PRINCE2 Agile® Foundation + exam and retake

Základní info

Popis kurzu

Kurz PRINCE2 Agile® Foundation je navržen tak, aby profesionálům pomáhal dodávat agilní projekty přizpůsobením řídících prvků PRINCE2® pomocí široké škály doporučovaných agilních technik a rámců.


PRINCE2 Agile® se zaměřuje na agilitu na úrovni dodání produktů (Scrum, Kanban atd.), přičemž stále umožňuje / usnadňuje kontrolu projektu na vysoké úrovni řízení - čímž zajišťuje dodávku, která pravidelně prověřuje zda-li obchodní případ je a zůstává v souladu s cíli projektu.


Hlavní témata tohoto školení: • Porozumět klíčovým konceptům, vztahujícím se k projektům a PRINCE2®

 • Porozumět klíčovým konceptům, vztahujícím se k projektům a PRINCE2 Agile®

 • Pochopit, jak jsou principy, témata, procesy a produkty PRINCE2 přizpůsobeny a / nebo aplikovány v agilním kontextu

 • Porozumět agilním způsobům práce, klíčovým pojmům a technikám

 • Porozumět oblastem, zaměřeným na agilní kontext


 


Výhody přijetí PRINCE2 Agile®: • PRINCE2® může být velmi účinný v agilním kontextu

 • PRINCE2® je přizpůsoben pro práci s agilitou

 • Umožňuje soustředit se na řízení i dodání produktů projektu

 • Pracuje s ověřenými agilními přístupy

 • Pomáhá vám plnit termíny dodávky důsledněji

 • Napomáhá zvyšovat důvěru zainteresovaných stran


 


Výhody PRINCE2 Agile® pro organizaci: • Dřívější návratnost investic a „flow-based “práce pro větší efektivitu

 • Vylepšená komunikace pomocí používání společné terminologie napříč PRINCE2® a agilními disciplínami

 • Jasná definice toho, jak je možné řídit agilně dodávky projektu, zatímco PRINCE2® řídí projekty jako celek


 


Obsah kurzu / PRINCE2 Agile® Foundation obsah kurzu


DEN 1 • Úvod do projektového řízení

 • Úvod do PRINCE2 Agile® rámce

 • Představení Agile

 • Představení PRINCE2® Principů

 • Představení tématu Organizace

 • Představení tématu Obchodního Případu


 


DEN 2 • Úvod do tématu Rizika

 • Představení agilních rámců Scrum, Kanban, Lean Starup

 • Představení témat Kvality a Plánů

 • Představení procesu Zahájení Projektu

 • Představení Agilometru

 • Představení procesu Nastavení Projektu


 


DEN 3 • Představení procesu Řízení Dodání Produktů

 • Představení procesu Řízení Přechodu mezi Etapami

 • Představení témat Změna a Postup

 • Představení procesu Ukončení Projektu

 • Certifikační zkouška


 


Certifikace


Pro absolvování zkoušky PRINCE2 Agile® Foundation nejsou nutné žádné předpoklady.


 


PRINCE2 Agile Foundation certifikační zkouška • Objektivní testování

 • 1-hodinová zkouška (60 minut) + 25% více času pro účastníky, kteří nejsou anglickými rodilými mluvčími

 • Uzavřená kniha

 • 50 otázek, každá v hodnotě 1 známka

 • Známka je 28 z 50 otázek (55%)

 • Typy otázek:

  • Standard

  • Záporný

  • Seznam
 


 Předpokládané znalosti


Pro absolvování PRINCE2 Agile® Foundation kurzu nejsou stanoveny žádné předpoklady. Ti, kteří nemají žádné předchozí znalosti PRINCE2®, jsou oprávněni absolvovat certifikaci, protože jejich nabytí je předmětem tohoto školení.


 


PRINCE2 Agile® je vhodný pro každého, kdo realizuje projekty, velké i malé, v agilním kontextu. Je to cenný systém školení a certifikace pro každého, kdo pracuje v agilním projektovém prostředí, ať už jde o projektového manažera, projektovou podporu nebo část širšího projektového týmu.


 


Komu určitě doporučujeme navštívit kurz PRINCE2 Agile® Foundation: • Project Managers

 • Program Managers

 • Technical Coordinators

 • Team Leads

 • Subject Matter Experts

 • Scrum Masters

 • Business Analysts

 • Project Executives

 • Agile Team Members

 • Jednotlivci, kteří již získali PRINCE2 certifikátRetake (Take2) nabízí možnost opětovného absolvování certifikační zkoušky a to do 6 měsíců od prvního neúspěšného pokusu.


Výhody Retake: • Šance opakovat náročnou zkoušku a zvýšit tak své šance na úspěch.

 • Spousta času na přípravu: získáte až 6 měsíců navíc.

 • Cenově dostupné řešení: umožňuje opakovat neúspěšnou zkoušku za zlomek ceny, aniž byste ji museli znovu koupit za plnou cenu.

 • Pohodlí: opakovaná zkouška probíhá formou Online Proctoring – bez dojíždění, v termínu, který si sami zvolíte.


PRINCE2® a ITIL® jsou registrované ochranné známky společnosti AXELOS Limited, používané na základě povolení společnosti AXELOS Limited. Všechna práva vyhrazena.


PRINCE2 Agile® Foundation course is designed to help professionals deliver agile projects by tailoring PRINCE2® management controls with a broad toolset of agile delivery techniques and frameworks. Explore the interface between PRINCE2® and agile ways of working.


Prince2 Agile®focuses on agility at the delivery level (Scrum, Kanban, etc.), whilst still enabling/facilitating project type controls at high management levels - thereby ensuring a delivery that regularly tests a business case and stays within compliance.Retake (Take2) offers the possibility to retake the certification exam within 6 months of the first failed attempt. • Retake (Take2) benefits: • The opportunity to repeat the challenging exam and increase your chances of success.

 • Lots of preparation time: get up to 6 months more.

 • Affordable solution: allows you to repeat a failed exam for a fraction of the price without having to buy it at full price.


Convenience: the rehearsal takes place in the form of Online Proctoring - no commuting, at a date of your choice.Target group


The PRINCE2 Agile® Foundation Certification is suitable for: • Project Managers

 • Program Managers

 • Technical Coordinators

 • Team Leads

 • Subject Matter Experts

 • Scrum Masters

 • Business Analysts

 • Project Executives

 • Agile Team Members

 • Individuals who have already obtained the PRINCE2 certificate


PRINCE2® and ITIL® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Určeno pro

The PRINCE2 Agile® Foundation Certification is suitable for: • Project Managers

 • Program Managers

 • Technical Coordinators

 • Team Leads

 • Subject Matter Experts

 • Scrum Masters

 • Business Analysts

 • Project Executives

 • Agile Team Members

 • Individuals who have already obtained the PRINCE2 certificate

Obsah kurzu

PRINCE2 Agile® Foundation course content


DAY 1 • Introduction to project management

 • Introduction to PRINCE2 Agile® framework

 • An introduction to Agile

 • PRINCE2® Principles

 • Organization theme introduction

 • Business case theme introduction


 


DAY 2 • Risk theme introduction

 • Scrum, Kanban, Lean Starup

 • Quality & Plans themes introduction

 • Starting Up a project processes introduction

 • Agilometer introduction

 • Initiating a Project processes introduction


 


DAY 3 • Controlling a Stage process introduction

 • Managing a Product Delivery process introduction

 • Managing a Stage Boundary process introduction

 • Change & Progress themes introduction

 • Directing & Closing a Project

 • Certification exam


 


Certifications


There are no prerequisites for taking the PRINCE2 Agile® Foundation certification exam.


 


PRINCE2 Agile® Foundation certification exam • Objective testing

 • 1-hour exam (60 minutes) +25% extra time for non-native English speakers

 • Closed book

 • 50 questions, each worth 1 mark

 • Pass mark is 28 out of 50 questions (55%)

  • Question types

  • Standard

  • Negative

  • List
 


See more info PRINCE2 Agile® Foundation Exam + Retake


Required knowledge


PRINCE2 Agile® Foundation has no prerequisites. Those without any pre-existing knowledge of PRINCE2 are eligible to sit the certification as this will be covered during the training.


PRINCE2 Agile® is suitable for anyone who delivers projects, large or small, in an agile context. It is a valuable training and certification scheme for anyone working within an agile project environment, whether they're a project manager, project support or part of the wider project team.


 


Whom do we definitely recommend to attend PRINCE2 Agile® Foundation course: • Project Managers

 • Program Managers

 • Technical Coordinators

 • Team Leads

 • Subject Matter Experts

 • Scrum Masters

 • Business Analysts

 • Project Executives

 • Agile Team Members

 • Individuals pursuing PRINCE2 Agile Certificate


 


Key topics covered in this training: • Understand key concepts relating to projects and PRINCE2

 • Understand key concepts relating to projects and PRINCE2 Agile

 • Understand how PRINCE2 principles, themes, processes and management products are tailored and/or applied in an agile context

 • Understand the agile ways of working, key terms, and techniques

 • Understand the focus areas in an agile context


Benefits of PRINCE2 Agile® adoption: • PRINCE2® can be very effective in an agile context

 • PRINCE2® is already enabled to work with agile

 • Allows you to focus on both management and delivery of project

 • Works with any established agile approach

 • Helps you to be on time and hit deadlines more consistently

 • A collaboratively-built approach that is corporate friendly

 • Increased stakeholder confidence


Benefits of PRINCE2 Agile® to the organization
  • Earlier return on investment and 'flow-based' working for greater efficiency.

  • Improved communication by encouraging the use of common terminology across PRINCE2® and agile disciplines.

  • Clear definition of how agile can govern a project's delivery, whilst PRINCE2® governs projects as a whole.


Předpoklady

There are no prerequisites for completing the PRINCE2 Agile® Foundation course. Those who have no prior knowledge of PRINCE2® are entitled to receive certification, as their acquisition is the subject of this training.


PRINCE2 Agile® is suitable for anyone who implements projects, large and small, in an agile context. It is a valuable training and certification system for anyone working in an agile project environment, whether it is a project manager, project support or part of a wider project team.

Studijní materiály

V angličtině

PRINCE2 Agile® Foundation + exam and retake

Vybraný termín:

5.9.2022  Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a deset ? Součet zapište číslicemi.