Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi roku 2024

Kurzem Vás provede Mgr. Magdaléna Vyškovská

Kurzem Vás provede Tomáš Novotný

Pracovník České správy sociálního zabezpečení, odbor nemocenského pojištění zaměstnanců, oddělení mezinárodních pojistných vztahů. Ve svých…

Kurzem Vás provede Mgr. Tomáš Petyovský

Tomáš Petyovský se v oblasti imigrací pohybuje již více než 9 let. Začínal v poradenské společnosti PwC a v letech 2012 – 2015 byl advokátem ve…

Kurzem Vás provede Petr Houser

Základní info

Cíle kurzu

Průřezový seminář je zaměřen, vedle základního výkladu týkajícího se právních podmínek zaměstnávání cizinců v ČR, jejich pojištění a zdanění, také na dále uvedené problémové situace a na praktické zkušenosti s jejich řešením.

Do zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do jiných členských států se promítly nejen novelizace zákona o pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti i tuzemského zákoníku práce, ale také obdobné zahraniční úpravy, které zapracovaly novelizaci směrnice o vysílání pracovníků.

Do tohoto tématu zasáhl válečný konflikt vyvolaný Ruskou federací na Ukrajině, kdy v České republice přibylo velké množství potenciálních pracovníků z Ukrajiny se speciálním režimem zaměstnání při udělení tzv. dočasné ochrany. Je velmi důležité rozpoznat, kdy se na občana Ukrajiny vztahuje speciální režim a kdy naopak podléhá všem povinnostem, které se týkají občanů třetích států. Jak to bude s těmito zaměstnanci v dalším roce? Můžou s nimi zaměstnavatelé nadále počítat?

Zahraniční home-office může mít vliv jak na některé pracovněprávní otázky, tak i na příslušnost k předpisům sociálního a zdravotního pojištění, na zdanění zaměstnanců (výpočet podílu jejich příjmů, který podléhá zdanění v České republice, jedná-li se o daňové nerezidenty). Pro oblast pojištění v evropských státech lze nově využít rámcových dohod na udělení výjimky.

Nové otázky přišly také se zaměstnáváním občanů Velké Británie, a to ve všech probíraných oblastech.

Seminář přináší aktuální výklad cizineckého práva, pracovněprávních aspektů zaměstnávání cizinců v ČR včetně zkušeností z kontrol realizovaných inspektoráty práce. Dále rozebere podmínky vysílání zaměstnanců do České republiky i z České republiky do jiných členských států EU ve světle směrnice o vysílání pracovníků a speciální směrnice týkající se řidičů v mezinárodní dopravě.
Pro zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí je nezbytná znalost principů obsažených v koordinačních nařízeních EU pro oblast sociálního zabezpečení (nařízení EP a Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009) a dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení.

Účastí v tomto semináři získáte informace o změnách v související právní úpravě sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, které se týká zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků.

Budete také seznámeni s aktuální daňovou problematikou ve vztahu k zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí zejména do EU, se speciálními pravidly týkajícími se práce ze zahraničního home-office.
Rozebrána bude i novelizace zákona o daních z příjmů pro rok 2023 a 2024, jakož i pokyn GFŘ D-59, výsledky koordinačních výborů a aktuální judikatura.

Výkladu imigračního a pracovního práva se ujme zkušený advokát se specializací na tuto oblast, výklad sociálního a zdravotního pojištění představí odborníci z ČSSZ a Kanceláře zdravotního pojištění, daňovou oblast odborně zajistí daňová poradkyně zaměřující se na pracovní migraci.

Vzdělávací program bude doplněn příklady z praxe řešenými postupně jednotlivými lektory podle oblastí, které přednášejí, a závěrečnou případovou studií shrnující celou problematiku.

Moderuje: Mgr. Magdaléna Vyškovská

Určeno pro

Především personalistům, mzdovým účetním, pracovníkům poradenských firem, ale i finančním ředitelům, daňovým poradcům i auditorům a všem, kteří se ve své práci setkávají s občany EU i z třetích států, pracujícími na území ČR, jakož vysílanými z ČR.

Obsah kurzu

1. den
9:00–10:00 • Úvod do problematiky • Mgr. Magdaléna Vyškovská
• rozdělení cizinců z pohledu aplikovatelných předpisů,
• smlouvy o zamezení dvojího zdanění,
• evropská legislativa pro oblast sociálního zabezpečení a pro oblast vysílání zaměstnanců,
• bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení,
• vztah mezinárodních smluv a evropského práva k českým předpisům pro oblast zdanění a pojištění,
• úvod do případových studií řešených jednotlivými přednášejícími.

