Specialista na účetnictví - 1. a 2. stupně

 • TOP
 • Lektor

 • Popis
  Ing. Ivana Zatloukalová
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Praha
 • Termín

 • Termín zahájení:
  8.7.2019
 • Termín ukončení:
  8.8.2019
 • Od – do:
  8.7.2019 - 8.8.2019
 • Doba trvání:
  více než 5 dní
 • Informace

 • Informace pro účastníky
 • Cena *

 • Cena:
  39900 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:
  39 900,- Kč bez DPH

Popis kurzu Specialista na účetnictví - 1. a 2. stupně

Pro koho je určen tento vícedenní seminář

Seminář je určen pro začínající účetní. Pro účetní, které si potřebují účetnictví zopakovat a pro účetní, které mají na starosti účetnictví celé společnosti. Seminář mohou absolvovat také studenti středních a vysokých škol. Tento seminář jim poslouží k doplnění jejich studia.

Dále je seminář určen pracovníkům účtáren, kteří vedle vedení účetnictví sestavují účetní závěrky, daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Pro účetní, kteří účetní závěrku připravují, pro vedoucí pracovníky finančních útvarů. Pro studenty středních a vysoký škol k doplnění jejich studia.

A v neposlední řadě specialistům, kteří se zaměřují na nákladový controlling.

Výhody tohoto vícedenního semináře

Výhodou vícedenního semináře je to, že jednotlivé části na sebe navazují do uceleného celku. Postupně dojde k získávání informací o vedení účetnictví, jeho metodách, principech, výkaznictví až k výstupům, které se předkládají na finanční úřad a jiným institucím. Problematiku účetnictví si osvojíte postupně a tím bude dosaženo intenzivnějšího prohloubení znalostí.

Vše je doprovázeno příklady z praxe.

Po dobu měsíce července a srpna mají účastníci k dispozici on-line knihovnu Účetnictví profi.

Kurzy lze objednat i samostatně:
* červencový kurz Specialista na účetnictví - 1. stupně,
* srpnový kurz Specialista na účetnictví - 2. stupně (pokročilý).

Obsah

8. 7. 2019 (pondělí)
* Legislativní úprava vedení účetnictví podnikatelů
* Vymezení formy, obsahu a rozsahu účetnictví, vystavování účetních a daňových dokladů
* Účet jako symbolický zápis pro aktiva, pasiva, náklady, výnosy
* Účet syntetický a analytický, účetní osnova, pravidla pro tvorbu předkontace
* Dlouhodobý majetek – členění dlouhodobého majetku, výpočet odpisů, účtování o pořízení, zařazení a vyřazení dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku formou leasingu nebo spotřebním úvěrem, dlouhodobý finanční majetek
* Zásoby – vymezení a charakteristika účtování a evidence zásob, ocenění zásob, členění a účtování zásob vlastní výroby, zjištění a zaznamenání stavu zásob na konci zdaňovacího období, inventarizace zásob
* Finanční majetek – účtování pokladny v CZK a valutových pokladen, účtování pohybů na bankovních účtech, účtování cenin, stravenek, účtování krátkodobých a dlouhodobých bankovních úvěrů a výpomocí, zaznamenání stavu finančního majetku na konci zdaňovacího období, inventarizace

9. 7. 2019 (úterý)
* Pohledávky a závazky z obchodních vztahů – oceňování pohledávek a závazků v české a cizí měně, poskytnuté a přijaté zálohy, kurzové rozdíly, zjištění a zaznamenání stavu pohledávek a závazků na konci zdaňovacího období, inventarizace
* Pohledávky a závazky vůči finančním a dalším institucím, účtování přímých a nepřímých daní (daň silniční, DPH, daň z příjmů,….)
* Účtování mezd a odvodů z mezd – specifika výpočtu a účtování mezd

10. 7. 2019 (středa)
* Časové rozlišení nákladů a výnosů – specifika účtování nákladů a výnosů, náklady a výnosy příštích období, příjmy a výdaje příštích období, komplexní náklady příštích období
* Kapitálové účty – účtování o základním kapitálu, jeho snížení nebo zvýšení, účtování kapitálových fondů, fondů ze zisku, účtování výsledku hospodaření a jeho rozúčtování dle zápisu z valné hromady
* Rezervy – tvorba rezerv, účtování a jejich specifika
* Náklady a výnosy – specifika účtování nákladů a výnosů, účtování daňových a nedaňových nákladů, auto v podnikání

11. 7. 2019 (čtvrtek)
* Uzávěrkové a závěrkové účetní operace, účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow
* Sestavení daňového přiznání daně z příjmů právnických osob
* Průběžný test

5. 8. 2019 (pondělí)
* Principy účtování a specifikace účtování v jednotlivých účetních třídách – dlouhodobý majetek nehmotný, hmotný, finanční, zásoby, finanční majetek, závazkové vztahy, kurzové rozdíly, přímé a nepřímé daně, časové rozlišení, vlastní kapitál, změny základního kapitálu, rezervy a další
* Metody účetnictví – zachycování procesů v účetnictví

6. 8. 2019 (úterý)
* Finanční účetnictví – Finanční účetnictví má za úkol informovat o reálných hospodářských procesech ve společnosti, proto se zaměříme na kategorizaci účetních jednotek, sestavování rozvahy, výkazu zisku a ztráty, cash flow, přehledu o změnách základního kapitálu.

7. 8. 2019 (středa)
* Hospodářský výsledek – optimalizace hospodářského výsledku, výpočet hospodářského výsledku před a po zdanění, rozbor položek zvyšující a snižující základ daně, základ daně, slevy na dani, výpočet splatné a odložené daně, sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, výroční zpráva, zveřejňování účetní závěrky

8. 8. 2019 (čtvrtek)
* Finanční analýza a její metody – nákladový controlling – analýza účetnictví poměrovými ukazateli, souhrnné indexy hodnocení, dlouhodobé a krátkodobé plánování. Ukazatele nám pomáhají zjistit, zda je společnost v insolvenci, druhotné platební neschopnosti nebo v úpadku. Zda je nutné přijmou opatření k revitalizaci společnosti nebo přijmou radikálnější opatření jako je například konkurz.
* Závěrečný test

Výuka probíhá každý den od 9 do 16 hodin (hodinová pauza na oběd + 2 x 15 minut na občerstvení).
Objednat účast na kurzu - Specialista na účetnictví - 1. a 2. stupně
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je pět a pět ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace