Novela zákona o obchodních korporacích

Základní info

Zákon o obchodních korporacích, účinný od 1. 1. 2014, vykazoval již od samotného počátku řadu nejasností, legislativních nepřesností a mezer přinášejících interpretační problémy nejen ve sféře akademické, ale zejména ve sféře praktické. Již delší dobu očekávaná „velká“ novela citovaného zákona schválená Poslaneckou sněmovnou 8. 11. 2019 si klade za cíl jak odstranění nejednoznačností textu stávajícího znění, tak i odstranění nadbytečné regulativní zátěže pro podnikatele, nedostatečné transparentnosti organizačních struktur kapitálových společností a družstva, nepřehledné a nejasné úpravy monistického systému vnitřní správy akciové společnosti. Novela je nezbytná i z hlediska zajištění konkurenceschopnosti tuzemské úpravy obchodních korporací ve vztahu k zahraničním úpravám.

Program semináře:
  • Společná ustanovení ZOK: vkladová povinnost, dělení zisku, vypořádací podíl, pravidla pro výplatu podílu na zisku a zálohy na podíl na zisku aj.
  • Úprava postavení členů volených orgánů: právnická osoba jako člen voleného orgánu, „stínový“ člen voleného orgánu, zákaz konkurence, odstoupení z funkce aj.
  • Nová (dílčí) úprava osobních obchodních společností
  • Komplexní přehled změn v úpravě společnosti s ručením omezeným: podíly (podíly na zisku, podíly s vysílacím právem, podíly bez hlasovacího práva, převod podílu, uvolněný podíl), hlasování per rollam, kompetence valné hromady a protesty proti jejímu usnesení aj.
  • Komplexní přehled změn v úpravě akciové společnosti: internetové stránky, akcie vč. omezení hlasovacího práva a převoditelnosti, kompetence valné hromady a protesty proti jejímu usnesení, dozorčí rada, nová koncepce monistického systému aj.
  • Změny v úpravě družstva.
  • Vztah změn ZOK k úpravě zákona o veřejných rejstřících.
  • Stávající judikatura Nejvyššího soudu k předmětným okruhům
Cílem semináře je stručné zhodnocení stávající novelizovaných ustanovení ZOK, seznámit zájemce s přijatými změnami a konfrontovat je s dosavadní judikaturou Nejvyššího soudu. Rovněž bude přihlédnuto k relevantním evropským směrnicím.
Seminář je určen členům volených orgánů a společníkům obchodních korporací, široké odborné veřejnosti i dalším osobám se zájmem o prohloubení si znalostí práva obchodních korporací.

Novela zákona o obchodních korporacích

Vybraný termín:

5.11.2020  Olomoucký kraj

Cena
2561 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a devět ? Součet zapište číslicemi.