Bytové spoluvlastnictví po novele – praktické zkušenosti

Kurzem Vás provede JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Základní info

Cíle kurzu

Cílem semináře je seznámit vás s jednou z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku. V právní úpravě vlastnictví bytů došlo k rozsáhlé novelizaci, kdy cílem zákonodárce bylo především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Seminář se zaměří na aktuální problémy praxe a současně na obsah novely občanského zákoníku k bytovému spoluvlastnictví.


Seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.

Určeno pro

Všem, kdo se při své praxi setkávají s problematikou vlastnictví bytů, včetně správy společných částí prováděných typicky SVJ. Vhodné rovněž pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí, zaměstnance obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

Obsah kurzu

změny ve způsobu založení a vzniku SVJ:

Důraz bude kladen na novou úpravu založení a vzniku SVJ podle novely občanského zákoníku. Mimo jiné bude osvětlena problematika notářských zápisů při přijímání a změně stanov SVJ.


změny v obsahových náležitostech stanov SVJ – aneb bude zjednodušení znamenat v praxi úlevu?:

Odstranění dříve podstatných náležitostí stanov SVJ může v praxi přinést spíše komplikace, neboť řada otázek zejména provádění správy společných částí a pravidle jejich užívání může zůstat bez jasného řešení, což může být v praxi zneužíváno.


změny ve způsobu rozhodování shromáždění vlastníků:

Rozhodování podle velikosti podílu na společných částech a podle hlav (počtu vlastníků jednotek) a jejich kombinace. Hlasování mimo zasedání v písemné formě (per rollam) a hlasování pomocí technických prostředků. Tipy pro úpravu této problematiky ve stanovách SVJ.


příspěvky vlastníků jednotek na správu a změny v jejich nastavení:

Pozornost bude věnována změnám v obsahu a nastavení příspěvků na správu, které přinesla novela občanského zákoníku. Pojednáno bude o praktických otázkách spojených s novým koncepčním přístupem zákonodárce k těmto platbám.


přechod dluhů při převodu jednotky:

Vyloženo bude ustanovení § 1186 odst. 2 o. z., které v praxi působí výkladové problémy, a to i s přihlédnutím k provedené novelizaci.

nové informační povinnosti vlastníků jednotek vůči SVJ:

Novelizace zpřesnila a rozšířila informační povinnosti vlastníků jednotek vůči SVJ, a to zejména pokud jde o údaje o uživatelích jednotek, záměru přenechat jednotku ke krátkodobému ubytovávání či pokud jde o zamýšlené stavební úpravy jednotek. Téma bude probráno s ohledem na praktická doporučení vzhledem k úpravě stanov SVJ.


možnost SVJ k převzetí dluhu předchozího vlastníka nemovitosti:

Jaké budou praktické důsledky a čeho se vyvarovat v závislosti na pozici dotčené osoby.


možnost vlastníků jednotek zařadit bod jednání na program zasedání shromáždění vlastníků:

Pojednáno bude o praktickém provedení, zejména pak ve vztahu ke stanovám SVJ.


nově zavedený institut náhradního shromáždění vlastníků:

Pojednáno bude o praktickém provedení, zejména pak ve vztahu ke stanovám SVJ.


jaké budou důsledky podstatného rozšíření možnosti soudního přezkumu rozhodnutí orgánu SVJ:

Novela přinesla podstatné rozšíření soudního přezkumu rozhodnutí orgánů SVJ, což je mimo jiné zcela protichůdné dosavadní soudní judikatuře. Zmíněny budou možné praktické dopady.


důsledky zrušení předkupního práva při převodu spoluvlastnického podílu na nemovité věci:

Zmíněny budou dopady pro převody spoluvlastnických podílů na jednotkách – garážových stáních, kde předkupní právo bylo závažnou komplikací.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Bytové spoluvlastnictví po novele – praktické zkušenosti

Vybraný termín:

31.1.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.