Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2018 a novinky od roku 2019

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  Ing. Vlastimil Bachor - dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev
  Ing. Václav Benda - BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH
  Ing. Petr Ryneš - auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2018 a novinky od roku 2019

Odborný program semináře:DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTYVýklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2018 a na změny v uplatňování DPH od roku 2019 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy. Výklad bude zaměřen zejména na:
* základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách od roku 2019,
* změny ve vymezení základních pojmů v roce 2019,
* praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019,
* místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,
* uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,
* vystavování daňových dokladů a změny od roku 2019 v návaznosti na novelizaci zákona o evidenci tržeb,
* základ daně a jeho opravy, včetně rozšíření možnosti oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019,
* sazby daně v roce 2018 a změny od roku 2019 ve vazbě na novelizaci zákona o evidenci tržeb,
* osvobození od daně, včetně změn u nájmu nemovité věci,
* nárok na odpočet daně a změny v uplatnění tohoto nároku, oprava odpočtu daně, odpočet daně v částečné výši, úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci při jejich dodání a další změny od roku 2019,
* režim přenesení daňové povinnosti a změny od roku 2019,
* správa daně v tuzemsku (registrace k DPH, daňové přiznání, osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň) a změny od roku 2019,
* aktuální problémy při podávání kontrolních hlášení a změny od roku 2019.DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOBObsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob pro správné stanovení základu daně, výklad změn schválených v rámci „daňového balíčku 2017“ a informace o schválených a připravovaných změnách od roku 2019, a to zejména:
* A. Projedeme se zdaňováním příjmů právnických osob, některé zastávky jsou na znamení, určitě zastavíme:
- úpravy výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů
- náklady uznatelné až při zaplacení
- pohledávky a zaniklé a neuhrazené závazky
- bezúplatné příjmy
- kursové rozdíly, veřejnoprávní pojištění a DPH
- manka a škody
- závodní stravování, očkování zaměstnanců a další benefity
* B. Změny ZDP a ZoR v rámci zákona č. 170/2017 Sb. „daňový balíček“ s akcentem na úpravy, které budou poprvé použity od ZO započatého ode dne nabytí účinnosti, tj. u poplatníků s kalendářním rokem od 1. 1. 2018, zejména
- úpravy u veřejně prospěšných poplatníků, svěřenských fondů, rodinných fundací a společenství vlastníků jednotek
- zpřesnění pravidel pro finanční leasing
- narovnání podmínek nákladů na dopravu u vozidel pořízených úvěr při využití zajištění závazku a následné výpůjčce
- nového režimu zdanění nepeněžního vkladu s doplatkem
- odpisování technického zhodnocení provedeného ekonomickým uživatelem hmotného majetku /rozšíření zejména na podnájemce a finální řešení GFŘ k cesím nájemní smlouvy
- stanovení vstupní ceny odchylně od účetnictví - peněžní dary na pořízení
- hmotného majetku a ZC při vyřazení stávající stavby v důsledku nové výstavby
- změny v odpisování nehmotného majetku a spoluvlastnických podílů
* C. Schválené a připravované změny od zdaňovacího období započatého v roce 2019
- Implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem/ATAD:
-
* pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků
-
* zdanění při odchodu-přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky
-
* do zahraničí
-
* obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu
-
* pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti a
-
* hybridní nesoulady
- Reakce na implementaci mezinárodního standardu účetního výkaznictví IFRS 9 do práva Evropské unie – klasifikace finančních nástrojů a způsob zachycení rozdílů ze změn v oceňování: pro daňové účely nutné úpravy základu daně
- Daňový režim kmenových listů oceňovaných reálnou hodnotuPODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELEVýkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2018, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2018 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:
* vybraná ustanovení zákona o účetnictví (kategorizace účetních jednotek, kategorizace konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce apod.), případné změny pro rok 2019
* změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech pro rok 2018 a 2019,
* Vybrané účetní metodické oblasti:
- Dlouhodobý majetek – oceňování, slevy z cen, zařazování DM do užívání,
- Oceňování zásob
- Odhady – rezervy, odložené daně, opravné položky, reálná hodnota
- Opravy chyb, nesprávností v účetnictví, změny v odhadech a změny účetních metod
- Kapitálové operace
- Kurzové přepočty – časové rozlišení a cizí měna, zálohy v cizí měně
* informace k vybraným problémům účetní závěrky za rok 2018, například:
- vykazování srovnatelných údajů v účetní závěrce,
- vyplňování účetních výkazů,
- sestavení přílohy k účetní závěrce,
- cash flow a přehled o změnách ve vlastním kapitálu,
- případné změny v účetních předpisech pro rok 2019,
- vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
- další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a osm ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Platónova 11, 143 00 Praha 4

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace