Studijní program Průmyslové inženýrství

 • Místo konání

 • Region:
  Středočeský kraj
 • Adresa:
  Želevčice, Slaný
 • Termín

 • Termín zahájení:
  13.9.2019 – 09:00 hod.
 • Termín ukončení:
  6.6.2020 – 17:00 hod.
 • Doba trvání:
  27 dní
 • Cena *

 • Cena:
  150000 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu Studijní program Průmyslové inženýrství

Přes 200 absolventů z více než 100 společností - téměř 300 mil. Kč úspor díky realizovaným projektům

Studijní program je postaven na dlouhodobých zkušenostech API – Akademie produktivity a inovací a Institutu průmyslového inženýrství se vzdělávacími aktivitami v oblasti průmyslového inženýrství a znalostech získaných při realizaci konkrétních projektů v průmyslových podnicích. Roční ucelené studium rozšiřuje vzdělání o komplexní souhrn odborných znalostí a praktických dovedností, které umožňují realizaci a řízení projektů s cílem zvyšovat efektivitu podnikových procesů.

Charakteristika programu

Praktické studium

Využitelnost předávaných poznatků v praxi je zajištěna vhodným doplněním teoretických poznatků oboru průmyslové inženýrství o praktické zkušenosti lektorů a následně i účastníků studijního programu. Věříme, že až vlastní zkušeností si účastníci mohou plně osvojit používání metod, které jsou předmětem vzdělávání, a předané znalosti přetvořit na dovednosti. Součástí výuky jsou nejen přednášky a individuální konzultace s tutory a lektory, ale také exkurze do vybraných podniků, tréninky na základě případových studií z praxe, workshopy, ale i práce na projektech v reálném podnikovém prostředí.

Realizace projektu

Součástí studijního programu je příprava a realizace konkrétního projektu, který za pomoci odborného vedení tutora zpracuje každý účastník ve svém podniku. Téma projektu bude vycházet ze skutečných problémů podnikových procesů a projekt bude zahrnovat analýzu současného stavu, návrh na zlepšení a především jeho realizaci v praxi. V případě zájmu budou výsledky projektu prezentovány přímo v podniku.

Návratnost investice

Projektový charakter programu zajišťuje návratnost investice do studia. Projekty mají ekonomické efekty a jejich výstupem je předem definovaná úspora. Výsledky projektu v podobě skutečného zefektivnění vybraného podnikového procesu tedy mají měřitelný a prokazatelný přínos a investice se vrací již v průběhu studia.

 

Co studijní program podniku a jeho účastníkovi přináší?

 • vyšší kvalifikaci – doplnění znalostí o komplexní souhrn poznatků a dovedností z oboru průmyslové inženýrství
 • schopnost řídit a realizovat projekty zaměřené na projektování, plánování, zavádění a zlepšování podnikových procesů
 • realizaci konkrétního projektu s cílem zvýšit efektivitu vybraného procesu v podniku
 • zkušenosti z jiných podniků zprostředkované zkušenými lektory, exkurzemi, případovými studiemi a sdílením informací mezi účastníky
 • kontakt s významnými odborníky v oboru průmyslové inženýrství

Komu je studijní program určen?

Studijní program je připraven pro pracovníky vyššího a středního managementu průmyslových podniků, kteří chtějí získat či rozšířit své znalosti v oboru průmyslové inženýrství. Studium je vhodné především pro:

 • řídící pracovníky podnikových útvarů,
 • pracovníky útvaru plánování a řízení výroby,
 • pracovníky technické přípravy výroby,
 • pracovníky útvaru logistiky,
 • pracovníky útvaru zlepšování,
 • procesní inženýry,
 • průmyslové inženýry.

Blokově organizovaná forma studijního programu zabezpečuje možnost studia bez přerušení či zkrácení pracovního poměru nebo jiného omezení pracovní aktivity.

 

Obsahová náplň

Úvod do PI

Úvod do studia
Role a význam průmyslového inženýrství
definice průmyslového inženýrství - historie a historický vývoj oboru - role průmyslového inženýra - světové vnímání průmyslového inženýrství - přehled metod - organizace průmyslového inženýrství v podniku

Projekty PI a jejich řízení
definice projektu - projektová studia - přístup DMAIC - fáze projektu (definice projektu, měření současného stavu, analýza současného stavu, návrh zlepšení, řízení projektu) - úzká místa v projektu - projektový tým

Analytické metody PI

Metody procesní analýzy
význam a cíle procesní analýzy pro průmyslového inženýra - přehled nástrojů a technik - analýza mikropohybu - procesní diagram - montážní diagram - diagram člověk – stroj - Value Stream Mapping - procesní ukazatelé - analýza vybrané výrobní operace na konkrétním pracovišti

Techniky analýzy a měření práce
význam a cíle analýzy a měření práce - přehled technik měření práce - MTM, REFA apod. - časové studie - momentové pozorování - snímkování - rozborová metoda MOST - kurz Basic MOST - sekvence volného/řízeného přemístění - sekvence práce s nástrojem - SW podpora - práce s formuláři

