Nejčastější chyby zaměstnavatelů při aplikaci zákoníku práce a aktuality

Kurzem Vás provede doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Základní info

PRO

Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe.

CÍL

Seminář je zaměřen na nejčastěji se vyskytující chyby při aplikaci zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů v praxi. Jeho účelem je upozornit účastníky názornou formou na formulačně nejasná či obvykle nesprávně interpretovaná ustanovení zákona a důsledky jejich chybného uplatnění spočívající zejména v neplatnosti/nicotnosti příslušného právního jednání, zbytečných soudních sporech či možnosti uložení sankcí (pokut) kontrolními orgány. Výklad právní úpravy bude demonstrován na příkladech z personální praxe a doplněn judikaturou Nejvyššího soudu. Součástí semináře bude též informace o obsahu aktuálních novelizací zákoníku práce.

OBSAH

 • Nedostatky vyskytující se v právních jednáních, která pracovněprávní vztahy zakládají a mění (pracovní smlouva, jmenování vedoucího zaměstnance, jeho odvolání a nabídková povinnost zaměstnavatele)
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – praktická doporučení týkající se jejich uzavírání a souvislost se zdravotním a sociálním pojištěním
 • Podmínky změny pracovního poměru ze zákona z doby určité na dobu neurčitou
 • Přechod práv a povinností na jiný zaměstnavatelský subjekt, nároky vyplývající z kolektivní smlouvy a nová úprava podmínek
 • Home office – výhody a rizika, pravidla týkající se pracovní doby a překážek v práci
 • Nejčastější chyby zaměstnavatelů při propouštění zaměstnanců a zásadní změna počítání lhůt pro podání žaloby
 • Možnosti zaměstnavatele v oblasti kontroly zaměstnanců, současná pravidla pro provádění zkoušek na alkohol a jiné návykové látky
 • Zastupování zaměstnankyň (zaměstnanců) v době mateřské a rodičovské dovolené a důsledky chybně formulovaných smluv
 • Sdílené pracovní místo – praktické zkušenosti
 • Zvyšování a prohlubování kvalifikace – možnost uzavření kvalifikační dohody a právní důsledky jejích obsahových nedostatků
 • Kdy a jak správně uzavírat konkurenční doložku
 • Nelegální práce – znaky a možnost postihu ze strany kontrolních orgánů
 • Aktuální judikatura NS ve věcech pracovněprávních

METODY

Výklad, modelové příklady, případy z praxe.

Nejčastější chyby zaměstnavatelů při aplikaci zákoníku práce a aktuality

Vybraný termín:

10.2.2023  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a deset ? Součet zapište číslicemi.