Marketing zahraničních trhů

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Seznámit se specifiky mezinárodního prostředí, hlavními formami vstupu na zahraniční trhy, základními koncepcemi a podnikatelskými strategiemi mezinárodního marketingu, vymezení firemní politiky výrobkové, cenové, distribuční a komunikační.

Obsah :
Koncepce mezinárodního marketingu: vývozní koncepce, globální koncepce,mezinárodní marketingové řízení (interkulturální marketing).
Faktory marketingového prostředí ovlivňující rozhodování subjektů o volbě marketingové strategie - ekonomické, politické, právní či sociokulturní prostředí.
Výzkum mezinárodních trhů. Organizace a plánování výzkumu zahraničních trhů, metody výzkumu, mezinárodní marketingový informační systém, instituce a organizace poskytující informace o zahraničních trzích (EGAP, ČEB, CzechTrade, česká centra v zahraničí, atd.)
Segmentace mezinárodních trhů. Segmentační kritéria, segmentace trhu spotřebních výrobků a průmyslových výrobků. Positioning na mezinárodním trhu.
Formy vstupu na zahraniční trhy. Vývozní aktivity, obchodní metody, formy vstupu nenáročné na kapitálové investice (leasing, licence, atd.), kapitálové vstupy na zahraniční trhy (přímé investice, portfoliové investice), faktory, které ovlivňují rozhodování o přímé zahraniční investici, Joint Ventures, strategické aliance.
Výrobková politika v mezinárodním marketingu. Problematika shody českých výrobků s evropskými směrnicemi, značková politika, cyklus tržní životnosti výrobků, standardizace nebo adaptace podle charakteru zahraničních trhů.
Cenová politika v mezinárodním marketingu. Cenové strategie, stanovení ceny pro zahraniční trhy, faktory ovlivňující rozhodování o volbě cenové strategie (celní a daňové zatížení, problematika transferových cen, INCOTERMS, vliv devizových seminářů.
Mezinárodní distribuční politika. Subjekty mezinárodní distribuce, vývojové trendy ve vyspělých zemích.
Mezinárodní komunikační politika. Nástroje komunikačního mixu a jejich uplatnění v mezinárodním marketingu (masová komunikace, podpora prodeje, public relations, osobní prodej), komunikační strategie, náklady. Řešení případových studií z praxe firem ČR, diskuse.

Marketing zahraničních trhů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a devět ? Součet zapište číslicemi.