování o transferech
  provozní transfery bez vypořádání, provozní transfery s vypořádáním, investiční transfery bez vypořádání, investiční transfery s vypořádáním
 • Inventarizace a finanční kontrola
  inventarizace podle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, předběžná, průběžná a následná kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole

Účetnictví příspěvkových organizací pro začátečníky • čtyřdenní kurz • 8.+ 9. 9. a 15.+ 16. 9. 2022

Vybraný termín:

8.9.2022  Olomoucký kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
6 768 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a jedna ? Součet zapište číslicemi.