Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta

kurz

Základní info

Popis kurzu

Oblíbený on-line kurz Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta, poskytuje komplexní znalosti v radiační ochraně.

Obsah kurzu

Kurz Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta je oblíbenou výukou, která nabízí účastníkům komplexní znalosti v oblasti radiační ochrany. 

Celkový rozsah kurzu je stanoven na 6 hodin v souladu se Zákonem 409/2016 Sb. § 20 odst. 1.  

Lektory kurzu jsou zkušení odborníci, kteří působí na kvalifikovaných pracovištích, jako je SÚJB, a dlouholetí pracovníci v oblasti radiační ochrany. Garantem kurzu je doc. RNDr. Jiří Švec, CSc., vynikající odborník s dlouholetou zkušeností v oblasti radiační ochrany. 

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží každý účastník e-mailem osvědčení o absolvování. Opakování kurzu je zákonem stanoveno na 5 let, což umožňuje účastníkům pravidelně aktualizovat své znalosti a dovednosti v oblasti radiační ochrany. 

Kurz se skládá z následujících přednášek:

1. přednáška

 • Ionizující záření, přímá a nepřímá ionizace, RTG záření, RTG lampa, vlastnosti RTG záření, interakce RTG záření a jejich význam, absorpce RTG záření
 • Veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochrana

2. přednáška

 •   Biologické účinky záření, interakce ionizujícího záření s živou hmotou, tkáňové reakce, stochastické a nestochastické účinky záření
 •   Principy radiační ochrany – odůvodnění, optimalizace, limity, zabezpečení zdrojů ionizujícího záření
 •   Usměrňování ozáření, minimalizace rizika ionizujícího záření
 •   Způsoby radiační ochrany – vzdálenost, čas, stínění

3. přednáška

 •   Kategorizace v radiační ochraně – zdroje ionizujícího záření, pracoviště, pracovníci
 •   Vymezení sledovaného pásma
 •   Způsoby detekce ionizujícího záření, metody měření ionizujícího záření
 •   Monitorování pracoviště, radiometry, dozimetry

4. přednáška

 •   Registrant – role, požadavky na registranta a registraci
 •   Registrace
 •   Národní radiologické standardy, interní klinický audit
 •   Role osoby zajišťující radiační ochranu registranta

5. a 6. přednáška

 •   Právní předpisy
 •   Odpovědnost za odůvodnění a indikace
 •   Diagnostické referenční úrovně
 •   Radiační zátěž pracovníků a pacientů
 •   Zkoušky ZIZ – přejímací dlouhodobé stability, provozní stálosti
 •   Zajištění radiační ochrany při používání zdrojů ionizujícího záření

Na závěr kurzu bude každému účastníkovi poskytnut krátký test sestávající z 20 otázek. Tento test slouží k ověření jejich porozumění probíranému učivu. Je důležité zdůraznit, že pro získání osvědčení není nutné dosáhnout určité procentní úspěšnosti při absolvování testu. Jeho účelem je pouze ověřit obsah on-line výuky.

Zajisté se stane naše školení významným krokem ve vaší profesní kariéře a posílí vaše odborné znalosti v oblasti radiační ochrany. Těšíme se na společné setkání a věříme, že společně dosáhneme vašich profesních cílů. S námi budete připraveni na nové výzvy a budete mít jistotu svých odborných schopností. 

DTO CZ, s.r.o. je držitelem povolení SÚJB č.j.: SÚJB/OEHO/6095/2017 ze dne 28. 3. 2017 k realizaci přípravy fyzické osoby zajišťující radiační ochranu osoby, jejíž registrace byla povolena podle zákona SÚJB podle § 67 odst. 1 spr. ř. a podle § 9 odst. 6 písm. b) atomového zákona.

Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta

Vybraný termín:

1.11.2023  Moravskoslezský kraj

Cena

Termíny kurzu

Moravskoslezský kraj
Tento termín
Moravskoslezský kraj

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.