Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Kurz Odborné Způsobilosti v Elektrotechnice dle NV 194/2022 Sb.

Základní info

Popis kurzu

Školení a přezkoušení odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice (dříve vyhl. 50/78 Sb.) Osoba poučená § 4, Elektrotechnik § 6, Vedoucí elektrotechnik § 7. Připravte se na nový standard s kurzem pro odborníky v elektrotechnice

Obsah kurzu

Naše školení je zaměřeno na nové legislativní ustanovení a po absolvování budete připraveni na úspěšné přezkoušení a získání odborné způsobilosti dle NV č. 194/2022 Sb.

Probíhá pod odborným vedením lektora Tomáše Kaloče, revizního technika vyhrazených a určených elektrických zařízení z dlouhletou praxí, který čerpá ze svých praktických zkušeností.

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům odbornou způsobilost v elektrotechnice podle nových legislativních ustanovení. Školení zahrnuje teoretické výklady a poznatky z dlouholeté praxe, aby byli účastníci připraveni na úspěšné přezkoušení a získání odborné způsobilosti dle NV č. 194/2022 Sb.

Školení nabízíme:

  •  z §4 - Osoba poučená, která je odborně způsobilá osoba podle § 19 zákona. Účastníci budou školeni o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnost na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti. Dále budou seznámeni s možnými zdroji a příčinami rizik na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti a naučí se postupy první pomoci při úrazech elektrickým proudem. 

Školení je zakončeno ústním pohovorem, na jehož základě účastníci obdrží: Zápis o poučení a ověření znalostí osoby poučené podle NV č. 194/2022 Sb. §4 s platností 3 let.

V rámci tohoto školení mohou zájemci využít přezkoušení:

  • z §6 - Elektrotechnik, který je osobou s odbornou kvalifikací podle § 2 písm. a). Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik. 
  • z §7 - Vedoucí elektrotechnik, který může vykonávat veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik, řízení činností, řízení provozu a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle jiného právního předpisu. 

Zájemci, kteří úspěšně zvládnou zkoušky z těchto paragrafů, obdrží od nás: Doklad o složení zkoušky odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice a protokol o zkoušce, které mají platnost 3 roky.

Před objednáním školení si zkontrolujte, zda splňujete požadavky pro přezkoušení z §6 a §7 dle NV č. 194/2022 Sb.:


VZDĚLÁNÍ:

Pro paragraf 6 a 7 je nutné mít doklad o ukončeném vzdělání ze skupiny oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, nebo z oblasti vzdělávání Elektrotechnika. Toto musí být jasně uvedeno na dokladu.Nebo ukončené vzdělání v jiném oboru, který obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání. V takovém případě musí škola nebo ministerstvo školství dle NV 194/2022 §9 odst. 5c) potvrdit, že dané vzdělání kvalifkuje pro elektrotechniku.Nebo úplnou profesní kvalifikaci získanou podle zákona č. 179/2006 Sb. a zveřejněnou v Národní soustavě kvalifikací pod oborem kvalifikace "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika."Nebo odpovědná osoba na pracovišti může na základě rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém zařízení stanovit, že pro daný typ činnosti je možné nahradit odbornou kvalifikaci profesní kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb. V takovém případě musí být vystaven písemný doklad odpovědnou osobou za elektrické zařízení dle vzoru uvedeného v příloze.

PRAXE:

Pro §6 je minimální délka praxe stanovena podle §6 odst. 2 NV 194/2022. Odpovědná osoba na pracovišti zkoušeného musí doložit délku praxe v místním bezpečnostním pracovním předpisu. Účastníci kurzu mohou prokázat praxi kopií MBPP nebo potvrzením od zaměstnavatele nebo OSVČ. Pokud nebude doložena délka praxe pro §6, vyžaduje se praxe odpovídající §7.Pro §7 je stanovena délka praxe v NV 194/2022 následovně: 2 roky pro E2A a E3A, 3 roky pro E1A, E2B a E3B, a 4 roky pro E1B.

Zajistěte, že splňujete požadavky na vzdělání a praxi pro dané paragrafy před tím, než si objednáte školení a přezkoušení. Pokud budete mít všechny předpoklady, budete připraveni na absolvování kurzu a získání odborné způsobilosti v elektrotechnice dle platné legislativy.

Pokud budete mít nějaké nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat emailem na adrese: d.sabacka@dtocz.cz nebo telefonicky na čísle: 724 217 370. Jsme připraveni odpovědět na vaše dotazy a pomoci vám v každém kroku. 

Zajisté se stane naše školení a přezkoušení významným krokem ve vaší profesní kariéře a posílí vaše odborné znalosti v elektrotechnice. Těšíme se na společné setkání a věříme, že společně dosáhneme vašich profesních cílů. S námi budete připraveni na nové výzvy a budete mít jistotu svých odborných schopností.

Kurz Odborné Způsobilosti v Elektrotechnice dle NV 194/2022 Sb.

Vybraný termín:

11.12.2023  Moravskoslezský kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.