Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů - webinář

Kurzem vás provede JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.

Základní info

Cílem webináře je prohloubení a rozšíření znalostí úředníků územně samosprávných celků v rámci zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a na příkladech vysvětlit správné postupy v praxi.

Program webináře:

 • Ochrana dřevin před poškozováním a ničením, povinnost péče o dřeviny
  • Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   • Princip ochrany, princip péče, princip povolování kácení; Aktualizovaná metodická instrukce MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona (Věstník 1/2020), další metodické materiály MŽP
  • Změna § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny spojená s novelou zákona o drahách (účinná od 1. 4. 2017) a novela § 10 zákona o drahách účinná od 15. 1. 2020, změny § 8 spojené s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (účinnost od 1. 1. 2018)
   •  Dosavadní zkušenosti se závaznými stanovisky OOP ke kácení pro účely stavebního záměru podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.
   • Fikce souhlasného závazného stanoviska dotčeného orgánu zaváděná od 1.1.2021 novelou stavebního zákona (zákon č. 403/2020 Sb.) - vztah k § 8 odst. 6 ZOPK
  • Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. a č. 86/2019 Sb. - novela účinná od 1. 4. 2019: výjimky z požadavku doložení souhlasu vlastníka (účely vyvlastnění), ochrana náhradních výsadeb a další dílčí změny
   • Ovocné dřeviny v zahradách, zapojené porosty dřevin, stromořadí, Metodické doporučení MŽP k vyhlášce
  • Ochrana dřevin před poškozováním a ničením
   • Kdy se o nedovolené zásahy nejedná (§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.), pokuty za poškození ořezem aj., přesazování a jiné nestandardní zásahy do dřevin z pohledu práva 
  • Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; spory o vlastnictví dřevin
   • „Poškození dřevin zanedbáním péče“ z pohledu zákona č. 114/1992 Sb.; vztah k občanskoprávní odpovědnosti za škodu a trestněprávní odpovědnosti
 • Povolování kácení dřevin
  • Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, otázka jiných kompenzačních opatření (ošetření) a odvodů za kácené dřeviny
   • Požadavky na správní řízení a rozhodnutí o povolení ke kácení vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., vyhlášky č. 189/2013 Sb. a správního řádu, účast občanských sdružení (spolků) (omezení novelou § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. účinnou od 1. 1. 2018); závazné stanovisko namísto rozhodnutí o povolení kácení pro účely stavebního záměru povolovaného v řízeních podle stavebního zákona (novela zákonem č. 225/2017 Sb.)
  • Výjimky z povolovacího principu - jiné režimy kácení
   • Kácení na předchozí písemné oznámení, kácení dřevin „se stanovenou velikostí, popř. jinou charakteristikou“, kácení v tzv. krajní nouzi
  • Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin rostoucích mimo les
   • Problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; kontroly výkonu státní správy dřevin Českou inspekcí životního prostředí
  • Prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les
   • Omezení a zákaz kácení, deliktní odpovědnost a odpovědnost za ekologickou újmu
 • Dřeviny z pohledu dalších právních předpisů (vodní zákon, energetický zákon, zákon o pozemních komunikacích atd., občanský zákoník)
  • Zásahy do dřevin z pohledu jiných právních předpisů včetně občanského zákoníku
   • vodní zákon, energetický zákon, zákon o drahách, zákon o pozemních komunikacích, zákon o státní památkové péči; dřeviny z pohledu soukromého práva („nový“ občanský zákoník: podrosty a převisy, obtěžování nadměrným stíněním atd., stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu)

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů - webinář

Vybraný termín:

20.5.2021  Online
09:00 – 14:00 hod.

Cena
1900 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a osm ? Součet zapište číslicemi.