Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - odborná asistentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv

Z obsahu semináře:
* nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových ustanovení, jejich důsledky pro jednotlivé smluvní strany, skryté výhody a nebezpečí)
* problémové oblasti závazkového práva neřešené českou judikaturou x významná a méně známá judikatura x sporná místa rozhodovací praxe
* na co všechno myslet při uzavírání smlouvy aneb presumpce budoucích problémů
* výklad projevu vůle smluvních stran (text smlouvy x odlišná vůle stran), aktuální tendence rozhodovací praxe a nového občanského zákoníku
* tzv. minimalistická a maximalistická smlouva – výhody a nevýhody
* tzv. „vzorová“ smlouva – doporučený obsah
* preambule smlouvy a její význam
* různé jazykové verze smluv a jejich relevance
* smlouva o smlouvě budoucí x rezervační smlouva (realitní obchody) x kupní smlouva s odkládací či rozvazovací podmínkou (problémové otázky) x rámcová smlouva x smlouva, jejímž předmětem je neexistující věc či osoba zavázaná ještě není jejím vlastníkem
* problémové otázky obchodních podmínek (způsoby odkazů, kolize, použití internetu, překvapivá ujednání x nesrozumitelné a těžko čitelné doložky, specifika vůči spotřebiteli)
* různé možnosti stanovení ceny (případy neplatného sjednání ceny podle judikatury), způsobu jejího zaplacení (hotovost, splátky, dokumentární akreditiv x notářská x advokátní úschova a další) a splatnosti ve smlouvě, vztah splatnosti ceny stanovené ve smlouvě a faktury, navyšování ceny o DPH (ve vztahu k nesjednání DPH ve smlouvě, faktickému snížení/zvýšení DPH atd.)
* termín dodání – možné dispozice s ním
* jak správně kumulovat a formulovat sankce ve smlouvě (smluvní pokuta, úroky z prodlení, jejich optimální a nejvyšší judikatorně přípustné sazby, jiné druhy úroků, vztah k náhradě škody – další způsoby její limitace apod.), jak je do smlouvy „skrýt“, aniž by ji druhá smluvní strana viděla „na první pohled“, formulační nedostatky smluvních sankcí a jejich vliv na platnost jejich sjednání – podrobný rozbor aktuální judikatury
* odstoupení od smlouvy (možnosti vypořádání se po odstoupení, podmínky odstoupení, smluvní dispozice, vazba sankcí na odstoupení od smlouvy) x výpověď smlouvy (podobnosti, rozdíly, možnosti smluvních dispozic)
* tzv. vyšší moc a její vliv na realizaci práv a povinností, podstatná změna okolností
* lze neplatné započtení považovat alespoň za uznání závazku?
* výhrada vlastnického práva – co v případě odstoupení od smlouvy?
* vybrané otázky z oblasti zajišťovacích a utvrzovacích institutů pohledem aktuální judikatury
* smluvní ošetření odpovědnosti za vady x záruka
* fikce doručení sjednaná smluvními stranami (a ostatní smluvní fikce a domněnky a jejich účinky)
* zpětná účinnost smlouvy (judikatura x nový občanský zákoník)
* vybrané otázky některých smluvních typů (zejména kupní smlouvy, smlouvy o dílo a tzv. realitních smluv)
* formulace uznání závazku (dluhu), dohody o splátkovém kalendáři, výzvy k úhradě dluhu, předžalobní upomínky s vyúčtováním smluvních sankcí
* řada dalších problémových otázek…
* jednotlivá témata budou podrobně doplněna o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu ČR a změny vyplývající z nového občanského zákoníku
* praktická doporučení a triky užívané při konstrukci smluv
* diskuze
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a tři ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Platónova 11, 143 00 Praha 4

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace