Stavební zákon a činnosti související

Základní info

Seminář je určen osobám realizujícím přípravu stavebních záměrů, řešících stavební rozhodnutí nebo opatření vyžadované stavebním zákonem, uplatňováním vlastnických práv, smluvních ujednání z hlediska výsledku - stavebního díla- stavebních prací a nezbytnou nikoliv nadbytečnou dokumentaci.
Seminář je zaměřen na neurčité výrazy a pojmy uvedené ve stavebním zákoně a výrazy, které je nezbytné definovat.
Základní činnosti stavebníka - investora
 1. Stavební záměr:
  • Co je součástí a příslušenstvím stavebního záměru a projektové dokumentace dle:
   • Stavebního zákona
   • Občanského zákoníku
   • Zákona o veřejných zakázkách
   • Účetních a daňových předpisů
 1. Dokumentace stavební:
  • vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb, novela č. 251/2018
  • vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb
  • vyhl. č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky
  • vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., a znění č. 405/2017 Sb.
  • Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku, zákona o zadávání veřejných zakázek, kolaudaci, uvádění stavby do užívání
  • Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci
  • Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah.
  • bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí.
  • Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie.
  • Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, oprav, udržování.
  • Správní řízení, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
  • Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku - Občanský zákoník (NOZ)
  • Nařízení EP a RADY EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh - a další předpisy EU.
 1. Ostatní činnosti:
  • Přístup a příjezd ke stavbě, staveništi, návrh parcelace pozemků
  • Inženýrské sítě, jejich řešení
  • Nemovitosti, stavba, bytová výstavba
  • Katastr nemovitostí, geodetická činnost
  • Autorský dozor, technický dozor, manager projektu
  • Autorská a průmyslová práva, porušování těchto práv a řešení náhrad.
  • Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě z hlediska stavebního zákona.
  • Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka stavebního podnikatele, stavbyvedoucího.
 1. Dotčené orgány, účastníci řízení, obstrukce
  • Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí)
  • Fakturace a zatřídění pořízeného majetku.
  • Vztah k zákonu o veřejných zakázkách, vady v oceňování a ceně veřejné zakázky, jejich řešení.
  • Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod.
  • Autorství, autorská práva, licenční smlouvy
  • Duševní vlastnictví - technická práva.
 1. Srovnávací hlediska vzhledem ke známým zásadám připravovaného stavebního zákona.

Stavební zákon a činnosti související

Vybraný termín:

27.5.2021  Ústecký kraj

Cena
1645 Kč + 21 % DPH

Termíny kurzu

Jihomoravský kraj
Královéhradecký kraj
Ústecký kraj
Jihomoravský kraj

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a šest ? Součet zapište číslicemi.