Sestavení přiznání k DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB za rok 2008 poprvé nově po reformě veřejných financí

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Stanovení hospodářského výsledku před zdaněním a jeho následné úpravy včetně praktických příkladů ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2008.

Obsah:
* Stanovení výsledku hospodaření před zdaněním
* Položky zvyšující hospodářský výsledek
* Částky neoprávněně zkracující příjmy
* Nepeněžní příjmy
* Částky odečtené od základu daně na reinvestice a odstupné za byty při nedodržení podmínek
* Nedaňové náklady, náklady daňové přesahující zákonem stanovené limity
* Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy majetku
* Zaměstnavatelem sražené a v zákonném termínu nezaplacené částky pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení
* Dodanění neuhrazených závazků
* Položky snižující hospodářský výsledek
* Příjmy, které nejsou předmětem daně
* Příjmy od daně osvobozené
* Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 zákona o daních z příjmů
* Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy
* Uplatnění ztráty z prodeje cenných papírů
* Základ daně
* Odčitatelné položky od základu daně (uplatnění daňové ztráty z předchozích let, náklady vynaložené na realizaci výsledků výzkumu a vývoje, pohledávky z restitucí)
* Položky snižující základ daně (odečet na dary, snižující položka u neziskových organizací)
* Slevy na dani
* Stanovení samostatného základu daně a výpočet samostatného základu daně
* Poslední známá daňová povinnost a stanovení záloh na daň z příjmů

Sestavení přiznání k DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB za rok 2008 poprvé nově po reformě veřejných financí

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a šest ? Součet zapište číslicemi.