Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2022

TOP kurz

Kurzem Vás provede Ing. Jiří Vrba

Ing. Jiří Vrba absolvoval VŠZ Brno, fakultu PEF v roce l972, dále postgraduál na VŠE Praha. Po studiích pracoval na ekonomických pozicích státního…

Základní info

Cíle kurzu

Seminář vás seznámí s cíli, povinnostmi a postupy při inventarizaci a při vypořádání inventarizačních rozdílů.

Odnesete si návod, jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy na provádění inventarizací a pravidla, jak se vypořádat s nedostatky zjištěnými při provádění a vypořádání výsledků inventarizací.

Určeno pro

Seminář je určen zejména účetním, pracovníkům účetních a poradenských firem, auditorům, ekonomickým pracovníkům, dále také manažerům a majitelům firem.

Obsah kurzu

Vymezení odborné literatury pro tématiku inventarizací.


Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku:

• formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes,

• zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti/nutnosti mimořádné inventarizace),

• ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – podmínka správnosti nabytí (pozbytí) majetku správně provedenou inventarizací,

• vlivy nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2014 („péče řádného hospodáře“ § 159 NOZ),

• příklady z praxe k provedení inventarizací (krádeže a vloupání, nákup podniku, přeměny, prodej, převody/vypořádání obchodního podílu, apod.).

• Možné alternativní postupy v reakci na případná omezení při provádění fyzických inventarizací (vyhlášení nouzového stavu/karantény, popř. jiné události hodné zřetele).


Vymezení zákonných povinností v aktuálním znění zákona/prováděcích předpisech:

• výchozí požadavky dle zákona o účetnictví,

• rozšíření požadavků na provedení inventarizací,

• vyhláška o inventarizaci majetku a závazků – č. 270/2010 Sb., ve znění vyhl. č. 411/2017, s účinností od 1. 1. 2018 (vymezení účetních jednotek, kterých se tato vyhláška týká, případné využití pro metodickou podporu i u podnikatelů),

• prováděcí předpisy (vyhlášky č. 500, 504, 410 – pro různé typy účetních jednotek, české účetní standardy – pro různé typy účetních jednotek),

• aplikace v praxi – vyjmenované předpisy (různé přístupy vlastníků/formálnost postupů) WISTLEBLOWING – (oznámit „něco“) jako nový nástroj odhalování protiprávního jednání.


Obsah a forma vnitřní normy na provádění inventarizací:

• návod, jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy – možné podklady vyhláška č. 155/1971 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb., v aktuálním znění,

• reakce na rozvoj informačních technologií a výpočetní techniky ve vazbě na pořizování fyzických soupisů a výsledků vypořádání inventarizací (elektronické čtečky, drony, apod.), • návaznosti na harmonogram roční účetní závěrky,

• přípravné práce,

• průběh inventarizací,

• vyhodnocení a proúčtování inventarizačních rozdílů.


Proúčtování inventarizačních rozdílů – praktické příklady:

• účetní a daňové dopady při zúčtování inventarizačních rozdílů,

• Interpretace Národní účetní Rady I-39 „Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku“,

• proúčtování záměn – správná dokumentace a proúčtování,

• problematika přirozených úbytků zásob (sestavení speciální normy),

• ZDP v platném znění, pokyn GFŘ D-22 k dani z příjmů,

• věcné a formální náležitosti – průkaznost celkové dokumentace.


Návody postupů inventarizací u jednotlivých okruhů majetku:

• specifika u aktiv (odepisovaná, neodepisovaná),

• specifika u pasiv,

• majetek cizí – v podrozvahové evidenci (novela § 30, odst. 8 zákona o účetnictví),

• majetek zapůjčený a vypůjčený – příklady z praxe.


Auditor – vymezení práv a povinností k problematice inventarizace:

• povinnosti vyplývající ze zákona č. 93/2009 Sb., ve znění pozdějších změn,

• obecné přístupy auditora,

• pravidla, podle kterých auditor ověřuje správnost postupů při inventarizacích,

• možné alternativy postupů při mimořádných událostech (např. vyhlášení nouzového stavu/karentény, popř. jiných událostí hodných zřetele),

• možné příklady zjištěných nesprávností a reakce na ně,

• vazby na výrok auditora z hledisek úplnosti, správnosti a průkaznosti provedených inventarizací.


Nedostatky zjišťované při provádění a vypořádání výsledků inventarizací:

• nedostatečná připravenost,

• neprůkaznost inventarizací,

• neúplnost inventarizací,

• proúčtování inventarizací – úroveň celkové dokumentace a průkaznost účetních záznamů,

• možné trestněprávní důsledky nedostatečné dokumentace (účetního záznamu) v souvislosti s proúčtováním výsledků inventarizací.


Zásadní očekávané změny v provádění inventarizací:

• návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví – stručný nástin koncepčního rámce.


Připravuje se paragrafové znění – předpoklad možné účinnosti…:

• předpoklad vzniku samostatné prováděcí vyhlášky k inventarizacím – snížení rozsahu povinností a formálních požadavků.


Diskuze a závěr:

• praktické příklady z praxe – „aplikace whistleblowing“ – pro koho je povinné a jak na to,

• jednotlivé typy odpovědností za škodu vyplývající ze zákoníku práce,

• možnosti vymáhání mank a škod,

• stanovení správné ceny pro vymáhání mank a škod,

• případy soudních vymáhání schodků na svěřených hodnotách,

judikát: inventurní manko a DPH.


Příprava nového zákona o účetnictví – stručné změny a vazby na inventarizace.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2022

Vybraný termín:

19.10.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a deset ? Součet zapište číslicemi.