Kultura pracovně společenského vystupování

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    59813

Popis kurzu na míru Kultura pracovně společenského vystupování

URČENO: Pro vedoucí pracovníky všech úrovní a vybrané kategorie pracovníků s předpokladem většího podílu prezentačních aktivit.
U každé skupiny je modifikován obsah tréninkových příkladů,ověřovacích testů, případových studií, zadání prezentace před kamerou apod.. Neliší se jen tematicky jednotlivá cvičení, ale mění se i rozsah a uspořádání výukových bloků ve studijním programu vždy s ohledem na praktické potřeby té které kategorie pracovníků.

CÍL: Trénovat posluchače, aby si rozšířili znalosti, rozvinuli schopnosti a získali nové dovednosti z oblasti podnikatelské etikety a etiky.

ORGANIZACE TRÉNINKU:
VARIANTA I.
Trénink probíhá jako dvoudenní seminář, kdy spektrum zadávaných úkolů je širší. Zadávána jsou kombinovaná cvičení /kontrola vzhledu, verbální i neverbální projev, aplikace základních principů vystupování ve společnosti apod./ a posluchači absolvují standard z podnikatelské etiky. Trénink probíhá se zpětnou vazbou videozáznamu posluchačů a jeho rozborem.
VARIANTA II.
Alternativou je jednodenní seminář, kdy je výklad a cvičení zaměřeno na vybraná pravidla společenského styku. Vypuštěna je problematika podnikatelské etiky a zpětnovazební trénink před kamerou.

Poznámka: V obou variantách jsou posluchačům předány přesné a aktuální informace spolu s individuálně laděným doporučením. Rozebrány jsou jejich cvičební aktivity a zadán úvodní a závěrečný test. Posluchačům je poskytnut manuál.

TEMATICKÉ OKRUHY VÝCVIKU:
1) Etiketa podnikání
- orientace v základních pojmech, aplikační úvahy a doporučení

2) Zákon společenské významnosti
- jak se společensky chovat ke spolupracovníkům, nadřízeným, podřízeným, zákazníkům, postiženým lidem apod..

3) Vzájemný styk osob
- přemísťování, pozdrav, seznamování, představování
- oslovování, titulování, etiketa jmen, e-mailu a telefonu
- vizitky, pozvánky, žádosti, poděkování, dárky

4) Chování na veřejnosti
- vstup do zaměstnání a ukončení pracovního poměru
- pracovní návštěva /běžná, zahraniční/
- tisková konference, panelová diskuse
- služební cesta

5) Společensko-pracovní aktivity a příležitosti
- význam prvního dojmu a společenská konverzace
- formy společenských podniků /pracovní snídaně, pracovní oběd, číše vína, buffet lunch, koktejl, raut, banket, piknik, divadlo, koncert, ples .../
- pravidla stolování /zasedací pořádek, nápoje, jídla/
- pohoštění, kouření, alkohol a harassment na pracovišti
- společenské nehody

6) Národní mentalita
- společenské zvyklosti ve vybraných státech a regionech

7) Základní orientace v diplomatických a konzulárních činnostech

8) Podnikatelská etika a porušování jejich norem
- rozhodování, střet zájmů, sdělení, organizační vztahy
- ochrana důvěrných informací, korupce, konkurence, úloha kodexů etiky

9) Osobní a firemní image

ROZSAH:
Dvoudenní tréninkový seminář