Asistent pedagoga online

Základní info

Program je akreditován v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium pro asistenty pedagoga.

Je akreditovaný jako prezenční, ale vzhledem k současné situace lze realizovat jen jako cyklus webinářů. Praxe a zkouška a poslední část teorie - prezenčně.

Komu je určeno:

pracovníkům, kteří vykonávají  nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga nebo školního asistenta a mají ukončené základní vzdělání. 

Obsah:

Škola, školní práce a role asistenta pedagoga,

Škola jako systém (včetně organizace školního roku), základní pedagogické a speciálně pedagogické pojmy, speciální vzdělávací potřeby

Základy terminologie pro pedagoga asistenta

Práva, povinnosti a kompetence asistenta pedagoga, jeho odpovědnost, spolupráce s pedagogem a pedagogickým sborem

Součinnost asistenta s pedagogem a ostatními členy sboru

Základní orientace ve struktuře vzdělávacích programů

Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka

Základy didaktické a výchovné činnosti. Vyučovací proces. Cíl, motivace. Organizační formy vyučování. Individuální vyučování. Skupinové a kooperativní vyučování. Frontální vyučování.

Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy

Podpora žáka

Orientace v požadavcích školy na žáka (MŠ, ZŠ, SŠ)

Základy psychohygieny učení

Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní techniky pedagogické diagnostiky

Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování

Základní znalosti řešení výchovných problémů. Preventivní a rozvojové zaměření výchovy; výchovný projekt (cíle, úkoly, metody); nové přístupy v pedagogice

Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního chování žáka

Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluze a integrace

Systém péče o žáka,

Systém péče o žáka a základní právní předpisy

Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní pedagogika

Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících profesí a s Policií ČR

Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga,

Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání

Specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky, fáze mediace a základní techniky

Komunikační dovednosti asistenta pedagoga

 

Asistent pedagoga online

Vybraný termín:

1.3.2021 –  26.8.2021  Praha
08:30 – 12:30 hod.

Cena
12000 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a deset ? Součet zapište číslicemi.