Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Nový zákon o odpadech – jaké změny přináší vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Kurzem Vás provede Ing. Eva Směšná

Základní info

Cíle kurzu

Zákon č. 541/2020 Sb. vstoupil v platnost již 1. 1. 2021, avšak jeho prováděcí vyhláška je účinná teprve od 7. 8. 2021.

Nejste si jisti jak aplikovat v praxi některé povinnosti nového zákona o odpadech?

Odpovědi byste měli hledat v textu nové vyhlášky.

Na našem semináři vám přiblížíme, jak znění některých ustanovení zákona důležitých pro původce odpadů a provozovatele zařízení upřesňuje nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady.

Vedle přehledu základních povinností původce odpadů budou podrobněji probrány zejména nové podmínky pro soustřeďování, shromažďování či skladování odpadů v podniku, co se změnilo v označování odpadů anebo co musí obsahovat doklad doprovázející odpad a odkdy tyto povinnosti budou platit.

Také probereme novinky při vedení evidence odpadů včetně nových kódů pro nakládání s odpadem a jejich ohlašování. Zmíníme také problematiku přepravy odpadů, využití nebo jejich odstranění. U všech témat vysvětlíme přechodná ustanovení vyhlášky a jejich návaznost na zákona.


Závěrem zmíníme základní povinnosti provozovatelů zařízení a jejich návaznost na prováděcí vyhlášku, a co všechno vyhláška ještě upravuje.

Určeno pro

Seminář je určen pracovníkům odpadových firem, podnikovým ekologům, poradcům v oblasti ochrany životního prostředí a dalším zájemcům o tuto problematiku, kteří se potřebují zorientovat v nových povinnostech v odpadovém hospodářství a zavést je do podnikové praxe i s ohledem na jejich provedení novou vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpadem.

Obsah kurzu

Právní rámec nakládání s odpady:

• zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy,

• metodické pokyny MŽP.


Stručný přehled povinností původce (zákon).


Podrobnosti soustřeďování odpadu:

• prostředky pro soustřeďování odpadu,

• soustřeďování na volné ploše,

• soustřeďování sedimentů.


Dokumentace k odpadu:

• informace o osobě a odpadu,

• základní popis odpadu,

• vzorkování odpadu,

• přechodná ustanovení.


Vedení evidence odpadů a ohlašování:

• změny ve vedení průběžné evidence původce; školy, obce,

• ohlašování odpadů a zařízení,

• nová katalogová čísla a evidenční kódy,

• přechodná ustanovení.


Podrobnosti k přepravě odpadů:

• podmínky pro vnitrostátní přepravu odpadů,

• podmínky přeshraniční přepravy.


Podrobnosti k obecnímu systému:

• stručný přehled zákonných povinností,

• oddělený sběr papír, plast, sklo, kovy, biologicko rozložitelné odpady, nebezpečný odpad,

• výpočet podílu odděleně soustředěných složek KO,

• podmínky pro předání k energetickému využití a k odstranění,

• přechodná ustanovení.


Změny při komunitním kompostování:

• technické podmínky provozu,

• technologické podmínky,

• vedení provozního deníku, evidence, ohlašování,

• přechodná ustanovení.


Přehled povinností při nakládání s některými odpady:

• nebezpečné odpady – označování, ohlašování,

• stavební materiály a odpady – povinnosti, přechod odpad/neodpad,

• přechodná ustanovení,

• nakládání s odpadními oleji, odpady rtuti, PCB.


Stručný přehled povinností provozovatele zařízení (zákon).


Požadavky na provoz zařízení k nakládání s odpadem:

• obsah provozního řádu a provozního deníku,

• požadavky na vážení odpadu,

• informační cedule zařízení,

• označování mobilních zařízení,

• identifikace zařízení, obchodníka, skladu,

• přidělování samostatných identifikačních čísel zařízení.


Nové podmínky pro sběr kovových odpadů:

• podmínky sběru a přepravy,

• kamerový systém, školení,

• identifikace fyzických osob, způsob plateb,

• nový způsob vedení evidence odpadů,

• přechodná ustanovení,

• stručný přehled povinností původce.


Podrobnosti využívání odpadu:

• definice inertní odpad, recyklát,

• podmínky zasypávání; obsah škodlivin,

• podmínky využívání strusky k zasypávání,

• podmínky energetického využívání odpadu.


Podrobnosti odstraňování odpadu:

• podmínky odstraňování odpadu,

• podmínky ukládání odpadu na skládky,

• zákazy, výjimky při skládkování odpadu,

• zákazy, výjimky při skládkování odpadu od roku 2030,

• skládkování technologických odpadů.


Stručný přehled požadavků pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady:

• technické a technologické požadavky na vybavení a provoz,

• ověření účinnosti hygienizace,

• kritéria pro ukončení odpadového režimu při kompostování,

• přechodná ustanovení.


Stručný přehled požadavků pro nakládání s kaly z ČOV:

• podmínky soustřeďování a označování,

• technické podmínky použití upravených kalů,

• program použití kalů,

• monitoring kalů,

• přechodná ustanovení.


Stručný přehled požadavků nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče.


Dotazy a diskuze.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Nový zákon o odpadech – jaké změny přináší vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Vybraný termín:

14.10.2021  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a tři ? Součet zapište číslicemi.