ITIL® 3 Service Design + exam

Základní info

Popis kurzu

ITIL® Intermediate Service Design (SD) je jedním z pěti modulů ITIL® Service Lifecycle. Zaměřuje se na návrh služeb IT a zahrnuje architektury, procesy, zásady a dokumentaci, které vám umožňují navrhnout služby, které odpovídají potřebám organizace nebo programu.Proces návrhu je nezbytný pro další zlepšování a rozvoj služeb v rámci životního cyklu IT. Tento modul vám umožní přístup k technikám potřebným pro vývoj, správu a integraci návrhu služeb do procesu řízení IT služeb.Představuje také účel, zásady a procesy navrhování služeb a učí vás, jak tuto metodu organizovat a implementovat jako součást celkového řízení služeb, jakož i poskytování pokynů týkajících se činností a úvah souvisejících s technologií. Tento modul demonstruje, jak se service design týká ostatních fází ITIL Service Lifecycle.Toto školení vede nejenom k získání samostatné kvalifikace pro oblast Service Design, avšak je zároveň jedním z modulů životního cyklu vedoucích k získání kvalifikace odborné úrovně ITIL Expert. Školení se zabývá všemi aspekty oblasti Service Design a vychází z manuálu ITIL® 3.Certifikaci Service Design lze provést pouze po akreditovaném školení.Uvedená cena obsahuje poplatek za certifikační zkoušku.Cílová skupina


ITIL® Intermediate Service Design je vhodný pro IT profesionály na pozicích, jako je Capacity Manager, Availability Manager, Service Level Manager, Business Continuity Manager, Service Portfolio Manager. Je také relevantní pro CIO, CTO, IT Consultants, IT Audit Managers, IT Security Managers, a další IT profesionály zapojené do navrhování IT služeb.


Všichni pracovníci IT, kteří odpovídají za dodávku a podporu IT služeb v organizaci. Kurz bude obzvláště zajímavý pro zaměstnance, kteří pracují nebo řídí roli IT Service Design nebo si přejí zahrnout tento modul jako součást své odborné kvalifikace ITIL Expert.


PRINCE2® a ITIL® jsou registrované ochranné známky společnosti AXELOS Limited, používané na základě povolení společnosti AXELOS Limited. Všechna práva vyhrazena.


ITIL® Intermediate Service Design (SD) is one of five ITIL® Service Lifecycle modules. It focuses on the design of IT services and covers the architectures, processes, policies and documentation that enables you to design services that meet the needs of the organisation or programme.The design process is vital to the continued improvement and development of services within the IT lifecycle. This module will give you access to the techniques required to develop, manage and integrate service design into the IT Service management process.It also introduces the purpose, principles and processes of service design and teaches you how to organize and implement this as part of overall service management, as well as providing guidance on technology-related activities and considerations. In addition, this module demonstrates how service design relates to the other stages of the ITIL Service Lifecycle.This course offers training towards a free-standing Service Design qualification, but is also one of the Lifecycle modules leading to the ITIL Expert qualification. The course covers all aspects of Service Design and is based upon the ITIL V3 core book of the same name.


The Service Design certification can only be taken following an accredited training course.


Price of exam is included in the price of the courseTarget group


ITIL® Intermediate Service Design is suitable for IT professionals in positions such as Capacity Manager, Availability Manager, Service Level Manager, Business Continuity Manager, Service Portfolio Manager. It is also relevant to CIOs, CTOs, IT Consultants, IT Audit Managers, IT Security Managers, and other IT professionals involved in the design of IT services.All IT Staff who are responsible for the delivery and support of IT services in an organization. The course will be of particular interest to staff working or managing an IT Service Design role or wishing to include this module as part of their ITIL expert qualification.PRINCE2® and ITIL® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Určeno pro

ITIL® Intermediate Service Design is suitable for IT professionals in positions such as Capacity Manager, Availability Manager, Service Level Manager, Business Continuity Manager, Service Portfolio Manager. It is also relevant to CIOs, CTOs, IT Consultants, IT Audit Managers, IT Security Managers, and other IT professionals involved in the design of IT services.All IT Staff who are responsible for the delivery and support of IT services in an organization. The course will be of particular interest to staff working or managing an IT Service Design role or wishing to include this module as part of their ITIL Expert qualification.

Obsah kurzu

Upon successful completion of this course participants will:


  • Gain a thorough understanding of the managerial and supervisory issues regarding IT Service Design processes and activities.

  • Be able to understand the important interfaces between Service Design and the other stages within the ITIL Service Lifecycle.

  • Be prepared to sit the formal ITIL Service Design examination.

  • Formal examination: this is a closed book complex graded multiple-choice examination with 8 questions to be answered in 90 minutes. Students must get 70% correct in order to pass.


Follow-up training


Itil scheme


Available certifications


When you complete this training, you can register for the following certification/s.


See more info ITIL® 3 Intermediate CertificateThe following certifications are included in the price of training session.


Předpoklady

Existing holder of the ITIL® 3 Foundation Certificate, or an earlier Foundation qualification and an ITIL® 3 Foundation Bridge Certificate

Studijní materiály

V angličtině

Návaznosti

Itil scheme

ITIL® 3 Service Design + exam

Vybraný termín:

20.9.2021  Online

Cena
26200 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a tři ? Součet zapište číslicemi.