10:15–12:15 • Pobyt a zaměstnání cizinců na území ČR/SCHENGENU • Mgr. Tomáš Petyovský
• rozdílné povinnosti občanů EU, EHP a občanů třetích států,
• přímé zaměstnání v České republice, vyslání cizince do České republiky,
• přehled pobytových titulů na území ČR/Schengenu – zaměstnanecká karta, modrá karta, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, sezónní zaměstnanci procedury, lhůty,
• zaměstnávání občanů Ukrajiny – dočasná ochrana versus standardní režim a jak to bude s dočasnou ochranou dále,
• specifické situace související se zaměstnáváním občanů Ukrajiny (zdravotní prohlídky, povolávací rozkaz, prodloužení dočasné ochrany),
• praktický postup ze strany zaměstnavatele a zaměstnance při zaměstnávání cizinců v ČR,
• ohlašovací povinnosti cizinců,
• specifika dlouhodobého pobytu cizinců za účelem zaměstnání v ČR,
• programy vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, kvalifikovaný zaměstnanec a program klíčový a vědecký personál, sezónní zaměstnanci,
• Brexit a jeho dopady na UK občany pracující v ČR,
• povinnosti zaměstnavatele zaměstnávajících cizince,
• práce cizinců z domova v zahraničí a povinnosti českých zaměstnavatelů,
• specifické situace související se zaměstnáváním občanů Ukrajiny (povolávací rozkaz)
• prodloužení stávajících pobytů,
• aktuální novly zákonů a co to znamená pro zaměstnavatele.

13:15–17:00 • Pracovněprávní aspekty zaměstnávání cizinců v ČR; kontroly dodržování povinností zaměstnavatelů v ČR • Mgr. Tomáš Petyovský
• postavení občanů EU,
• zaměstnávání cizinců ze třetích zemí,
• volný přístup občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou na trh práce,
• povolení k zaměstnávání a výjimky, kdy cizinec toto povolení nepotřebuje,
• zadávání volných míst pro cizince,
• vysílání zaměstnanců do ČR, poskytování minimálních pracovněprávních podmínek a ohlašovací povinnosti zahraničních zaměstnavatelů v ČR, vyslání delší než 12, resp. 18 měsíců a nové povinnosti vysílajících zaměstnavatelů, judikatura Nejvyššího správního soudu k vysílání občanů třetích států do ČR v rámci poskytování služeb,
• ručení českých subjektů za dodržování minimální mzdy zaměstnanců vyslaných do ČR,
• kontrolní činnost orgánů inspekce práce,
• práva a povinnosti zaměstnavatelů v průběhu kontroly a výsledky kontroly,
• přestupky a správní delikty – průběh řízení,
• možné sankce za porušení předpisů v této oblasti z pohledu orgánů inspekce práce,
• práce cizinců z domova v zahraničí a povinnosti českých zaměstnavatelů,
• změna zaměstnavatele v případě cizinců.

2. den 9:00–11:00 • Sociální zabezpečení, nemocenské pojištění cizinců, odvod pojistného na sociální zabezpečení ve vztahu k zaměstnávání cizinců • Tomáš Novotný
• základní výklad nařízení EP a Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009,
• účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí podle koordinačních nařízení,
• dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,
• některé problematické otázky při aplikaci koordinačních nařízení,
• dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře používané v rámci EU),
• postup při žádosti o vystavení formuláře A1,
• potvrzení o podání žádosti o formulář A1,
• speciální přístup k žádostem o formulář A1 u pracovníků z domova, home office/telework, rámcová dohoda o výjimce pro vybrané státy (Rakousko, Německo), aktuální praxe a výklady ČSSZ
• uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění podle koordinačních nařízení,
• vracení přeplatků na pojistném v případě zpětném určení legislativy jiného členského státu, • mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel,
• Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK,
• účast občanů Ukrajiny na pojištění v České republice, zápočet doby účasti na nemocenském pojištění, nemocenské dávky,
• nový formulář oznámení o nástupu do zaměstnání a rozšíření rozsahu ohlašovaných údajů,
• bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení, nová smlouva s Mongolskem a Bosnou a Hercegovinou.

