ASISTENT PEDAGOGA kvalifikační kurz, akreditace MŠMT (DVPP), Obchodní akademie Praha - pobočka Smíchov

Základní info

Studium pro Asistenty pedagoga

kvalifikační kurz, akreditace MŠMT

Cena: 10.200,- Kč

Místo konání: Praha 5 – Smíchov, Staropramenná 17B, u metra Anděl

max. kapacita kurzu: 12 osob (kurz obsazujeme dle pořadí přijatých přihlášek a úhrady kurzovného)

Vstupní požadavky: SŠ nebo ZŠ

(SŠ vzdělání pro vyšší úroveň kompetencí asistenta pedagoga - přímá pedagogická činnost a ZŠ vzdělání pro nižší úroveň kompetencí AP)

Celkem 120 hodin (80 hodin teoretické výuky a 40 hod. praxe)

 

21.9. - 19.11.2020 

č.kurzu: 21-9

 

všední dny - č.kurzu: 21-9 

1 - 2x/týdně, pondělí, čtvrtek od 14.00 do 19.30 hod.

 

21.9. + 5.10. + 8.10 čt + 12.10. + 19.10. + 22.10 čt + 2.11. + 5.11 čt + 9.11. + 19.11. čt

 

 

31.10. - 19.12.2020 

č.kurzu: 31-10

víkendový - č.kurzu: 31-10 

soboty + neděle od 9.00 do 16.00 hod.

 

(31.10. + 1.11., 7. + 8.11., 21. + 22.11., 5. + 6.12., 19.12. )

 

31.10. - 20.12.2020 

č.kurzu: 31-10-2

víkendový - č.kurzu: 31-10-2 

soboty + neděle od 9.00 do 16.00 hod.

 

(31.10. + 1.11., 14. + 15.11., 28. + 29.11., 12. + 13.12., 20.12. )

 

Zájemci se mohou přihlásit na: oi@oapraha.cz, tel.: 732 187 284

Cílem studia je získání kvalifikace asistenta pedagoga pro přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání formou individuální integrace podle  podle § 20 odst. 1 a 2 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Studijní program je v souladu s akreditací MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Zakončení: závěrečné písemné testy, obhajoba závěrečné práce

Výstupní doklad: kvalifikační osvědčení (akreditace MŠMT)

Základní osnovy kurzu (Standard pro Asistenta pedagoga)

Modul I. 

Škola, školní práce a role asistenta pedagoga  (škola jako systém - včetně organizace školního roku, právní minimum pro asistenty pedagoga (právní legislativa týkající se asistentů pedagoga), platové třídy, typy pracovních poměrů, další vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávací programy a orientace v nich, systém spolupracujících institucí)

Základní pedagogické a speciálně pedagogické pojmy, speciální vzdělávací potřeby, role asistenta pedagoga základní pojmy z oblasti pedagogiky a z oblasti speciální pedagogiky s výkladem. Charakteristika specifických poruch učení.

Speciální vzdělávací potřeby a společné vzdělávání

Role asistenta pedagoga. Práva a povinnosti asistenta pedagoga, jeho odpovědnost, spolupráce s pedagogem a pedagogickým sborem (hlavní činnosti a vymezení základních povinností asistenta pedagoga a jeho odpovědnosti, postavení a role v pedagogickém týmu, komunikační směry, smírčí jednání, úskalí při zavádění funkce asistenta pedagoga

Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka (základy teorie výchovy, multikulturní výchova, metody klasifikace a hodnocení, motivace) 

Základy didaktické a výchovné činnosti.

Základy obecné, speciální a sociální pedagogiky (úvod do pedagogiky, obecné pedagogické principy, vývojová stadia, výchova -cíle, struktura, styly a formy, multikulturní výchova, základy výchovné činnosti (vzdělávacího proces, faktory, výchovné prostředky)

Základní terminologie speciální pedagogiky, její členění (normalita a abnormalita a pojetí, nejčastější typy postižení v jednotlivých skupinách jedinců se specifickými potřebami (žák s PAS, s mentálním postižením, se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s tělesným postižením, s poruchou chování), nadaní žáci 

Základy sociální pedagogiky (socializace, výchovná prostředí, škola a sociální pedagogika, sociálně patologické jevy, vliv sociálních faktorů na psychiku člověka)

Obecná didaktika (metody, formy a prostředky výuky, speciální výukové materiály a postupy)

Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy (integrace, inkluze – společné vzdělávání, možné konflikty při začleňování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a nadaných žáků do kolektivu třídy - jejich možné příčiny a řešení, odlišné pojetí kázně, rodinné výchovy a přístupu ke vzdělávání)

Modul II. 

Podpora žáka

Orientace v požadavcích školy na žáka (MŠ, ZŠ, SŠ) - charakteristika a cíle jednotlivých druhů škol, přípravné třídy

Základy psychohygieny učení (základy psychologie a psychologie osobnosti, vnímání a paměť, utváření a změny postojů, procesy učení)

Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní techniky pedagogické diagnostiky (druhy, fáze, vyhodnocení pozorování, metody a techniky pedagogické diagnostiky)

Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování (podpora žáků při zvládání požadavků školy, možnosti a formy pomoci při výuce, metody výuky, podpora žáka mimo vyučování, využití volného času žáka)

Základní znalosti řešení výchovných problémů (nejčastěji se vyskytující problémy a jejich možná řešení, asociální chování a sociálně patologické jevy, prevence (drogové a jiné závislosti, vandalismus, projevy rasismu, xenofobie ...), komunikace, spolupráce s rodinou při domácí přípravě žáka, modelové příklady z praxe a jejich rozbor

Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního chování žáků (základní hygienické návyky, specifické vybavení, pomůcky, bezpečnost a ochrana zdraví žáka, podpora při organizaci režimu dne, pracovní návyky, prosociální chování)

Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vymezení pojmů sociální znevýhodnění, zdravotní znevýhodnění a zdravotní postižení, vytvoření podmínek ve skupinovém vzdělávání ,pedagogické aspekty integrace, připravenost školského zařízení, odbornost učitele, spolupráce s asistentem pedagoga, plnění vzdělávacího plánu, spolupráce s rodiči, poradenský servis)

Modul III. 

Systém péče o žáka (na úrovni školy, možnosti spolupráce s dalšími zařízeními, službami a institucemi, adaptační programy ..., střediska krizové intervence a možnosti okamžité pomoci, systém nestátních neziskových zařízení)

Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících profesí a s Policií ČR - příklady konkrétních kazuistik

Modul IV.: 

Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga

Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání

Specifika práce se žáky:

- ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 

- se zdravotním postižením

- se žáky nadanými a mimořádně nadanými

Tvorba individuálních vzdělávacích plánů

Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky (mediace a facilitace, volnočasové aktivity, zapojení rodičů a komunity, kolektivu třídy, tutorů)

Komunikační dovednosti asistenta pedagoga (strategie vedení rozhovoru, komunikační techniky, struktura rozhovoru atd.) základy komunikace, verbální a neverbální komunikace, asertivita a další komunikační techniky, písemná komunikace ..., obsahová a vztahová stránka komunikace, rozhovor, efektivní a neefektivní strategie vedení rozhovoru, komunikace v konfliktu (prezentace, argumentace a obhajování, předcházení vzniku konfliktu při rozhovoru)

 

ASISTENT PEDAGOGA kvalifikační kurz, akreditace MŠMT (DVPP), Obchodní akademie Praha - pobočka Smíchov

Vybraný termín:

31.10.2020 –  19.12.2020  Praha
09:00 – 16:00 hod.

Cena
10200 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.