BEZPEČNOST PRÁCE A ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
* Práva a povinnosti podle zákoníku práce a zákona o dalších požadavcích na BOZP, prováděcí předpisy, nové nařízení vlády o podmínkách ochrany zdraví při práci
* Předpoklady pro práci bezpečnostních techniků, podmínky kvalifikace a praxe
* Zřízení funkce koordinátora BOZP na staveništích, jeho práva a povinnosti, úkoly investorů
* Zákon o inspekci práce a jeho uplatnění v BOZP, skutkové podstaty přestupků a správních deliktů v BOZP, ukládání pokut
* Státní zdravotní dozor podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ukládání pokut
* Aktuální stav právní úpravy kategorizace prací a rizikových prací podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhláška o kategorizaci prací č. 432/2003 Sb. (event. nová vyhláška)
* Působnost odborů v BOZP a zástupci zaměstnanců pro BOZP, právo zaměstnanců na informace a projednání
* Závodní zdravotní preventivní péče (pracovnělékařská péče), její povinné zajištění zaměstnavatelem, kontrolní a sankční pravomoc orgánů hygienické služby, vztah mezi zákoníkem práce a zdravotnickými předpisy – problémy
* Obsah závodní preventivní péče, smlouvy podniků se zdravotnickými zařízeními
* Lékařské preventivní prohlídky – druhy, periodicita, pracovněprávní důsledky
* Způsob vysílání zaměstnanců k prohlídkám a kdo je hradí
* Lékařské posudky a možnost zaměstnavatelů využít opravné prostředky
* Příprava nového zákona o specifických zdravotních službách, včetně pracovnělékařské služby

BEZPEČNOST PRÁCE A ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.