ZA CO HROZÍ ZAMĚSTNAVATELŮM POKUTY od inspekce práce, úřadu práce a dalších státních úřadů

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
* Působnost inspekce práce v kontrole dodržování pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o BOZP u zaměstnavatelů
* Skutkové podstaty přestupků a správních deliktů – za co lze a za co nelze uložit pokutu, změny v zákoně o inspekci práce, související s novým ZP
* Výklad ustanovení ZP (po novelách), za jejichž porušení hrozí pokuta a možná výše pokut v oblastech
* Pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
* Odměňování
* Náhrady mzdy a cestovních náhrad
* Pracovní doby, včetně jejího rozvržení, dob odpočinku, práce přesčas a v noci
* Dovolené aj.
* Změněné skutkové podstaty dle novely ZP, včetně oblasti BOZP dle ZP, zákona o BOZP a prováděcích předpisů
* Lze uložit pokutu za přestupek jednotlivým zaměstnancům?
* Oprávnění inspektorů při vstupu do objektů, ověřování totožnosti osob, povinnosti podniků, možnost uložení osobní pořádkové pokuty do 50 tisíc Kč za neposkytnutí součinnosti (manažerům, personalistům, mzdovým účetním, referentům BOZP)
* Kontrolní protokol a obrana firem proti jeho závěrům, správní řízení a opravné prostředky
* Kontrolní působnost úřadů práce v oblasti zákona o zaměstnanosti, přestupky a správní delikty, možné sankce
* Kontrolní a sankční působnost orgánů ochrany veřejného zdraví, rozdělení působnosti mezi nimi a inspekcí práce v oblasti závodní preventivní péče

ZA CO HROZÍ ZAMĚSTNAVATELŮM POKUTY od inspekce práce, úřadu práce a dalších státních úřadů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.