Aktuální otázky a novinky v oblasti BOZP, PO, požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Karlovo nám. 325/7, Praha 2
 • Termín

 • Doba trvání:
  3 dny
 • Počet vyučovaných hodin:
  18
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Aktuální otázky a novinky v oblasti BOZP, PO, požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí

Úvod
Vývoj právní úpravy v oblasti BOZP, požární ochrany (PO), požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí a požadavků na její praktickou aplikaci podléhá neustálým změnám, předpisy této oblasti jsou novelizovány, případně jsou vydávány nové. K výrazným změnám dochází zejména v důsledku harmonizace právního řádu ČR s předpisy EU. Průběžné sledování aktuálního stavu, a zejména zajišťování plnění povinností vyplývajících z požadavků předpisů může být pro zaměstnavatele, ale i pro podnikající fyzické osoby, velmi náročné. Pracovní seminář je určen všem zájemcům, kteří potřebují být informováni o všech podstatných změnách a novinkách v oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí a oblastí souvisejících. Jeho účastníci budou mít možnost seznámit se s odborným výkladem k platným právním a ostatním předpisům k zajištění BOZP, PO a ochrany životního prostředí; lektoři se s nimi podělí o své praktické zkušenosti. Přednášky jsou voleny tak, že se posluchač může účastnit buď semináře celého, nebo pouze jeho části (podle problematiky, o kterou má zájem).

Cíle
Absolvování semináře zájemcům pomůže uvědomit si důležité změny v legislativě a ozřejmit si případné aplikační nejasnosti, naučit se promítnout změny a požadavky nové legislativy do podmínek podnikové či soukromé praxe, porovnat si své pracovní metody s kolegy z oboru a se zástupci kompetentních orgánů státního dozoru v těchto oblastech.

Obsah
Organizace a řízení BOZP, PO a ochrany životního prostředí ve vztahu k požadavkům nových a novelizovaných obecně závazných předpisů. Změny zákoníku práce, zákona o BOZP a souvisejících předpisů v průběhu posledních 12 měsíců (pokud v tomto období k relevantním změnám dojde). Novelizace základních předpisů k ochraně zdraví při práci (zejména poskytování pracovnělékařských služeb). Změny v předpisech pro nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a navazující), změny nebezpečných vlastností odpadů, značení shromažďovacích prostředků, identifikačních listů nebezpečných odpadů atd. Nakládání se závadnými látkami a ochrana vod. Přehled vybraných změn v oblasti ochrany ovzduší v souvislosti se zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Používání chemických látek a směsí a změny vyplývající z evropských nařízení REACH a CLP a navazujících českých právních předpisů např. chemický zákon č. 350/2011 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., s důrazem na povinnosti povinných subjektů vypracovat písemná pravidla pro vybrané skupiny NCHLS a školit zaměstnance, kteří s těmito NCHLS pracují. Ostatní změny v ochraně životního prostředí jako je EIA – posuzování vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence, ekologická újma, ISPOP aj. Novinky silniční dopravy i nad rámec BOZP. Změny zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Činnost státního požárního dozoru (nejčastější závady zjištěné při požárních kontrolách v praxi podniků a návrhy na jejich řešení, závady v dokumentaci a požárně bezpečnostním řešení staveb). Aktuální stav a předpokládaný vývoj českých technických norem a harmonizovaných evropských norem v oblasti požární bezpečnosti staveb. Právní úprava odborné způsobilosti v BOZP stanovená nařízením vlády č. 592/2006 Sb., úpravy zákona č. 309/2006 Sb. mající vztah k této problematice. Pracovní prostředí a pracovní podmínky, pracovněprávní vztahy – změny a doplňky v posledním aktuálním období. Novinky stavebních předpisů z pohledu BOZP, PO a ochrany životního prostředí. BOZP na staveništích a obdobných pracovištích, úloha koordinátora BOZP. Systémy managementu BOZP.

Metodika
Výklad s cílenou diskuzí, na závěr ověření znalostí.

Určeno
Odborně způsobilým osobám v oblasti BOZP, na úseku PO a v oblasti ochrany životního prostředí. Zaměstnavatelům, podnikovým manažerům a kompetentním pracovníkům zabezpečujícím povinnosti vyplývající z uvedené legislativy. Podnikajícím fyzickým osobám. Dalším zájemcům o danou problematiku.

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Gradua-CEGOS, s.r.o.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a sedm ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Gradua-CEGOS, s.r.o.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Karlovo nám. 325/7, Praha 2

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace