Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám

Kurzem Vás provede Ing. Michael Hanzelka, Ph.D. et Ph.D., MBA

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se seznámíte s metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku. Na firemní procesy ze začnete dívat optikou finančních toků, čímž se vám otevře nová dimenze vaší profesní dráhy. Dokážete analyzovat finanční zdraví podniku a rozhodovat na základě finančních analýz pro dosažení podnikových cílů.


Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní kalkulačky.

Určeno pro

Seminář je určen pro majitele a ředitele firem, pro ekonomické pracovníky na všech úrovních řízení, (účetní, hlavní účetní, finanční analytiky, pracovníky finančního controllingu, finanční manažery a finanční ředitele) a také pro nefinanční manažery, kteří se chtějí zapojit do finančního řízení podniku a porozomět základním atributům finanční analýzy a fnančního řízení. Chcete-li porozumět finančním výkazum, provádět základní finanční analýzy a plánovat finanční budgety, pak tento kurz je určen právě vám.

Obsah kurzu

1. den

Finanční řízení v souvislostech:

Podniková strategie, klasické a moderní přístupy ve finančním řízení podniku.

Metody financování podniku.

Finanční plánování.


Základy finanční analýzy:

Finanční výkazy (Rozvaha, Výsledovka, cash flow), jejich struktura a vzájemná provázanost.

Jak číst ve finančních výkazech.

Případová studie.


Metody finanční analýzy:

Finanční analýza a její zdroje.

Horizontální a vertikální finanční analýza.

Analýza finanční pozice, finanční výkonnosti a finanční stability.

Příklad sestavení finanční analýzy.


Rozdílové ukazatele (fondy finančních prostředků):

Konstrukce rozdílových ukazatelů.

Finanční ukazatele oběžného majetku (pracovní kapitál, čistý pracovní kapitál, ukazatele čistého cash flow).

Finanční ukazatele zisku (EBIT, EBT, EAT, EBITDA, NOPAT).

Ukazatele marže, kalkulace neúplných nákladů.

Příklady kalkulace neúplných nákladů, bod zvratu.


Případová studie z oblasti finanční analýzy:

Práce v týmech dle zadání lektora – 60 min.


2. den

Kalkulace úplných nákladů:

Kalkulační vzorec.

Příklady kalkulací úplných nákladů.


Nejpoužívanější typ ukazatelů ve finanční analýze – Poměrové ukazatele: Konstrukce poměrových ukazatelů.

Interpretace poměrových ukazatelů.

Základní rozdělení poměrových ukazatelů.


Ukazatele rentability (Profitability Ratios):

ROA, ROE, ROS, ROCE.

Praktické příklady.


Ukazatele likvidity (Liquidity Ratios):

Okamžitá, pohotová, ceková likvidita, pracovní kapitál.

Praktické příklady.


Ukazatele aktivity (Activity Ratios):

Rychlost obratu a doba obratu zásob, pohledávek, stálých aktiv, krátkodobých závazků, celkových aktiv.

Praktické příklady.


Ukazatele zadluženosti (Debt Ratios):

Ukazatele celkové, dlouhodobé, krátkodobé zadluženosti.

Dluh na vlastní kapitál.

Finanční páka.

Kapitálová přiměřenost.

Praktické příklady.


Ukazatele produktivity:

Produktivita práce.


Metody financování podniku:

Rozhodování o zdrojích.

Velikost podniku.

Cena zdrojů – náklady na kapitál.

Druhy zdrojů a typy zdrojů.

Finanční páka.


Du Pontova analýza:

Princip základních činitelů efektivity.

ROA, ROE.


Případová studie z oblasti finanční analýzy:

Práce v týmech dle zadání lektora – 60 min.


3. den:

Modely finanční analýzy (soustavy ukazatelů):

Hodnocení finanční stability firmy.

Du Pontova analýza rentability.

Základní rozdělení poměrových ukazatelů.


Nástroje hodnocení finanční výkonnosti podniků – Predikční modely:

Paralelní soustava ukazatelů.

Bankrotní a bonitní modely a jejich konstrukce.

Index bonity.

Altmanův model.

Tamariho model – score.

Kralickuv Quick test.


Ukazatele firemní výkonnosti:

Ukazatele na bázi přidané hodnoty EVA, MVA.

Pyramidový rozklad EVA.


Případová studie z oblasti finanční analýzy:

Práce v týmech dle zadání lektora – 60 min.


14:15–16:00 Po skončení výuky TEST IES, oprava a vyhodnocení.

Poznámka

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu.
(Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.)

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám

Vybraný termín:

14.6.2022 –  16.6.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a devět ? Součet zapište číslicemi.