Základy statistických metod v praxi

Kurz na míru

Základní info

Statistické metody – nechceme se zaměřovat pouze na SPC

Denně provádíme stovky regulačních zásahů. Naše procesy obsahují množství kontrol a běžně řešíme, že některá z těchto kontrol nejsou ve shodě. Reagujeme, když je sledovaný parametr mimo toleranční meze. Musíme reagovat mnohem dříve. Při využití statistických metod nehledáme až neshodu! Při správně prováděné statistické
regulaci procesu bychom neměli nikdy najít neshodný výrobek! Hlídáme záruky a sledujeme Gaussovu křivku.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen pracovníkům na pozici manažer kvality, technik kvality, inspektor kvality, představitel vedení a všem zájemcům, kteří se aktivně zabývají řízením výrobních i nevýrobních procesů s využitím statistických metod.

PROGRAM SEMINÁŘE:
V jednodenním semináři Vás seznámíme se základními pojmy a nástroji statistiky,
pravděpodobnosti. Naučíte se nástroje používat hlavně v praxi.

 Výrobní proces a jeho popis, data a jejich průběh v čase
 Práce s daty: sběr dat, způsoby jejich zobrazení (průběh dat, histogram, Paretův diagram atd.), vyhodnocení a interpretace, co je to náhodná veličina; spojité a diskrétní veličiny
 Základní soubor vs. výběr, a parametry jejich popisu (průměr / střední hodnota, medián, rozpětí, rozptyl, směrodatná odchylka; způsob výpočtu jednotlivých parametrů)
 Rozdělení pravděpodobnosti; přechod diskrétní, spojité rozdělení; hustota
pravděpodobnosti
 Normální rozdělení pravděpodobnosti; příklady jiných než normálních rozdělení;
normalizace nenormálních rozdělení
 Intervaly spolehlivosti (konfidenční intervaly) – princip a praktické využití
 Indexy způsobilosti a výkonnosti procesu a jejich výpočet: potenciál (cm/cp) vs. reálná způsobilost (cmk/cpk), vliv centrování procesu; předběžná, krátkodobá a dlouhodobá  způsobilost procesu; výkonnost procesu (Pp/Ppk); specifické požadavky různých zákazníků v automobilovém průmyslu
 Využití zpětné vazby z intervalových kontrol / měření pro regulaci procesu , statistická regulace procesu (SPC); regulační diagramy: základní pojmy. Využití statistických metod pro hodnocení způsobilosti systémů měření (MSA): základní postupy (Gage R&R vs. cg/cgk), příklady použití, interpretace výsledků
 Poznámka: Využití různých softwarových nástrojů pro statistické zpracování dat /
statistickou regulaci (QS-STAT, MINITAB, PALSTAT, STATISTICA apod.)

TERMÍN: přesný termín je stanoven na WWW stránkách Quality point
ČAS SEMINÁŘE: 2-denní seminář jsme připravili od 08:30 - 16:00 hod.
LEKTOR: Ing. Martin Petr, MBA
CENA: 5,031.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Základy statistických metod v praxi

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a šest ? Součet zapište číslicemi.