DISTANČNÍ (KOMBINOVANÁ) VÝUKA „PROJEKTOVÝ MANAŽER VČ. ŘÍZENÉ PRAXE (K93)

Základní info

Obsah: kurz je sestaven tak, že bude nejdříve seznamovat s úvodem do problematiky dotačních prostředků a následně uchazečům vytvářet přehled o veškerých dotačních programech. Naučí je projekty připravovat a posléze úspěšně realizovat, se všemi možnými překážkami projektového cyklu.

Organizace výuky: výuka je rozdělena do 8 lekcí, kdy 1.-7. lekce je studijní, v těchto lekcích Vás seznámíme s kompletní problematikou dotačních programů, naučíme Vás projekty připravovat a zároveň úspěšně realizovat. Jedná se o formu kombinovanou, což znamená, že můžete využít i osobních konzultací. 8. lekce je závěrečný test, který má ověřit Vaše znalosti.

Průběh studia:
1) Obdržíte organizační informace (lekce 0) a výukovou lekci číslo1.
2) Zásilka obsahuje: a) Vámi vypracovaný a námi opravený postupový test z předchozí lekce.
(Obdržíte zpět výsledky svého předchozího snažení s naším hodnocením. V hodnocení Vás pochválíme nebo Vám doporučíme vrátit se k určité problematice, kterou jste vyřešil(a) nedostatečně. Pokud bude potřeba, zašleme Vám další doplňující výklad).
b) Učební materiály pro novou problematiku. Tyto materiály jsou rozděleny do dvou skupin:
b1) vlastní výukové materiály. Z těchto materiálů (popřípadě dalších materiálů veřejně přístupných na internetu) se naučíte novou učební látku.
b2) postupový test (otázky a příklady) k vyřešení. Postupový test samostatně zpracujete a doručíte (pošta; fax; osobně; e-mail) do kanceláře MAVO s.r.o..
3) Tento cyklus se neustále opakuje.

Osnova výuky:

I.Úvod do problematiky strukturálních fondů + terminologie
I.1. Co jsou SF, jak je pomoc ze SF rozdělena
I.2. Terminologie, slovníček pojmů
I.3. Zkratky

II. Řízení fondů EU (institucionální a legislativní rámec)
II.1. Legislativa a obecné zásady

III. Orientace v operačních programech a jejich rozdělení
III.1. Tématické operační programy
III.2. Regionální operační programy
III.3. Operační programy Praha
III.4. Evropská územní spolupráce

IV. Průvodce tvorbou projektu
IV.1. Komplexní průvodce tvorbou projektu (projektový záměr, cílová skupina, žadatel, realizační tým, klíčové aktivity projektu, rozpočet projektu atd.)

V. Realizační část projektu
V.1. Management projektu
V.2. Finanční řízení projektu
V.3. Účetnictví projektu
V.4. Administrativa projektu

VI. Řízená praxe (tvorba konkrétního projektu)
VI.1. Tvorba konkrétního projektu za pomoci konzultací

VII. Příklady příloh projektu
VII.1. SWOT analýza
VII.2. Logický rámec
VII.3. Studie proveditelnosti

VIII. Závěrečná zkouška
VIII.1. Písemný test a příklad
VIII.2. Přezkoumání výsledků řízené praxe

Cena:
Cena každé lekce: Lekce 0: organizace 0,- Kč
Lekce I - VII výuka 1 650,- Kč
Lekce VIII závěrečné přezkoušení 0,- Kč
Celková cena kurzu: 9 900,- Kč
Jednotlivé lekce si kupujete po jedné

Možnost konzultací: nejasnosti v probírané látce můžete konzultovat telefonicky, faxem, e-mailem, popřípadě po vzájemné dohodě osobně.

Poznámka: studium můžete kdykoliv přerušit a pokračovat, až se sami rozhodnete

Osvědčení: absolventi získají celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR "Projektový manažer včetně řízené praxe formou e-learningového vzdělávání" (v rozsahu 270 vyučovacích hodin).

Variabilní symbol: 110

DISTANČNÍ (KOMBINOVANÁ) VÝUKA „PROJEKTOVÝ MANAŽER VČ. ŘÍZENÉ PRAXE (K93)

Vybraný termín:

 Praha

Cena
9900 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.