Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2020

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  Ing. Ilona Součková - vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2020

Program semináře:
* STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním
* POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledku dohody o narovnání, dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek – dary, odborný výcvik,
* POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
- Uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd.
- položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani ......
- definice osob spojených, ceny obvyklé
- tvorba daňové rezervy na likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů
* APLIKACE SMĚRNICE EU ATAD
- Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjční ch výdajů,
- Oznámení o příjmech plynoucích ze zahraničí
* ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ – zdanění příjmů z dědění a darování, příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu, majetkový prospěch, příjmy získané směnou, daňové dopady převodních cen, účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku
* DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY
- příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek
- příspěvky právnickým osobám s povinným, nepovinným členstvím
- příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů
- cenné papíry (akcie, dluhopisy, kmenové listy), pohledávky, závazky, odpis pohledávek a tvorba daňových opravných položek k pohledávkám
- finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva
- propagační předměty, dary, reprezentace
- finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů, smluvní sankce, pokuty, penále
- likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod
- limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení
- úpravy do finančního leasingu
- daň z nabytí nemovitých věcí
- náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva
* DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY
- rezerva na opravu majetku
- rezerva na likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů
- tvorba daňových opravných položek
* OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ
- z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech
- licenčních poplatků plynoucích do zahraničí
- z bezúplatného příjmu
* NEDAŇOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ
- NEZISKOVÝ SEKTOR: veřejně prospěšný poplatník, svěřenský fond, fundace, daňové benefity, zdanění úrokových příjmů, osvobození bezúplatných příjmů, možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí ( stanovení vstupní ceny, způsob odpisování). Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizacemi a dobrovolných svazků obcí
* Společenství vlastníků bytových jednotek – úprava do zdanitelných příjmů společenství
* HMOTNÝ MAJETEK
- odpisování hmotného majetku stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku, vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku
- nehmotný majetek (software), změny v odpisování nehmotného majetku
- vymezení odpisovatele, vymezení neodpisovaného majetku, režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky
- Odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem (stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku)
- Majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny
* SNIŽUJÍCÍ POLOŽKY, POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI
- odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty, řetězení daňových ztrát při přeměnách, rozšíření převodu ztráty na právního nástupce u družstev
- odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje: výklad k zásadním změnám účinným od roku 2019 a 2020
- odpočet na odborné vzdělávání
- snižující položky na dary, snižující položky u neziskových subjektů
* PŘÍJMY ZDANĚNÉ ZVLÁŠTNÍ SAZBOU DANĚ
- Postup při vrácení vyplacené zálohy na podíly na zisku po převodu nebo přechodu podílu na obchodní korporaci
- Zvláštní ustanovení o vratitelném přeplatku
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a dvě ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Platónova 11, 143 00 Praha 4

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.