Právní předpisy v životním prostředí

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: kurz "Právní předpisy v životním prostředí" je zaměřen na seznámení se základními právními povinnostmi podniků v oblasti životního prostředí. Účastníci kurz se seznámí s komplexní legislativou, která se týká odpadového a vodního hospodářství, ochrany ovzduší a nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi.

Cílová skupina: podnikoví ekologové, manažeři EMS, auditoři EMS, zaměstnanci podniků ze všech oborů (zejména stavebnictví, chemický průmysl, potravinářský průmysl, zemědělství atd.), kteří potřebují znát povinnosti vyplývající z české legislativy v technické ochraně životního prostředí.

Obsah kurzu:

 • Úvod do problematiky odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech)
 • Výklad legislativních požadavků Č
 • Výklad pojmů z oblasti odpadového hospodářství
 • Používaná dokumentace a formuláře v odpadovém hospodářství
 • Praktické vedení odpadového hospodářství v organizaci
 • Povinnosti odpadového hospodáře v organizaci
 • Výkon státní správy a samosprávy na úseku odpadového hospodářství
 • Kontrolní dohled České inspekce životního prostředí
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích
 • Nařízení EP a rady č. 1907/2006 (REACH), Nařízení EP a rady č. 1272/2008 (GHS)
 • Označení a používané obaly CHLP, Bezpečnostní listy, příklady a ukázky
 • Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a přípravky (směs)
 • Zákon o prevenci závažných havárií
 • Povinnosti provozovatelů zařazených objektů zařazených do skupiny A a B metodika zařazení
 • Ukázky a příklady praktického použití
 • Základní informace - výklad k zákonu č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší
 • Výklad legislativních požadavků ochrany ovzduší
 • Klasifikace zdrojů znečišťování ovzduší
 • Změny v kategorizaci zdrojů znečišťování ovzduší
 • Povinnost provozovatelů stávajících vyjmenovaných zdrojů
 • Autorizované měření emisí – povinnosti, rozsah, četnost, upuštění
 • Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek
 • Nové požadavky u chladiv podle nařízení EU 517/2014
 • Úvod do problematiky vodního hospodářství a ochrany vod
 • Výklad legislativních požadavků z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod
 • Vodoprávní povolení, souhlasy, vyjádření
 • Odpadní vody, závadné látky, povinnosti při zacházení se závadnými látkami
 • Havarijní plány, havárie, povinnosti při havárií
 • Poplatky za odběr a vypouštění vod
 • Vodovody a kanalizace, výklad základních pojmů
 • Povinnost při provozu vodovodních a kanalizačních přípojek

 

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 3 dny, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz

Právní předpisy v životním prostředí

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.