VSM – mapování hodnotového toku
VSM na úrovni produktu a podniků – pojem hodnota – kroky VSM – znaky VSM – metriky VSM – výběr reprezentanta – informační tok – materiálový tok – VAINDEX – mapa současného a budoucího stavu – tvorba mapy toku hodnot

Zlepšování procesů

Standardizace a pracovní postupy
cíle a význam standardizace - základní principy standardizace - standardizovaná práce a její podmínky - standardizace na úrovni operace, pracoviště a procesu - význam a cíle vizualizace v pracovním procesu - vizuální pracoviště (5S, vizuální řízení a ukazatelé) - tréninkové linky a zacvičování do standardizovaných postupů - charakteristika pracovního postupu a jeho vizualizace - jednobodová lekce (One-point Lesson)

Zlepšování procesů
formy a klasifikace plýtvání - historie a program zlepšování - porovnání různých přístupů zlepšování - Kaizen v evropských podmínkách - principy podnikového systému zlepšování - vedení workshopů - kreativní metody v průmyslovém inženýrství – průmyslová moderace.

Zvyšování efektivity strojních zařízení
plýtvání a ztráty strojních zařízení – ukazatele efektivity strojních zařízení (TEEP, OEE), principy a cíle snižování časů při seřízení - plýtvání při seřizování - principy metodiky SMED - kroky metody SMED - TPM (Total Productive Maintenance) segmenty TPM – 7 kroků k autonomní údržbě – motivace a trénink pracovníků – zhodnocení přínosů

Kontinuální zlepšování kvality
principy TQM a filozofie Nulové vady - 7 klasických nástrojů kvality - FMEA - Poka-Yoke - úvod do Six Sigma (zlepšování kvality na základě statistického zpracování dat) - základy popisné statistiky - základy MSA - statistické řízení procesů

Efektivní řešení kořenových příčin problému
popis problému - identifikace kořenové příčiny - hledání nápravného opatření - realizace (PDCA) - A3 report

Zlepšování servisních procesů
odlišnosti přímé a nepřímé práce - specifické metody průmyslového inženýrství pro nepřímou oblast - zvyšování produktivity ve výrobním servisu - seřizování, manipulace a údržba

Projektování výrobních systémů

Projektování buněk
výhody buňkové výroby - buňka a její charakteristika - U linky a jiné tvary layoutu - principy buňkové výroby - zásady projektování buněk - balancování operací - scénáře rozmístění lidí - principy 3P - materiálový a informační tok v buňce - zásady flexibility pracovníků, strojů, materiálového toku - autonomní pracoviště - příklady projektování buněk – LCA a průmyslová automatizace

Ergonomie a pohybová ekonomie
principy plánování mikrolayoutu - zásady pohybové ekonomie (lidské tělo, nástroje a příslušenství, stroj, pracoviště) - definice ergonomie - principy výrobní ergonomie – legislativa a ergonomické normativy – způsoby hodnocení zátěže - ergonomické audity – projekty a workshopy zaměřené na ergonomii práce a pracovišť - analýza vybrané operace na tréninkovém pracovišti a tréninkový audit výrobní operace

Využití PI v oblasti plánování a řízení výroby

Řízení materiálových toků
úlohy průmyslového inženýra v logistickém procesu - optimalizace logistických procesů - podniková logistika - výrobní logistika - manipulační technika - Milk-run (interní a externí) - optimalizace systému navážení materiálu - tlakové a tahové systémy řízení - operativní a strategické plánování výroby - plánování a řízení výroby (Kanban, TOC, sekvenční plánování a řízení apod.) - princip Supermarketu

Ekonomika pro průmyslové inženýry
finanční řízení a kontinuální zlepšování - rozhodování a finanční ukazatele řízení výkonnosti - finanční výkazy - kapacitní výpočty a jejich optimalizace - výrobní časy - projektové náklady - finanční zhodnocení projektu - finanční řízení z hlediska průmyslového inženýra - náklady proti efektu - KPI a metriky měření úspěchu

Plánování, zavádění a rozvoj týmové společnosti

Týmová práce ve výrobě
typy týmů a týmová společnost - definice samostatného výrobního týmu - znaky týmu - projekt implementace týmové práce - systémy odměňování výrobního týmu - kvalifikační matice - teritorium týmu - audity výrobních týmů

Týmová práce v nevýrobních oblastech
týmová práce v nepřímé oblasti - týmová práce v servisních útvarech - struktura týmu - projekt týmové práce - motivace a stimulace nevýrobního týmu - systémy odměňování a hodnocení - týmová práce při vývoji nového výrobku

Přihlášky a dotazy

Ing. Ivana Pohanková - manažerka vzdělávání
ivana.pohankova@e-api.cz
+420 724 431 542

 

Objednat účast na kurzu - Studijní program Průmyslové inženýrství
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je deset a čtyři ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.