ZÁPISY DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ /Praha/

Základní info

Datum a místo konání:
25. 10. 2022 - úterý - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Eva Barešová - pracovala jako vedoucí oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, spoluautorka nového katastrálního zákona
 

Seminář bude obsahovat také informace o připravované novele katastrální vyhlášky v roce 2022.
Od 1. 1. 2021 jsou nové možnosti výmazu starých věcných břemen z katastru podle novely č. 481/2020 Sb.

 

  • Přehled základních předpisů

 

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

 

 

  • Druhy zápisů do katastru nemovitostí

 

(zápisy práv do katastru nemovitostí - vklad, záznam poznámka, zápisy jiných údajů, užití správního řádu při zápisech do katastru nemovitostí)

 

 

  • Společná ustanovení pro zápisy práv do katastru nemovitostí

 

(písemnosti v listinné a elektronické podobě jako podklad pro zápis práv do katastru nemovitostí, vlastnoruční podpis, úředně ověřený podpis, uznávaný elektronický podpis, prokazování pravosti podpisu, geometrický plán jako součást listiny, označování nemovitostí v listinách pro zápis práv, pojem plomba a její význam, pořadí zápisů práv, právní účinky zápisu práv)

 

 

  • Vklad

 

(práva zapisovaná do katastru nemovitostí včetně práva stavby, rozhodnutí o povolení vkladu jako podklad pro provedení vkladu, účastníci vkladového řízení, zahájení vkladového řízení s návrhem nebo bez návrhu, náležitosti návrhu na vklad, přílohy návrhu na vklad, vyznačení plomby, informování o vyznačení plomby zpětvzetí návrhu na vklad, zúžení návrhu na vklad, přezkum vkladové listiny soukromé a veřejné, lhůta pro povolení vkladu, zamítnutí vkladu, opravné prostředky)

 

 

  • Záznam

 

(práva zapisovaná záznamem, kdo podává návrh na záznam, přílohy návrhu na záznam, rozsah přezkumu při záznamu, provedení či neprovedení záznamu)

 

 

  • Poznámka

 

(druhy poznámek – k osobě, k nemovitosti, poznámka spornosti, provedení zápisu poznámky, výmaz poznámky)

 

 

  • Zápisy jiných údajů do katastru nemovitostí

 

(označování nemovitostí v listinách pro zápis jiných údajů, zápis změny hranice katastrálního území, zápis údajů o nové budově, která je součástí pozemku, zápis budovy, která je samostatnou nemovitostí, význam přestavku, další zapisované údaje do katastru nemovitostí, podklady pro zápis jiných údajů a jejich změn, přejímání údajů z jiných informačních systémů a registrů, lhůty pro zápis do katastru nemovitostí)

 

 

  • Judikatura

 

(judikatura Nejvyššího soudu, vrchních soudů a krajských soudů týkající se zápisů do katastru nemovitostí)

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Akce je také akreditována u MV dle zákona č. 312/2002 Sb. pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

ZÁPISY DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ /Praha/

Vybraný termín:

25.10.2022  Praha 7 - Holešovice

Cena
1 479 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a jedna ? Součet zapište číslicemi.