11:15–12:45 • Zdravotní pojištění s mezinárodním prvkem • PhDr. Mgr. Adam Ander
• veřejné zdravotní pojištění – nároky cizinců ze států EU i mimo EU,
• evropská koordinační nařízení – pravidla pro zdravotní pojištění (věcné dávky) cizinců z EU, • rozsah nároků na zdravotní péči (nezbytná, plná, plánovaná péče – související formuláře a administrativa),
• zdravotní pojištění a péče nezaopatřených rodinných příslušníků občanů EU,
• nárok na zdravotní péči zaměstnanců s bydlištěm v ČR pojištěných v jiném členském státě,
• plánovaná zdravotní péče v zahraničí (Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 24/2011),
• bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení – pravidla pro zdravotní pojištění a péči občanů smluvních států a jejich rodinných příslušníků,
• třetí státy – pravidla pro zdravotní pojištění a péči občanů 3. zemí a jejich rodinných příslušníků (nejednoznačný výklad přeshraničního prvku, nařízení EP a Rady 1231/2010),
• novely zákona o veřejném zdravotním pojištění – správní řízení o nárocích pojištěnců, o účasti v systému veřejného zdravotního pojištění a změna okruhu pojištěných osob,
• Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK,
• Lex Ukrajina – zdravotní pojištění občanů Ukrajiny,
• mezinárodní pronájem pracovní síly a odvod pojistného,
• typy průkazů zdravotního pojištění.

13:45–16:45 • Daňová problematika zaměstnávání v ČR, daňová a právní problematika vysílání do zahraničí • Mgr. Magdaléna Vyškovská
• informace o základních novelizovaných ustanoveních zákona o daních z příjmů týkajících se cizinců,
• novelizace zákona o daních z příjmů pro rok 2023 a 2024 ve vztahu ke zdanění příjmů cizinců v ČR a příjmů českých daňových rezidentů ze zahraničí, pokyn D 59 a nové výklady k zákonu o dani z příjmů v oblasti mezinárodního zdanění,
• zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly a určení, kdo je plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti, vyslaní zaměstnanci do ČR),
• důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele,
• zdanění příjmů jednatelů – nerezidentů a dalších členů statutárních orgánů a společníků pracujících pro společnost v ČR,
• specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí, zahraniční home-office, propočet části příjmu podléhající zdanění v ČR a mimo ČR,
• zálohy na daň v České republice, kdy jsou povinné a kdy je naopak zaměstnavatel odvádět nemá, opravy základu daně prováděné zaměstnavatelem podle § 38i zákona o daních z příjmů při nesprávném uplatnění slevy na dani nebo daňového zvýhodnění podle toho, zda oprava z viny zaměstnavatele nebo zaměstnance, judikatura NSS,
• výpočet základu daně podle různých kategorií zaměstnanců,
• progresivní zdanění u příjmů zaměstnanců,
• omezení nároku na slevy na dani u daňových nerezidentů u zaměstnavatele, možnost uplatnění u daňových rezidentů EU a EHP prostřednictvím daňového přiznání, judikatura NSS,
• specifická osvobození od zdanění u některých příjmů u občanů Ukrajiny – uprchlíků (koordinační výbory),
• právní a daňové aspekty vysílání pracovníků z ČR do jiných členských států EU, povinnost hradit odměnu ve výši podle zahraničních předpisů a dodržování dalších minimálních pracovněprávních standardů v jiných členských státech EU, nové právní povinnosti při vyslání delším než 12, respektive 18 měsíců, srovnatelné podmínky ubytování, zahraniční cestovní náhrady atd. po zásadní novele směrnice o vysílání pracovníků do členských států EU (směrnice EP a Rady 96/71 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb), speciální pravidla podle měrnice EP a Rady (EU) 2020/105, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy,
• rozšířené ohlašovací povinnosti při vyslání do jiných členských států EU příslušným úřadům v zahraničí a sankce za porušení této povinnosti,
• zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění,
• vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání a dopad na zdanění zaměstnanců v zahraničí,
• související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání,
• zamezení dvojímu zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců),
• vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců,
• zamezení dvojího zdanění při progresivním zdanění.

16:45–17:00 • Finální zhodnocení případových studií • Mgr. Magdaléna Vyškovská
Případové studie se zohledněním povinností z hlediska cizineckého a pracovního práva, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, sociálního pojištění, zdravotního pojištění u zaměstnání občana EU v ČR, vyslání zaměstnance z České republiky do jiného členského státu EU, zaměstnání občana ČR u zahraniční společnosti, nárok na slevy na dani, způsob výpočtu daňové povinnosti.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi roku 2024

Vybraný termín:

27.11.2023 –  28.11.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a sedm ? Součet zapište číslicemi.